Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek v úklidu

Metodika je pro úklid administrativních budov a úklid zdravotnických a nemocničních zařízení a obsahuje 3 standardy kvality úklidu.

Vysoutěžené ceny úklidu

Úklidové práce se v rámci zadávání veřejných zakázek soutěží z 99,9 % na nejnižší cenu. Zadávání na nejnižší cenu dostalo ceny v úklidovém průmyslu do nesmyslně nízkých hladin 1).
Tento trend způsobil, že ceny nepokrývají mzdové náklady a zároveň vytvářejí velmi vysoké výkonnostní normy, které z hlediska fyzického a fyziologického nejsou reálné. Je to velmi fyzicky i psychicky náročná práce, již provádějí převážně muži i ženy se základním vzděláním nebo se sociálními problémy, kteří nemohou jinde práci najít. Navíc úklid je obor, jehož se z velké části týká minimální mzda. A právě to bývá u zadávání veřejných zakázek mnohdy kamenem úrazu. Zakázky se soutěží převážně na čtyři roky, a jak bude vypadat minimální mzda po celé toto období, nikdo neví. V poslední době spolu s katastrofálním nedostatkem pracovních sil je nabízení úklidových prací na základě nejnižší ceny, tedy minimální mzdy, vražedné.

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v oblasti úklidových prací podle zkušenosti z Rakouska a Německa

Česká asociace úklidu a čištění zpracovala již v roce 2016 Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v oblasti úklidových prací.

  • je zpracován pro úklid administrativních budov a úklid zdravotnických a nemocničních zařízení, dvě odvětví oboru, která se ve veřejných zakázkách nejčastěji zadávají.
  • Pro každé odvětví jsou tři standardy, které obsahují úklidové činnosti tak, aby odpovídaly danému standardu. Vždy jsou rozděleny na tzv. pohledový úklid (to je minimalistický úklid), pak úklid částečný (ten se dnes nejvíce poptává) a úklid úplný (znamená nejen viditelné odklízení nečistot, ale dlouhodobou údržbu). Stanovili jsme k jednotlivým činnostem v každém standardu počet metrů čtverečních za hodinu. Počet metrů čtverečních samozřejmě souvisí s obsahem prací a opět musí být reálný.
    Např. při úklidu sociálních zařízení je v pohledovém úklidu výkonová norma 120 m2, v částečném 90 m2 a v úplném 60 m2. Právě o těchto normách jsme nejvíce diskutovali a uplatňovali i ten názor našich evropských sousedů.

Kritéria zadávání, jejich prokazování a ohodnocení

V metodice jsou dále popsána kritéria zadávání spolu s doporučeným prokázáním těchto kritérií a procentuálním ohodnocením.
Rozdělili jsme je do čtyř základních oblastí: cena, environmentální, sociální a profesní kritéria, na něž klademe největší důraz.

  • Cena je samozřejmě součástí kritérií. Neměla by však překročit 50 %. V úklidu celkovou cenu tvoří ze 70–80 % náklady na pracovníky (pokud nejsou zaměstnáváni nelegálně přes agentury, nebo tzv. na DPP), dalších 15–25 % jsou materiálně-technické náklady a režie; zisk firmy činí maximálně 5 %. Jestliže se zakázka soutěží jen podle ceny nebo převážně podle ceny, pak dodavatel šetří na materiálně-technickém vybavení. Znamená to, že nepoužívá profesionální prostředky a pomůcky, neškolí zaměstnance, nekontroluje prováděné práce a platí nejvýše minimální mzdu; důsledkem toho dochází k časté obměně pracovníků, neodbornému ošetřování povrchů, tudíž k jejich poškozování atd.
  • Environmentální kritéria by měla dosahovat 10 %. Navrhujeme: – Úspora vody – použití koncentrovaných chemických prostředků, mikrovláken a předložení zavedeného systému kódování; úspora elektrické energie – použití vysavačů s podtlakem minimálně 24 kPa/240 mbar a hlučností maximálně 62 db (předložení technických parametrů na zakázce používaných strojů); poslední částí tohoto kritéria je šetření životního prostředí pomocí vratných obalů a dávkovacích zařízení.
  • Sociální kritéria by měla dosahovat 10 %. To představuje plnění zakázky minimálně z 30 % osobami se zdravotním postižením, pracovníky nad 50 let, rodiči pečujícími o dítě do šesti let, absolventy škol, osobami po výkonu trestu odsouzenými za nedbalostní trestné činy, osobami vyléčenými ze závislostí a osobami z národnostních menšin. Dále používání ergonomických pomůcek šetřících pohybový aparát: mikrovláknové systémy vytírání, teleskopické pomůcky a sprejové metody aplikace přípravků.
  • Pro nás jsou nejdůležitější profesní kritéria, představují 30 %. Sem patří zejména: organizace, kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců vykonávajících zakázku, členství v odborné profesní organizaci v ČR nebo v EU. Dále pak prokázání kvality, technického přínosu, estetických a funkčních vlastností. A v neposlední řadě i zkušenosti s plněním zakázky, tedy reference.

Další částí našich metodických pokynů jsou předložené kalkulace, resp. kalkulační vzorce sestávající z nákladů na pracovníka, režijních a materiálních nákladů a zisku ve výši 5 %. Z kalkulace nám např. vychází, že úklid administrativních budov by pod 0,53 Kč/m2 měl znamenat mimořádně nízkou nabídkovou cenou; ve zdravotnických a nemocničních zařízeních je tento limit dokonce 0,73 Kč/m2.

Možností je rovněž zadávání zakázek na tzv. KPI, tedy zjednodušeně řečeno na výsledek úklidu

Problém je v tom, že tuto variantu nelze nastavit tak všeobecně jako kombinace standardů s výkonem a kritérii, ale musí se to nastavit objekt od objektu. Tedy podle provozu objektů, povrchů, zatížení, účelu objektů, požadované kvality atd.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu

Ze setkání zástupců veřejných zadavatelů2), na kterém se diskutovalo o problematice veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů na MPSV ČR v roce 2019 vyplynulo, že v oblasti služeb ostrahy je možné požadovat zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, dodržování pracovně právních předpisů a férových pracovních podmínek. V případě úklidu pak ještě například používání ekologicky šetrných prostředků.
Jednotliví zadavatelé si vyměnili zkušenosti a shodli se mimo jiné na tom, že uplatňováním těchto kvalitativních kritérií lze například přispět i k zlepšení pracovních podmínek a k eliminaci fluktuace pracovníků v těchto oborech.

Manuál pro výběr kvalitní úklidové firmy

EFCI (European Federation of Cleaning Industries) vydala manuál pro ty, kdo hledají kvalitní úklidovou firmu. Manuál pro výběr kvalitní úklidové firmy je ke stažení v AJ a dalších jazycích.

Zdroje:
1) Irena Bartoňová-Pálková Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek v úklidu na webu HK ČR
2) Odpovědné zadávání veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu na webu sovz.cz, projektu MPSV ČR

 
 
Reklama