Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přidaná hodnota facility managementu

Ve dnech 27. – 29. května 2014 uspořádala Slovenská asociace facility managementu III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU na téma Integrované služby FM – cesta k trvalej udržateĺnosti.

Na konferenci vystoupilo jedenáct přednášejících, mezi kterými byli zástupci Evropské asociace facility managementu – EuroFM pan Ron van den Weerd (NL), předseda asociace a pan Ondřej Štrup (ČR), místopředseda asociace. Akce se zúčastnilo přes devadesát zájemců.

Konferenci zahájil Karol Hederling, víceprezident SAFM, který kromě výčtů cílů konference a představení přítomných také veřejně oznámil svou kandidaturu na místopředsedu EuroFM, kde by měl nahradit Ondřeje Štrupa. Tomu funkce končí k 31. 12. tohoto roku a pro další období se rozhodl ve funkci nepokračovat. Kandidaturu Hederlinga také podpořila Viera Sommorová, prezidentka SAFM.

V programu pak následoval příspěvek Ondřeje Štrupa, místopředsedy EuroFM a prezidenta IFMA CZ na téma Jak postupuje boj o vnímání FM mezi EU a zbytkem světa. Po tomto příspěvku bylo jasné, že se bude celá konference ubírat jiným směrem, než naznačovalo její motto. Přednášející uvedl, že v současné době je facility management vnímám jako služba o budovy a vedení společnosti nevidí jeho přidanou hodnotu (zisk), a proto facility manažery neberou moc vážně. Podle Štrupa by mělo být v zájmu každého facility manažera, aby se vnímání FM změnilo. Což znamená změnit laické vnímání oboru, a tím také myšlení managementu společností. A kdo jiný může toto nové vnímání nastavit než odborné asociace a právě facility manažeři. Pokud chcete, aby vás brali vážně, musíte to změnit! Kdo jiný než VY – facility manažeři?

Samozřejmě vyvstala otázka, jak to mohou „obyčejní“ facility manažeři změnit? Odpověď se zdá být jednoduchá. Připomeňme majiteli společnosti, že facility management je převážně služba pro zaměstnance, návštěvníky objektů či klienty společnosti. Pokud se zaměstnanci cítí ve svém pracovním prostředí dobře, nic jim nechybí, nemusí řešit nepohodlí při výkonu své práce a všechny podpůrné služby fungují bezchybně, pak jejich pracovní výkonnost stoupá, a tím samozřejmě přináší zisk, který se pak stává právě tou přidanou hodnotou, kterou facility manager přináší společnosti. Štrup pobídl facility manažery, aby na tuto skutečnost opakovaně vedení společnosti upozorňovali a vybudovali si tak své beze sporu zasloužené místo v top managementu. Změnit myšlení lidí však není jednoduché a může tak čekat facility management dlouhá cesta, která povede k zaslouženému výsledku v novém a lepším vnímání FM.

Štrup k tomu ještě dokládal, jak sami sebe vnímají facility manažeři v hierarchii společnosti. Ti se pojmenovali jako holka pro všechno, hasič či rohožka. To skutečně není přirovnání, které by mělo správně definovat jejich pozici, a navíc je nepříjemné.

III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU na téma Integrované služby FM - cesta k trvalej udržateĺnosti 2

Na toto téma pak navázal Ron van der Weerd, předseda EuroFM a děkan školy facility managementu Hanze University of Applied Sciences Groningen The Netherlands, který potvrdil, že je potřeba vnímat FM jako přidanou hodnotu v péči o zaměstnance, návštěvníky a klienty společnosti. V zahraničí mají pro FM svou definici, která říká, že FM je životní prostředí budov. Oproti názoru Štrupa si ale myslí, že kvalitní FM nepotřebuje propagaci a upozorňování na dobře odvedenou práci. Je ale třeba dodat, že Holandsko je ve FM na špici a není tedy možné měřit ostatní země stejným metrem. Vždyť například na univerzitě, kde je Weerde děkanem, mají aktuálně 1.200 studentů facility managementu a celkem universitou prošlo přes 5.000 vyškolených specialistů. Pro názornost je v USA a Kanadě okolo 600 vyškolených specialistů. Ve srovnání musíme pokračovat, protože např. u nás není žádná specializovaná FM vysoká škola ani studijní obor. Máme tedy opravdu co dohánět, a přitom se řadíme mezi první země, ve kterých byla do komerční praxe zavedena evropská norma ČSN EN 15221.

Weerd na závěr dodal, že skutečnou přidanou hodnotou FM pro společnost je správné zařazení facility manažera, a to jako specialisty mezi lidmi a infrastrukturou.

Další příspěvek byl od Pavola Kukury ze společnosti e-dome na téma Energetická optimalizácia existujících budov. Také Kukura zmínil, že budova musí být příjemné prostředí pro lidi, protože v ní trávíme 90 % svého času. Nevhodně navržená a projektovaná budova proto představuje zdravotní riziko. V roce 1983 Světová zdravotnická organizace (WHO) tento problém pojmenovala jako Syndrom nezdravých budov - SBS - Sick Building Syndrome. Dominantní vliv na kvalitu vnitřního prostředí mají tytéž prvky, které ovlivňují i energetickou účinnost budovy, a to stavební konstrukce a technické prostředky HVAC (topení, chlazení, větrání). Klíčovým tématem při diskusi o energeticky efektivních a udržitelných budovách je nárůst ceny budovy po aplikování opatření na úsporu energií.

Zkušenosti z praxe ukazují, že použitím správných nástrojů je možné výrazně redukovat náklady na energetickou optimalizaci projektovaných, ale i provozovaných budov.

Nově postavené budovy musí být nejhůře zařazeny do třídy B energetické náročnosti, ale jak ohodnotit stávající budovy? Je to možné? Oba nejvíce používané systémy certifikace LEED i BREEAM již dovolují certifikovat stávající budovy, v podstatě je to certifikace udržitelného provozování budovy. BREEAM In Use certifikuje existující budovu ve třech oblastech. Certifikovaná může být i každá oblast zvlášť.

  1. Asset - budova a konstrukce - certifikovat je možné i neobsazenou budovu.
  2. Management - procedury a postupy při správě budovy, nakládání s odpady, produkce CO2, posouzení činnosti správce budovy - budova musí být obsazena alespoň 12 měsíců. Zde je ideální uplatnění pro facility manažera.
  3. Nájemník - procedury, pravidla používání a praktiky, které používá nájemce.

Na závěr konference pak vystoupil Tomáš Funtík z BIMas s prezentací na téma Má skutočne BIM význam pre Facility Management? Podle buildingSMART alliance je digitální informační model budovy (BIM) reprezentací fyzických a funkčních vlastností budovy. Proces výstavby a správu budov zahrnuje mnoho zúčastněných stran, a proto je velmi důležité správné sdílení informací po celou dobu životního cyklu budovy od prvotní koncepce až po asanaci. Funtík uvedl 7 výhod BIM pro FM, a to:

  • Rychlá dostupnost informací
  • Zlepšený prostorový management
  • Efektivnější plánování údržby
  • Přesný a podrobný přehled provozních výdajů
  • Efektivní využívání energie
  • Ekonomičtější modernizace a obnova
  • Vylepšený management životního cyklu budovy

Podle Funtíka může správné zacházením s informacemi o budově s použitím BIM vést k podstatným úsporám.

Třetí ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU pořádané asociací SAFM přinesl informace týkající se nového pohledu na FM, jak správně nahlížet na facility manažery a jak argumentovat přidanou hodnotu FM vedení společnosti. Nezbývá než čekat na další ročník, který jistě přinese jiné zajímavé téma a bude stejně úspěšný jako předešlé ročníky.

Harmonogram konference DNI FACILITY MANAGEMENTU 2014:

Úterý 27.5.2014: Prohlídka historického centra Bratislavy
Středa 28.5.2014: Mezinárodní konference
Čtvrtek 29.5.2014: Exkurze do budovy CARLTON Bratislava

III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU na téma Integrované služby FM - cesta k trvalej udržateĺnosti 2