rychlé hledání:

Porovnání nákladů na vytápění TZB-info

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Převodník jednotek

Partner výpočtu: AHI Carrier

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet doby ohřevu teplé vody

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Povrchy a objemy těles

Výpočet schodiště

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výhřevnosti paliv

Partner výpočtu: Benekov

Tlaková expanzní nádoba

Směrná čísla roční potřeby vody

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Přepočet tepelných výkonů otopných těles

Partner výpočtu: KERMI

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Ekvitermní křivky

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet denostupňů

Oslunění/zastínění okenní plochy

Partner výpočtu: ISOTRA

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Stanovení přibližného průměru komínu

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Převody jednotek SI 01

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Měděné trubky

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Partner výpočtu: KINGSPAN Izolace

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Převody jednotek tlaku

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Vhodné rychlosti (m/s) ve vzduchovodech

Návratnost solární tepelné soustavy

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Hypotéční kalkulačka

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)

Ocelové trubky svařované přesné

Porovnání vlastností topných plynů

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výběr úpravny vody

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Lineární interpolace / extrapolace

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraktická školení i teoretické semináře Knauf v roce 2018The Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci roku