Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 73 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod


bylo nalezeno 26 norem

ČSN 75 7315
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
Třídicí znak:757315
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 13052-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:757332
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2015

ČSN EN 12873-3
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12873-3
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 16421
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů
Třídicí znak:757335
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15768
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS
Třídicí znak:757336
Účinnost od:1.2.2016

ČSN 75 7340
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy
Třídicí znak:757340
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 16479
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
Třídicí znak:757340
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 75 7342
Kvalita vod - Stanovení teploty
Třídicí znak:757342
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 7027-1
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody
Třídicí znak:757343
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 7027-2
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod
Třídicí znak:757343
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 75 7358
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace
Třídicí znak:757358
Účinnost od:1.6.2013

ČSN 75 7360
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
Třídicí znak:757360
Účinnost od:1.7.2013

TNI 75 7364
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 7887
Kvalita vod - Stanovení barvy
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 10523
Jakost vod - Stanovení pH
Třídicí znak:757365
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7367
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
Třídicí znak:757367
Účinnost od:1.4.2011

ČSN 75 7385
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:757385
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 11885
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Třídicí znak:757387
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN ISO 17294-2
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
Třídicí znak:757388
Účinnost od:1.4.2017

ČSN ISO 15923-1
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí
Třídicí znak:757389
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN ISO 10304-1
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
Třídicí znak:757391
Účinnost od:1.10.2009

 
 
Reklama