Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference o dostupném a důstojném bydlení pro všechny

Na záčátku listopadu se uskutečnila v Evropském domě již druhá konference pořádaná Pražskou organizací vozíčkářů (POV) s názvem Dostupné a důstojné bydlení, a to pod záštitou prof. Ing. arch. Ireny Šestákové z Fakulty architektury ČVUT. Konference měla velký úspěch.

Téma koncepce bydlení, zejména pro lidi se zdravotním postižením, otevřela první konference POV v KC Zahrada v květnu 2015. Tehdy byly představeny na jedné straně připravované návrhy rezortů MMR a MPSV na koncepci bydlení, na straně druhé zde byl dán prostor uživatelům s omezenou možností pohybu a orientace vyslovit svoje představy a zkušenosti z různých forem a typů bydlení: v bytech zvláštního určení (bezbariérových bytech), v chráněném nebo naopak v nezávislém samostatném bydlení. Konference tehdy probíhala v době, kdy se začal zpracovávat zákon o sociálním bydlení a cílem bylo dát prostor oběma stranám sdílet zkušenosti a vyslovit priority.

V časovém odstupu měla přinést konference v Evropském domě již „hotové“ informace o novinkách v legislativě, situace je však taková, že legislativa i koncepce rezortů se nerodily lehce a jsou stále v pracovní podobě.

Dopolední blok zahájili přednášející z MMR Mgr. Věra Pelíšková a Ing. arch. Petr Věrtelář z oddělení koncepce bytové politiky. Představili revidovanou koncepci bydlení ČR do roku 2020. Ve své prezentaci se zaměřili na investiční podporu bydlení pro lidi se zdravotním postižením a pro seniory. Jedná se podporu z rozpočtu MMR pro upravitelné byty a pro bytové domy bez bariér. Otázky a diskuzi vyvolala podpora bytových domů (od 4. NP) vztahující se na bezbariérovou úpravu vstupu a výtahu, který však splňovat bezbariérovou vyhlášku nemusí.

Další prezentující Mgr. Tomáš Trejtnar z odboru bytového fondu představil koncepci Magistrátu hlavního města Prahy. Hovořil o koncepci bydlení staršího data (z r. 2004) a o potřebě vytvořit její revizi, o bytech zvláštního určení (aktuálně 484 bytů), o chráněném bydlení v Libuši. V diskuzi zazněly dotazy a připomínky k nefunkčnosti a k nečitelnému využívání budovy a zařízení.

Od třetí prezentace Mgr. Ivany Příhonské z MPSV z oddělení koncepce sociálních služeb byla očekávána prezentace na téma zákon o sociálním bydlení, vzhledem k situaci se zákonem zazněla alternativní prezentace na téma podpora člověka v jeho přirozeném prostředí.

Dopolední blok uzavřel ředitel svazu měst a obcí Ing. Dan Jiránek na téma sociální bydlení z pohledu svazu měst a obcí. Příspěvek komentoval předcházející prezentace, upozorňoval na problematiku seniorů a na potřebu větší podpory měst a obcí v oblasti sociálního bydlení.

V odpoledním bloku vystoupili odborníci z FA ČVUT. Doc. Ing. arch. David Tichý, PhD. se zaměřil na formy bydlení pro seniory z hlediska komunikačních bariér, sociálních vzdáleností a možnosti prodloužení základní soběstačnosti a kvality života díky aktivizaci seniorů vhodným prostředím.

Ing. arch. Šárka Voříšková představila současnou podobu a vize typologie sociální výstavby v Německu, kde se zejména téma sociálního bydlení stává aktuálním tématem.

Nové formy bydlení pro seniory s důrazem na správné použití měřítka a začlenění do okolního prostředí představila prof. Ing. arch. Irena Šestáková.

Prezentaci zaměřenou na vliv okolního prostředí na možnosti pohybu a orientace pacientů s Parkinsonovou nemocí přednesl Ing. arch. Jan Tomandl.

Z konference se omluvila ze zdravotních důvodů Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., z VŠB a z ČKAIT.

Téma bydlení je opravdu velmi žhavé, ve stejném čase jako konference POV shodou okolností probíhala v senátu mezinárodní konference o budoucnosti seniorského bydlení a o podobě zákona o sociálním bydlení. Podle tiskové zprávy MPSV se aktuálně vyhodnocují připomínky všech aktérů meziresortního připomínkového řízení a na konferenci byla mimo jiné deklarována snaha a ochota MMR zákon přijmout.

Závěrem zpět ke konferenci v Evropském domě. POV zvažuje další setkání na téma bydlení, pokud bude vyvoláno potřebami a zájmem uživatelů. Rozhodně je třeba sledovat vývoj stávající legislativy, úprav norem, je třeba pokračovat v odborné diskuzi. Standardy bydlení, požadavky na upravitelné byty, formy bydlení a podpora bydlení musí lidem s omezenou možností pohybu a orientace umožnit dostupné a důstojné bydlení podle jejich potřeb a jejich volby.

Prezentace z konference budou k dispozici na www.presbariery.cz. Připravuje se sborník.


 
 
Reklama