Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hygienické zázemí řešené bez bariér

Ve stavbách občanské vybavenosti se stále můžeme setkat s nevyhovujícími realizacemi hygienického zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Podívejme se podrobněji na některé z nich. Pražská organizace vozíčkářů s tímto cílem a ve spolupráci s ČVUT FA a Sjednocenou organizací nevidomých pořádá v nové budově ČVUT – Fakulty architektury již 12. ročník takto zaměřeného odborného projektu Překonejme bariéry 19.–20. 11. 2014. Ve středu 19. 11. odpoledne se plánuje workshop.

Ve stavbách občanské vybavenosti se stále můžeme setkat s nevyhovujícími realizacemi hygienického zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Mezi nedostatky u novostaveb i u změn dokončených staveb patří nedodržení požadavků na minimální rozměry kabiny, přestože vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb rozměry kabin WC a ostatních prostor hygienického zázemí (sprch, koupelen) přesně stanovuje.

Kóty místností vztažené v projektové dokumentaci původně k vnitřním rozměrům kabin totiž po položení obkladů většinou odpovídají kótě hrubého zdiva, a zejména u změn staveb tak vzniká po realizaci o 50–80  mm zmenšená místnost. K dalšímu omezení prostoru dochází často z důvodu přizdívky u zadní stěny kabiny, obvykle u varianty se závěsnou mísou WC. Pro uživatele s různými druhy pohybového omezení je třeba bezpodmínečně umožnit těsné přiblížení vozíku k míse WC, volný prostor musí být zepředu, z boku i diagonálně.

Ale je třeba věnovat pozornost také požadavku na správnou dispozici kabin, na vyhovující uspořádání všech prvků, které je z hlediska bezbariérového užívání zásadní. Obvyklou chybou je nesprávné osazení mísy WC, konkrétně nedostatečné odsazení čela mísy od zadní stěny a nesprávná výška mísy WC, přesněji řečeno jejího sedátka. Požadavek na výšku sedátka mísy WC 460 mm má svou logiku, je stanovený z důvodů snadného přesedání a souvisí s totožnou výškou sedáku běžného vozíku, proto je třeba ji dodržet. Důležitá je vzdálenost čela mísy WC od zadní stěny, musí být min. 700 mm. Totéž platí i pro hloubku prostoru pro vozík vedle mísy – sedák vozíku pak může stát vedle mísy „bok po boku“ paralelně, což je důležité z důvodu snadného přesednutí na mísu WC u přístupu z boku. V prostoru pro umístění vozíku nesmí být žádná omezující překážka, např. topné těleso, přizdívka. U kabin s minimálními rozměry by se měl dispozičně prostor pro umístění vozíku vždy situovat proti vstupu.

Problematické je dostatečné kotvení madel u mísy WC, již při hrubé stavbě je třeba zajistit jejich pevné kotvení (nosnost madla musí být min. 150 kg), přesné umístění s dostatečným přesahem mísy WC – pozor na dodržení požadavků na pevné madlo i v případě jeho osazení v boční stěně.

Ze strany projektantů se setkáváme s častými dotazy na umístění ovládání splachování mísy WC a na signalizační systém nouzového volání.

Ovládání splachování nesmí být umístěno za zády, ale na boční stěně tak, aby byl k němu přístup z pozice na vozíku, nebo případně z mísy WC.

Signalizační systém nouzového volání se mnohdy řeší dodatečně nebo opožděně v závěru stavby. Nejvhodnější na manipulaci je tlačítkový systém, obvyklé opatření pouze s „nouzovým provázkem“ místo tlačítka není vyhovující z důvodu obtížného úchopu a manipulace. Jak se ale zdá, v současné době není na trhu nabídka help systémů dostatečná.

Další vybavenost kabiny tvoří umyvadlo, zde je třeba při realizaci současně hlídat výšku 800 mm i dostatečný podjezd o výšce min. 700 mm. V případě rekonstrukcí je možno použít umývátko menších rozměrů. Páková baterie umyvadla musí mít páku dostatečně dlouhou, překvapivě se stále objevují baterie s otočným regulačním ventilem, které jsou pro obtížnou manipulaci nevhodné.

Nevhodná baterie sprchy
Nevhodná baterie sprchy
Detail odtokového žlábku sprchy
Detail odtokového žlábku sprchy

Sprchové kouty jsou dalším oříškem. Zde je třeba opět pečlivě skloubit více věcí: správnou dispozici a pečlivé umístění jednotlivých prvků společně s technickým řešením. Podlaha bez převýšení, kdy výškový sklon může činit max. 20 mm, se sklonem sprchové plochy max. 2 %, si vyžaduje dostatečné odvodnění v podlaze, nikoliv pouze bodově, ale pokud možno delším žlábkem u zadní stěny sprchy. Také volba povrchu podlahy musí splňovat požadavky proti skluzu a současně musí být zajištěn dostatečný a rychlý odtok vody.

U staveb sociálních služeb a zdravotnických zařízení jsou požadavky specifické (mycí centra s vanou, bezbariérové WC s asistencí) a řešené v souladu s dalšími souvisejícími normami.

U sportovních staveb je třeba vytvořit zázemí pro sportující a případně návštěvnickou veřejnost. Vznikají bazény se společnými šatnami, u kterých není bohužel dodržen požadavek na převlékací prostor (kabinu) pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato převlékací kabina by měla být vždy v blízkosti hygienického zázemí nebo lépe – přímo propojena.

U hygienického zázemí zařizovaného v bytě pro konkrétního jednotlivce je třeba provádět úpravy vždy přímo na míru.

Pro dobré řešení vybavenosti hygienického zázemí je stručně řečeno třeba porozumět kromě technických parametrů i potřebám uživatelů.

Pražská organizace vozíčkářů s tímto cílem a ve spolupráci s ČVUT FA a Sjednocenou organizací nevidomých pořádá v nové budově ČVUT – Fakulty architektury již 12. ročník takto zaměřeného odborného projektu Překonejme bariéry 19.–20. 11. 2014. Ve středu 19. 11. odpoledne se plánuje workshop.

Akce je určena studentům, budoucím technikům, architektům a designérům, odborné i laické veřejnosti, představuje aplikaci vyhlášky, přibližuje specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení se snahou potřebám těchto lidí co nejlépe porozumět.

Překonejme bariéry – minulé ročníky
Překonejme bariéry – minulé ročníky
Překonejme bariéry – minulé ročníky

Překonejme bariéry – minulé ročníky
 
 
Reklama