Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Facility management 2019, 17. ročník konferencie

Z přednášok zaznie napríklad Kvalita vo facility managemente podľa norm STN EN 15221-3, Priestorový management, Asset management súčasťou facility, Kritériá kvality v procese servisu a údržby obvodových plášťov, Efektivita ve správě budovy s využitím modelu BIM.


© Fotolia.com

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na

17. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2019 Kvalita vo facility managemente

30.9. - 1.10. 2019, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje 17. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019 na tému:
Kvalita vo facility managemente.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

 1. FACILITY MANAGEMENT
 2. SPRÁVA BUDOV
 3. PREVÁDZKA BUDOV
 4. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
 5. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odborní garanti:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
viera.somorova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor

doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava (CZ)
Ing. Milan Hampl, IKA DATA spol. s r.o. (CZ)
Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)

Organizačný garant:

Jana Polakovičová Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15 SSTP, Koceľova 15, BA
815 94 Bratislava sstp@sstp.sk
tel.: +421 (903) 562 108
sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15 SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk

www.sstp.sk

30. 9. 2019 pondelok
08.30 – 09.45 h registrácia účastníkov
09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie
10.00 – 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
12.00 – 13.30 h obed
13.30 – 15.30 h II. sekcia: SPRÁVA BUDOV
15.30 – 16.30 h Panelová diskusia pri káve
16.30 – 18.30 h III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV
18.30 – 19.30 h diskusia
20.00 – 22:00 h spoločenský večer s odovzdaním ceny
1. 10. 2019 utorok
08.00 – 08.30 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
10.30 – 11.00 h prestávka na kávu
11.00 – 13.00 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
13.00 – 14.00 h diskusia, záver konferencie
30. 9. 2019 pondelok
08.30 – 09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava
10.00 – 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
hlavný partner sekcie:
 1. Kvalita vo facility managemente podľa norm STN EN 15221-3
  V. Somorová, SvF STU Bratislava
 2. BIM – facility management – Smart City –> kvalita prostředí a služeb
  O. Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 3. O&M manuál – využití informačního managementupro efektivní správu
  T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci, (CZ)
 4. Priestorový management vo facility managemente
  R. Matušek, SvF STU Bratislava
12.00 – 13.30 h OBED
13.30 – 15.30 h II. sekcia: SPRÁVA BUDOV
vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 1. Kvalitné financie = kvalitný facility management
  M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 2. Asset management súčasťou facility – majetok pod kontrolou
  M. Fišer, KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
 3. Spokojní zamestnanci, pacienti a klienti nemocníc
  A. Čarabová
15.30 – 16.30 h PANELOVÁ DISKUSIA pri káve
Téma: Ako docieliť kvalitu služieb facility managementu
vedie: Ing. Ondřej Štrup
diskutujúci: M. Hampl, M. Blanárik, D. Petráš
17.00 – 19.00 h III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV
vedie:
hlavní partneri sekcie:
 1. Nové trendy vo facility managemente
  A. Szabová, AS Property, s.r.o.
 2. Kritériá kvality v procese servisu a údržby obvodových plášťov
  M. Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.
 3. 3D skenovanie budov a prínosu pre facility management
  Osúch ml., MARPEX s.r.o.
 4. 4. EQ priestoru
  M. Gečevský, I – AM, s.r.o.
18.30 – 19.00 DISKUSNÉ FÓRUM
20.00 – 22.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER S ODOVZDÁNÍM CENY

Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2018

1. 10. 2019 utorok
08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30 - 10.30 h IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
vedie: Ing. Milan Hampl
hlavný partner sekcie:
 1. Zavádění BIM při správě bytových domů
  F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Několik inovací v jednomprojektu aneb "BIM v celém životním cyklu"
  M. Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 3. Efektivita ve správě budovy s využitím modelu BIM
  A. Szóstko-Budzinska, T. Krajčinovský, Bim.Point
 4. Informačný model ako databáza pre správu budov
  P. Balco, CAD EXPERT s.r.o.
10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU
11.00 - 13.00 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
hlavný partner sekcie:
 1. Energetický manažment v samospráve, podtitul svojpomocný zber dát
  M. Škvarka, Mesto Trnava
 2. Elektromobilita, aktuální trendy v osvětlení
  R. Hurta, FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
 3. Vetracie a klimatizačné systémy – Ako to nerobiť. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov ako jedinečná príležitosť.(z.314/2012). Judikáty. Primeraná odborná starostlivosť a informačná povinnosť.
  J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 4. Energetický manažment – služba či biznis?
  D. Petráš, SvF STU Bratislava
11.00 - 13.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

Organizačné informácie

Termín a miesto konania:

30.9. - 1.10. 2019,Hotel Patria, Štrbské Pleso

Účastnícky poplatok:

účastník 85,00 + DPH = 102,00 €
účastník člen SSTP* 70,00 + DPH = 84,00 €
účastník člen SKSI 70,00 + DPH = 84,00 €
jednotné vložné po uzávierke (23.9.2019) 100,00 + DPH = 120,00 €
zborník prednášok tlačený 22,50 + DPH = 27,00 €
zborník prednášok CD 10,00 + DPH = 12,00 €
Hlavný partner konferencie*** 600,00 + DPH = 720,00 €
Výstavný partner** 400,00 + DPH = 480,00 €
Reklama v zborníku* 200,00 + DPH = 240,00 €

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2019.

***Hlavný partner sekcie
● firemná prednáška v odbornom programe ● logo, panel/banner alebo roll-up v priestoroch počas konferencie ● logo na pozvánke konferencie ● firemná prezentácia formou výstavného stolíka ● firemná prezentácia formou výstavného stolíka ● CD zborník prednášok ● účasť 2 zástupcov spoločnosti na konferencií ●

**Výstavný partner
● firemná prezentácia formou výstavného stolíka ● CD zborník prednášok ● účasť 1 zástupcu spoločnosti na konferencií ●

*Reklama v zborníku
● reklama v tlačenom a CD zborníku prednášok ● CD zborník prednášok ● účasť 1 zástupcu spoločnosti na konferencií ●

Uzávierka prihlášok je 23.9.2019.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 30.9. 2019 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 21 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, IČ DPH (DIČ), v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Ubytovanie:

Ubytovanie Vám rezervujeme. Zmluvné konferenčné ceny ubytovania:

2-lôžková izba štandard 88,00 €
1-lôžková izba štandard 78,00 €
2-lôžková izba LUX 108,00 €
1-lôžková izba LUX 98,00 €

V cene je zahrnuté: ubytovanie, DPH, miestny poplatok, vstup do bazéna a wellness, fitnes, stolný tenis a parkovanie vonku zdarma

Stravu a ubytovanie si hradí každý účastník samostatne, na obed a večeru v prvý deň konferencie Vás pozýva SSTP.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 23.9. 2019.

Generálny partner:


Hlavní partneri:Výstavní partneri:Mediálni partneri:
Harmonogram podujatí 2019

sprievodné semináre
AQUATHERM Nitra
február

konferencia
ENERGETICKÝ MANAŽMENT
Marec

konferencia
VYKUROVANIE
apríl

konferencia
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
máj

konferencia
AKUSTICKÝ SEMINÁR
máj

konferencia
VETRANIE A KLIMATIZÁCCIA
jún

seminár
VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA
september

konferencia
FACILITY MANAGEMENT
október

konferencia
SANHYGA
október

konferencia
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
november

konferencia
INDOOR CLIMATE OF BUILDING
december

www.sstp.sk