Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetický manažment 2020 – 6. ročník konferencie v Tatrách

Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva zo 6 sekcií.


© Fotolia.com

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE
Asociácia energetických manažérov ASENEM
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Vás pozývajú na 6. ročník konferencie

Energetický manažment 2020

Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie

16. – 18. marec 2020
Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry

Generálni partneri:


KONFERENCIA ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment. Konferencia nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 2015 až 2019 stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vzhľadom na dôležitosť komplexného riešenia pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov zaujal energetický manažment pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva zo 6 sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
michal.krajcik@stuba.sk
majorut@gmail.com

Prípravný výbor:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
Ing. Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava (ECB)
Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov (ASENEM)
Ing. Vladímír Vacho, EkoFin Bratislava, s.r.o.

Spolupracujúce organizácie:

SK AEE – Slovenská asociácia energetických inžinierov
ASENEM – Asociácia energetických manažérov
ECB – Energetické centrum Bratislava
SNOPK – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk

www.sstp.sk

PROGRAM

16. 3. 2020 PONDELOK
11.00 – 18.00 registrácia účastníkov
13.45 – 14.00 otvorenie konferencie
14.00 – 16.00 I. sekcia
16.00 – 16.30 prestávka na kávu
16.30 – 17.30 diskusné fórum
17.30 – 20.00 priestor na wellness
20.00 – 23.00 koktail partnerov
17. 3. 2020 UTOROK
08.00 – 18.00 registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 II. Sekcia
10.30 – 11.00 prestávka na kávu
11.00 – 13.00 III. sekcia
13.00 – 14.30 prestávka na obed
14.30 – 16.30 IV. Sekcia
16.30 – 17.00 prestávka na kávu
17.00 – 18.30 diskusné fórum
20.00 – 23.00 spoločenský večer s hudbou
18. 3. 2020 STREDA
08.00 – 12.00 registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 V. Sekcia
10.30 – 11.00 prestávka na kávu a koláčik
11.00 – 13.00 VI. sekcia
13.00 – 14.00 záver konferencie

16. 3. 2020 PONDELOK

11.00 – 18.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
13.45 – 14.00 h otvorenie konferencie
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti

príhovor generálnych partnerov
14.00 – 16.00 h I. sekcia: STRATÉGIA A LEGISLATÍVA V ENERGETICKOM MANAŽMENTE

vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

 1. Energetická politika Slovenska ako východisko efektívneho energetického manažmentu
  Milan Dubnička, Asociácia energetických manažérov Bratislava
 2. EMAS – staronový systém podpory manažérskeho rozhodovania Marek Vanko, TUV Slovakia
 3. Systém energetického manažérstva a legislatívne požiadavky
  Oliver Bodzsár, Creativ Energy s.r.o., Levice
 4. Legislatíva pre energetický manažment v Maďarsku
  Albín Zsebík, JOMUTI Kft, Budapest (H)
 5. Možnosti financovania projektov zo štrukturálnych fondov s výhľadom do roku 2027
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA Bratislava
 6. Vývoj energetického manažmentu na strane využívania energie
  Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov Bratislava
16.00 – 16.30 h prestávka na kávu
16.30 – 17.30 h DISKUSNÉ FÓRUM – Legislatíva v energetickom manažmente
17.30 – 20.00 h priestor na wellness
20.00 – 23.00 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

Koktail partnerov

17. 3. 2020 UTOROK

08.00 – 18.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30 – 10.30 h II. sekcia: OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY ENERGIE REALIZÁCIOU EFEKTÍVNYCH PROJEKTOV

vedie: Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

 1. Optimalizácia spotreby energie realizáciou opatrení z energetického auditu
  Juraj Klukan, H + W Service, s.r.o. Prievidza
 2. Problematika spätného získavania tepla z technologických procesov a jeho vplyv na spotrebu energie firmy
  Milan Malcho, Žilinská univerzita v Žiline
 3. Optimalizácia spotreby tepla v priemyselnom parku v Hnúšti zásobovanom zo systému CZT
  Roman Bajtoš, Národná energetická, a.s. Bratislava
 4. Program „ Energetická efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť v teplárni “ Ivan Stranovský, Slovnaft, a.s. Bratislava
 5. Riešenia pre obmedzenie energetických špičiek
  Peter Dzurko, Elvosolar, a.s. Bratislava
 6. Energetický manažérsky systém Eman
  Ivan Istvánffy, TESLA Enerco, s.r.o. Liptovský Hrádok
10.30 – 11.00 h prestávka na kávu
11.00 – 13.00 h III. sekcia: SMART RIEŠENIA V OBLASTI ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
hlavný partner sekcie: SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

 1. Analýza pripravenosti trhu na energetické modelovanie stavieb (BEM)
  Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 2. Využitie BIM pri tvorbe energetickej koncepcie a energetickom manažmente budovy
  Lucia Kudiváni, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 3. Integrácia OZE do energetického hospodárstva a 4. energetický balíček
  Peter Chochol, Sféra, a.s.
 4. Digitálne nástroje pre riadenie budov
  Michal Valašík, SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
 5. Príklady využitia energetického manažmentu pri obnove budov vo svete
  Veronika Gombošová, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 6. Získaj kontrolu nad energiou – staň sa inteligentnejším užívateľom energie
  Svetlana Bartoňová, OZ Zelená iniciatíva
 7. Lineárne programovanie a korelačná analýza – praktické nástroje moderného energetického manažmentu podniku
  Andrej Žiliak, Asociácia energetických manažérov Bratislava
13.00 – 14.30 h prestávka na obed
14.30 – 16.30 h IV. sekcia: ENERGETICKÉ SLUŽBY – KVALITA PROJEKTOV OD PRÍPRAVY PO REALIZÁCIU

vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD., Energetické centrum Bratislava
hlavný partner sekcie: Projekt QualitEE

 1. Legislatívny a regulačný rámec pre garantované energetické služby (GES)
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava
 2. Technická analýza pre GES a význam kvality jej spracovania
  Pavol Tužinský, Energetické centrum Bratislava
 3. Praktické skúsenosti s verejným obstarávaním GES na Slovensku
  Juraj Revický, Tatra Tender
 4. Pohľad klienta na kvalitu prípravy GES projektu
  Helena Kuchyňková, Ekonomická univerzita v Bratislave
 5. Monitoring úspor energie pri GES
  Daniel Čurka, ENGIE Services a.s.
 6. Význam energetického manažmentu v garantovanej energetickej službe
  Peter Bohuš, e-Dome s.r.o.
16.30 – 17.00 h prestávka na kávu
17.00 – 18.00 h DISKUSNÉ FÓRUM – Tri roky EFEKTIE:
Prezentácia víťazov súťaže Efektia.
20.00 – 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

18. 3. 2020 STREDA

08.00 – 12.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30 – 10.30 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT V PRIEMYSLE

vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
hlavný partner sekcie: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

 1. ISO 50001 a energetický manažment v priemysle
  Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Plyn ako alternatívny zdroj energie
  Rudolf Slezák, SPP Bratislava
 3. Zmena konceptu HVAC na typovej predajni LIDL
  Jozef Vojtaššák, LIDL vos, Bratislava
 4. Modernizácia osvetlenia výrobných a skladovacích priestorov
  Tomáš Suchoň, Knauf Insulation Nová Baňa
 5. Potenciál využitia odpadového tepla z rotačnej pece na výpal vápna na výrobu elektrickej energie
  René Berta, Carmeuse Slovakia s.r.o., Košice
 6. EUREM – medzinárodný certifikovaný kurz pre energetických manažérov Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava
10.30 – 11.00 h prestávka na kávu a koláčik
11.00 – 13.00 h VI. sekcia: PODPORNÉ MECHANIZMY A FINANCOVANIE PROJEKTOV

vedie: Ing. Vladimír Vacho, Ekofin Bratislava, s.r.o.
hlavný partner sekcie: ENGIE Services a.s.

 1. Ekonomické aspekty geotermálneho energetického systému vo Veľkom Mederi
  Ján Takács, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Obnova bytovej budovy z prostriedkov ŠFRB
  Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
 3. Financovanie projektov energetickej efektívnosti a alternatívne spôsoby obstarávania
  Tomáš Kadlic, Aspiro, a.s.
 4. Možnosti financovania projektov v oblasti Energetických úspor z pohľadu banky
  Peter Vaňo, VÚB a.s.
 5. Zhodnotenie návrhu zefektívnenia prevádzky zdroja tepla z hľadiska energetiky a ekonomiky
  Martina Mudrá, Ján Takács, Stavebná fakulta STU Bratislava
13.00 – 14.00 ZÁVER KONFERENCIE

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE SSTP

TERMÍN A MIESTO KONANIA

16. 3. – 18. 3. 2020 Grand Hotel PERMON, PODBANSKÉ, VYSOKÉ TATRY

Účastnícky poplatokbez DPHDPHs DPH
vložné účastník70,00 €20,00 %84,00 €
vložné účastník člen SSTP*, SKSI60,00 €20,00 %72,00 €
obed / deň8,33 €20,00 %10,00 €
večera / deň14,17 €20,00 %17,00 €
zborník prednášok tlačený20,00 €20,00 %24,00 €
zborník prednášok na USB12,50 €20,00 %15,00 €
partner konferencie + špeciálne požiadavkyCP individuálne na adrese: sstp@zsvts.sk

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2020
* (viď členstvo na www.sstp.sk)

Ponuka prezentácie pre „Generálneho partnera“

 • vystúpenie reprezentanta spoločnosti v rámci vybranej odbornej sekcie v trvaní 15 min.,
 • firemná prezentácia formou prezentačného stolíka v priestoroch konania konferencie,
 • logo, panel/banner alebo roll-up v priestoroch konania konferencie počas celého jej trvania,
 • uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Generálny partner,
 • úvodný pohovor predstaviteľa spoločnosti počas recepcie,
 • zborník prednášok konferencie,
 • reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),
 • traja predstavitelia GP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky

Ponuka prezentácie pre „Hlavného partnera“

 • odborná prednáška v rámci odbornej sekcie v trvaní 15 min.,
 • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
 • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
 • uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Hlavný partner,
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
 • reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),
 • dvaja predstavitelia HP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky.

Ponuka prezentácie pre „Výstavného partnera“

 • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
 • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
 • predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 11. 3. 2020 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.: 1307192857/0200,VS 12 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.
Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: sstp@zsvts.sk

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 11. 3. 2020

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE GRAND HOTEL PERMON****

UBYTOVANIE:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v Grand hotel Permon****:

IzbaCena za izbu / noc
2-lôžková / apartmán100 €
2-lôžková / apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková90 €
Prístelka45 €

Cena zahŕňa raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00 hod., vstup do AQUA & KID’S Paradise, vstup do fitness centra a parkovanie.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40 / deň.

Bonusy:

 • Pre všetkých ubyt. Účastníkov: 1 x 3 hod. vstup do AQUA & KIDS & SAUNA Paradise zdarma

REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Postup:

 1. Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu sstp@zsvts.sk
 2. Zaplatenie vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 12 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX SSTP potvrdí hotelu, že Vás môže ubytovať!
 3. Nahlásenie ubytovania priamo v hoteli výlučne e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk (e-mail musí obsahovať informáciu o tom, že sa zúčastňujete konferencie SSTP, termín ubytovania, počet osôb na izbe, kompletné fakturačné údaje
 4. Nahlásenie ubytovania je možné do 6. 3. 2020

Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!
Rezerváciu ubytovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!
Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Čas príchodu a odchodu:

Čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 hod. je predmetom dostupnosti.
Čas check-out je do 11:00 hod.

Návrhy stravovania:

Obedy formou švédskych stolov sú v cene 10 €/osoba/obed. Obedy prebiehajú v čase 12:00 – 15:00 hod.
Večere formou švédskych stolov sú v cene 17 €/osoba/večera. Večere prebiehajú v čase 18:00 – 21:00 hod.

REZERVÁCIA HOTELA
Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 6. 3. 2020.


Generálni partneri:


Hlavní partneri:


Výstavný partner:


Mediálni partneri:


Spolupracujúce združenia a agentúry:


Odborné energetické poradenstvo:


Harmonogram podujatí 2020

konferencia
VYKUROVANIE
február

konferencia
ENERGETICKÝ MANAŽMENT
marec

konferencia
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
máj

konferencia
AKUSTICKÝ SEMINÁR
máj

konferencia
VETRANIE A KLIMATIZÁCIA
jún

seminár
VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA
september

konferencia
FACILITY MANAGEMENT
september

konferencia
SANHYGA
október

konferencia
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
november

konferencia
VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV
november

www.sstp.sk