Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Správa nemovitostí budoucnosti

Recese. Krize. Slova, jejichž četnost použití se v posledních několika letech zmnohonásobila. A spolu s tím se objevil mimořádný tlak na ceny služeb. Paradoxně přitom náklady na vstupy, ať nájmy, energie, nejrůznější vybavení od nábytku po počítače zůstávají stejné, nebo dokonce zdražují.

Obecná situace, kdy každý hledá co nejnižší cenu, aniž by tratil na kvalitě služeb, se týká i oblasti správy nemovitostí. Správa nemovitostí nepatří mezi lídry technologických inovací, je konzervativní, podobna domům, u kterých o změnách neuvažuje nikdo v horizontech hodin či měsíců. Ziskový prostor poskytování správních služeb nakonec ani experimenty s nejnovějšími technologiemi nedovoluje.

Ještě na počátku padesátých let dvacátého století měl téměř každý bytový dům svého domovníka. I v pozdějších desetiletích se správa vzdálila od spravovaných domů jen málo – do množství drobných provozoven tehdejšího OPBH. Tento model převzaly po roce 1989 větší správní společnosti a i malé firmy spravující jeden, dva domy z něj nevybočují. Jedna z věcí, které se ale od časů domovníků i OPBH zásadně změnily, je spletitost nejrůznějších technických a účetních předpisů, výkazů a hlášení znásobená daleko pestřejšími možnostmi vlastnických vztahů. Díky tomu se v současných podmínkách trhu dostala správa nemovitostí na důležité rozcestí. Řada vlastníků se dnes rozhoduje pro nejnižší možné ceny, nabízené povětšinou drobnými firmami. Jistota kvality poskytování správních služeb včetně dodržení všech platných pravidel je ale v takovém případě poměrně nízká. Větší společnosti v tomto konkurenčním prostředí, pokud si chtějí zachovat nejen klientelu, ale i dobré jméno a představovat garanta kvality musí nutně změnit způsob poskytování svých služeb. Musí snížit své náklady tak, aby při cenách obdobných drobným „garážovým“ firmám mohly nabídnout širší spektrum služeb a jistotu vyšší kvality a stability ve všech směrech.

Cesta, která vede k vyšší efektivitě správy nemovitostí, umožní i při rostoucích vstupních nákladech nezvyšovat ceny pro klienty a zároveň zachová kvalitu včetně sledování a reflektování různorodé legislativy, metodické práce apod. je velmi podobná té, kterou před několika lety absolvovaly banky. Na rozdíl od bank vypadá dnes tento zlom v přístupu k řešení méně dramaticky, ale pokud vezmeme v úvahu rozdílnost podmínek a hlavně finančních zdrojů pro provedení takové změny, představuje pro správu nemovitostí možná radikálnější změnu, než kdysi pro banky.

Společnost CENTRA a.s. se věnuje správě nemovitostí více než dvacet let. Jako velká společnost zajišťující správu komplexně (od evidenčních a účetních činností, přes technickou správu, revize, inženýringové a stavební činnosti, realitní činnost, úklid, ostrahu, recepce až po zahradnické práce) zdědila původní model s množstvím rozptýlených malých provozoven včetně jejich charakteru. Často nepříliš vhodné prostory, které většinou původně byly nejméně použitelnými byty dnes neposkytují ani možnost efektivního využití prostor, ani přívětivé prostředí pro práci i návštěvníky. Společnost CENTRA došla k názoru, že potřeba udržet ceny pro klienty, udržet odbornou kvalitu služeb a zároveň výrazněji zkvalitnit styk s klienty ať pokud jde o stav obchodních prostor, nebo i úroveň obsluhy návštěvníků jejích středisek vyžaduje zásadní změnu a rozhodla se ji podstoupit.

Důležitým prvkem změny je otevření možností tzv. elektronické správy. Přestože si již léta nelze evidenční a účetní činnosti ve správě bez počítačů představit, nebylo možné o elektronické správě v širším měřítku mluvit. CENTRA a.s. dnes dokáže nabídnout zabezpečený internetový přístup do správního systému s různou úrovní podrobnosti pro vlastníky nemovitostí, výbory SVJ, předsednictva družstev i pro vlastníky jednotlivých bytových jednotek. Přístup k informacím o stavu účtů, nákladech, uhrazených zálohách, vyúčtováních atd. tak může být okamžitý a bez nutnosti cestovat a navštěvovat středisko. V provozu je již na stránkách CENTRA a.s. i možnost podávat stížnosti a reklamace, kdy systém tzv. Helpdesku klientům poskytne i zpětnou vazbu o přijetí a postupu řešení stížnosti. Do budoucna připravuje CENTRA a.s. umožnění přechodu na úplnou elektronickou komunikaci, kdy mohou být všechny potřebné dokumenty (předpisy, vyúčtování atd.) distribuovány elektronicky a bude možné významně snížit náklady na tisk, poštovné či fyzické roznášení. Takový krok však vyžaduje vyšší než dnešní „elektronizaci“ na straně klientů.

Nutnost zefektivnit provozní náklady tak, aby nebylo nutné jejich nárůst promítat do koncových cen pro klienty vyžaduje vyšší koncentraci činností do jednoho místa, tak jak je dnes ostatně obvyklé skoro ve všech oborech.


CENTRA a.s. připravila projekt centralizace pěti malých provozoven, nacházejících se převážně v dnes již nevyhovujících prostorách do jednoho střediska. Při výběru nového místa byla věnována péče jeho umístění na dobře dopravně obslouženém místě a zároveň byly brány v úvahu i předpokládané dopravní trasy tak, aby klienti mohli nové středisko navštívit například během běžné cesty z práce. Nová adresa Radlická 3 (tzv. Malé Ženské domovy) na rohu Ostrovského a Radlické, která je obsloužena nejen ze stanice metra B Anděl, ale i řadou dalších linek v oblasti autobusového nádraží Na Knížecí, těmto požadavkům vyhovuje.

Nové rekonstruované prostory jsou ve funkcionalistickém, dnes plně administrativním objektu postaveném za první republiky. Proti dosavadním střediskům představují kvalitativní skok. Zaměstnancům společnosti CENTRA a.s. poskytnou moderní a přátelské prostředí, ve kterém lze podávat profesionálnější a efektivnější výkon. Pro klienty bude představovat příjemnější prostředí, kde není třeba bloudit ve spleti chodeb a postávat před kancelářemi – prostor přijímací recepce a nová pravidla řízení provozu na středisku přinesou lepší kvalitu obsluhy. Nový prostor je mimo jiné vybaven i samostatnou jednací místností, ve které lze komfortněji jednat.

Cílem společnosti CENTRA a.s., který realizací tohoto projektu sleduje, je zvýšení kvality služeb a dosažení dlouhodobější stability koncových cen. V delším horizontu chce CENTRA a.s. výrazně zvýšit podíl elektronické komunikace tak, aby informace pro klienty byly okamžitě a pohodlně dostupné v takovém rozsahu a kvalitě, aby nemuseli na středisko správy zbytečně cestovat. V případě, že cesta na středisko bude nezbytná, nabídne toto nově koncipované středisko v nových prostorách moderní prostředí i vyšší standard obsluhy při jednání.

 
 
Reklama