Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Představení divize správy nemovitostí

Představujeme Vám Divizi správy nemovitostí, která je největší divizí ve společnosti CENTRA a.s. s největším počtem zaměstnanců. Příští rok slaví společnost CENTRA a.s. 25 let od svého založení. Samotné správě se věnuje téměř 24 let, což ji řadí mezi nejzkušenější profesionály v oboru na českém trhu.

V rámci technické činnosti zajišťují zaměstnanci divize komplexní služby od převzetí objektu do správy, přes vedení pasportů domů a jednotek, smluvní zajištění dodávek médií, úklid, běžnou preventivní údržbu objektů, včetně nepřetržité havarijní služby, provoz tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, servis výtahů, zajištění veškerých předepsaných kontrol a revizí, včetně odstraňování případných závad až po marketingové služby či zajištění provozu parkovišť, recepcí nebo strážní a hlídací služby. V rámci technické činnosti dále dle požadavku klienta zpracovávají roční, střednědobé i dlouhodobé plány oprav a údržby spravovaných nemovitostí, spolupracují při výběru nejvhodnějšího smluvního partnera při zajištění staveb, dodávek či služeb.

V případě zájmu klienta zajišťují domovnickou činnost, včetně zajišťování denních kontrol stavu spravovaných nemovitostí, a v neposlední řadě spolupracují při plnění povinností vlastníků budov, vyplývajících z novelizace právních předpisů, jako je např. zajištění průkazů energetické náročnosti, osazení měřidel tepla, teplé vody a podobně.

Předmětem ekonomické činnosti je především předepisování jednotlivých plateb, ať se jedná o platby nájemného, příspěvků do fondu oprav, příspěvků na správu, nebo záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Specialisté na tzv. předpis provádí v zákonem stanovených termínech pravidelné vyúčtování služeb, včetně řešení případných reklamací, zajišťují inkaso nedoplatků a výplatu přeplatků z vyúčtování i vymáhání ostatních pohledávek na neplatiči.

Komunálním subjektům poskytují služby při přípravě příslušných smluvních textů, zejména nájemních smluv na užívání bytů a nebytových prostor, jejich dodatků, dohod o skončení apod. V oblasti účetní vedou kompletní účetní evidenci podvojným způsobem, včetně zpracování daňového přiznání pro daň z příjmů a zpracování daňových přiznání pro daňz nemovitosti, vypracovávají pro klienty roční účetní závěrky, včetně vyúčtování výnosů, vystavují potvrzení o výši zdanitelných příjmů na jednotlivé vlastníky, včetně odměn statutárních zástupců.

V oblasti právní se jedná hlavně o zajištění pro vlastníky nebo pro budoucí vlastníky jednotlivých bytů či obytných domů komplexního právního servisu, včetně založení všech druhů právnických osob, včetně společenství vlastníků, sepsání veškerých potřebných dokumentů, zajištění zápisu do obchodního rejstříku a následné průběžné právní poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí, ale také např. sjednávání pojistných smluv pro klienty, případnou spolupráci při řešení pojistných událostí apod. Právní oddělení průběžně sleduje veškeré legislativní změny, které se promítají do správy nemovitostí a svým klientům poskytuje odbornou právní pomoc při výkladu jednotlivých právních předpisů a zpracování metodických postupů pro jednotlivé oblasti správy a výkonu vlastnického práva.

Klient divize správy nemovitostí si může rozsah poskytovaných služeb vybrat na základě Produktového katalogu. Nabízené služby jsou zde členěny dle svého rozsahu na základní, standardní nebo rozšířené s možností objednávky dalších doplňkových služeb. S ohledem na široký rozsah činností společnosti CENTRA a.s. Divize správy nemovitostí nabízí svým klientům i zprostředkování spolupráce s dalšími divizemi firmy, např. Divizí zahradníků, Divizí inženýringu, Divizí dopravy apod.


Rozhovor s ředitelem divize – ing. Roman Raff

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti se správou nemovitostí?

Problematice správy nemovitostí se věnuji již více než deset let a mohu čerpat z praktických zkušeností s komplexní správou velkých souborů nemovitého i movitého majetku, z praxe se zajišťováním přípravy a realizace stavebních investic i zajištěním služeb facility managementu pro převážně administrativní objekty a jejich uživatele. Na základě mé stavební praxe často využívám také znalostí v oblasti stavebních konstrukcí, technického vybavení budov a oblasti stavebních řemesel.

Jaké zajímavé projekty vás v nejbližší době čekají?

V současné době hledáme moderní, otevřenou platformu komplexního softwarového řešení správy nemovitostí, s cílem zlepšit komunikaci se svými klienty, zjednodušit jejich přístup k informacím a také pomoci lépe zvládnout běžnou agendu našim pracovníkům. Zároveň očekáváme od tohoto projektu výrazně vyšší procesní efektivitu.

Chystáte nějaké novinky pro klienty DSN?

Součástí zadání plánovaného SW řešení je mimo jiné také elektronický oběh a evidence dokumentů, který by měl zjednodušit administrativu a ušetřit čas všem zúčastněným, tedy i našim klientům. Usilujeme také o to být partnerem v oblasti péče o majetek v širším smyslu slova – jsme schopni nabídnout i doplňkové služby nad rámec běžné správy, ať už v oblasti agendy SVJ, zastupování vlastníka, přípravy a realizace stavebních úprav, technického dozoru apod. Chceme jít cestou aktivního osobního přístupu ke svým klientům.

Jak relaxujete mimo práci?

V podstatě při jakémkoli pohybu, třeba při chůzi, běhu, na kole, rekreačním sportu, stejně tak jako při manuální práci se odreaguji od převážně duševní kancelářské práce a snažím se, aby toho pohybu bylo co nejvíce. Povzbudí mne i řízení auta a rocková muzika. A jednoznačně pozitivně na mne působí sluneční svit. Pěkné slunečné dny tedy přeji i našim čtenářům.

 
 
Reklama