Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akreditované štúdium – Správa bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2016/2017 novinku – akreditované ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.


Akreditované štúdium - Správa bytového fondu

Štúdium je určené pre správcov bytových domov.
Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.). Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:
  1. Právo a legislatíva
  2. Administratívne zabezpečenie správy
  3. Odborné a technické zabezpečenie správy
  4. Finančný manažment a hospodárenie
  5. Facility management
  6. Energetické aspekty správy budov
  7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
  8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Redakce TZB-info požádala doc. Somorovou o komentář k novému vzdělávání


TZB-info: Jak se liší facility management v bytovém domě?
doc. Ing. Viera Somorová PhD.: Cieľom užívateľov bytových domov je bezproblémové bývanie, ktoré je podmienené bezporuchovou prevádzkou. Tú zaisťuje pravidelná a kvalitná údržba bytového domu.
Cieľom údržby bytového domu je zaistenie nižšej poruchovosti, dlhšej životnosti a kvalitnej funkčnosti technických a technologických zariadení bytového domu a funkčnosti samotného bytového domu. Komplexná správa bytového domu je zodpovedná a náročná úloha. Neľahkú situáciu v dnešnej dobe majú hlavne správcovia bytových domov, ktorí sa trápia so zastaraným bytovým fondom, havarijným stavom rozvodov, tepelnými stratami budov, nákladmi za kúrenie (a nedostatkom finančných prostriedkov). Jedná sa v podstate o zanedbanú údržbu.

 
 
Reklama