Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Facility Management Benchmark FM2012

A.T. Kearney ve spolupráci se společností Alstanet v průběhu roku 2012 realizovala komplexní anonymní benchmarkingovou studii FM2012, která srovnávala nákladovou efektivitu facility managementu účastníků při reflektování kvality poskytovaných služeb. Srovnávání bylo provedeno ve třech kategoriích: administrativní prostory, obchodní prostory a vozový park.

Pilotní ročník

Studie vychází z dat za rok 2011 poskytnutých celkem 13 účastníky z České republiky a Slovenska aktivních v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích a energetice. Tito účastníci reprezentovali vzorek o velikosti 36 tis. zaměstnanců, prostorách o rozloze přesahujícími 1 500 tis. m2, ročních nákladech na nájemné přes 2,15 miliardy Kč a s téměř 3 400 vozidly.

Srovnávání bylo provedeno ve třech kategoriích: administrativní prostory, obchodní prostory a vozový park. V prvních dvou kategoriích byly porovnávány zejména náklady na údržbu, energie, úklid, bezpečnost, nájem a hospitality management. Kategorie vozového parku byla zaměřena na srovnání provozních nákladů, a to včetně pohonných hmot. Porovnatelnost všech dat byla zajištěna jejich indexací a převodem na společnou bázi.

Administrativní a obchodní prostory

Při porovnávání administrativních a obchodních prostor byly zjištěny významné rozdíly i závislosti. Společnosti mají velmi rozdílný přístup k využití celkové plochy objektů, ať již pro své zaměstnance, nebo klienty. Zatímco některé společnosti se snaží plochu maximálně využít a alokovat své pracovníky dle definovaných právních a doporučených norem (tj. 5–8 m2/zam.), jiné chtějí svým zaměstnancům poskytnout v souladu s firemní strategií vyšší komfort. Společnosti z finančního sektoru přitom poskytují svým zaměstnancům v průměru o 16 % více plochy než je tomu u účastníků z jiných odvětví. Z pohledu nákladů byly největší rozdíly identifikovány v sekcích údržby a nájmu. Náklady na údržbu byly vyšší u společností s vlastními prostory. Tyto byly do značné míry ovlivněny věkem budov a strategií společností pro zvyšování kvality budov.

Významné rozdíly v nákladech na nájem prokázaly závislost na kvalitě a lokaci budov. Roční náklady na energie se pohybovaly v rozpětí 391–655 Kč/m2. Mezi hlavní faktory ovlivňující tyto náklady patřila délka uzavřených smluv a frekvence jejich přejednávání, způsob využívání úsporných opatření a různých kontrolních systémů.

Vozový park

Při porovnání nákladů na vozový park jsme identifikovali jejich závislost na nastavení interních firemních politik, způsobu nákupu vozidel a jejich využívání. Z porovnávání je patrná preference vlastnictví vozidel před operativním či finančním leasingem, kdy pouze jedna společnost z účastníků využívá finanční leasing. Průměrná doba obměny vozidel ve zkoumaném vzorku je 5 let, a to bez ohledu na odvětví účastníka. U některých společností dochází k převodu starších a opotřebených manažerských vozidel do všeobecně využívané půjčovny. Společnosti vyplácejí také různé platby zaměstnancům za využívání soukromého vozidla ke služebním účelům, které se liší až o 100 %. V průměru byla u všech společností identifikována potenciální úspora na úrovni 22,8 % v porovnání s adekvátní nejlepší praxí.

Prostor ke zlepšení a přínos

Studie odhalila, že některé společnosti nesledují náklady jednotlivých oblastí facility managementu a nedokáží tak určit vývojový trend. Chybějící datová základna tak de facto znemožňuje vyhodnocení vlastní efektivity. V takových situacích je obtížné soustředit pozornost na největší oblasti neefektivity identifikované benchmarkingem.

Účastníci ocenili zejména osobní přístup v průběhu celé studie, kdy poradci individuálně spolupracovali na sběru dat s jednotlivými společnostmi na bázi několika kol osobních jednání. Každá společnost pak obdržela dvě závěrečné osobně přednesené prezentace pro top management a pro manažery spolupracujících odborů. Během prezentace byl management seznámen s pozicí firmy v rámci srovnávaného vzorku a s konkrétním potenciálem pro zlepšení v každé porovnávané oblasti vůči adekvátní nejlepší praxi.

Další ročník FM2013 byl zahájen opětovným oslovením společností na konci měsíce dubna 2013. Pro již zúčastněné společnosti přinese meziroční porovnání nákladových kapitol a pro nové účastníky bude pak hlavním přínosem srovnání se širokou základnou společností na základě metodiky již prověřené pilotním ročníkem.