Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SFŽP ukončil příjem žádostí u 4 výzev OPŽP

SFŽP ČR uzavřel příjem žádostí o podporu ve 4 výzvách z OPŽP 2014–2020. Téměř 5 miliard Kč půjde na vodohospodářské projekty a stamiliony Kč získají projekty na rekultivace starých skládek. Dotaci obdrží i projekty na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

Na začátku ledna skončil příjem žádostí ve čtyřech výzvách (21., 22., 23. a 24. výzva) Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly vyhlášeny loni 15. října 2015. Za necelé 3 měsíce trvání výzev obdržel SFŽP ČR celkem 521 žádostí s požadavkem na dotace EU za necelých 6,5 miliardy korun.
Největšímu zájmu se těšila výzva s celkovou alokací 3,3 miliardy korun, v níž žadatelé předkládali žádosti o podporu pro projekty na výstavby a modernizace kanalizací a čistíren odpadních vod. Požadovány byly i projekty nabízející co možná nejefektivnější řešení odvádění a čištění odpadních vod a to ve všech aglomeracích bez ohledu na jejich velikost.

Požadavky na oddílnou kanalizaci pro separaci dešťové vody žadatele neodradily

„Právě ukončená (21.) výzva na výstavbu a opravy ČOV a kanalizací jasně ukázala, že přísně nastavené podmínky výzvy, které zajistí ekonomicky efektivní nakládání s vodami a jejich čištění, včetně požadavku na oddílné kanalizace pro separaci dešťové vody, nijak žadatele neodradily. Na projekty MŽP zároveň poskytuje půjčky až do výše 37 % ze způsobilých výdajů projektu [1]. Z dotací nově hradíme i výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí. Tato změna významně usnadňuje život žadatelům, kteří díky ní snadněji naplní stanovené cíle svých projektů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zájem ze strany žadatelů byl opět rekordní.

„V rámci této výzvy jsme obdrželi celkem 195 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovým objemem způsobilých výdajů ve výši takřka šest a půl miliardy korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Projekty vyhodnotíme do konce dubna, příjemci už nyní mohou zahajovat kroky k zadávacímu řízení tak, aby mohla být co nejdříve po schválení projektu zahájena realizace a faktické čerpání prostředků EU“, doplnil Valdman.

Na projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní byla zaměřena i 22. výzva s celkovou alokací ve výši 1,6 miliardy korun. O podporu z Operačního programu Životní prostředí se v ní ucházely projekty na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, a také projekty na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.

„Naším cílem je nejen zvyšovat počet obyvatel zásobovaných kvalitní pitnou vodou, ale i zabezpečit stabilitu dodávek pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod, nejsou kvalitní vodní zdroje, anebo v nich dochází k problémům s dodávkou v době sucha,“ vysvětlil přesné nastavení výzvy ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle Petra Valdmana Státní fond životního prostředí ČR v této výzvě přijal 43 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovou výši způsobilých výdajů přesahující 900 milionů korun.

Další aktuálně uzavřená 23. výzva Operačního programu Životní prostředí byla zaměřena na projekty výstaveb a modernizace bioplynových stanic. Její celková alokace činila 300 milionů korun. V této výzvě byly přijaty čtyři řádně zaregistrované žádosti o podporu s celkovými způsobilými výdaji ve výši necelých 92 milionů korun. Pro srovnání v ukončeném programovém období OPŽP bylo za celé období 2007 – 2015 podpořeno 9 projektů bioplynových stanic. Podporu získají jen takové projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 procent s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.

Odpadů se týkala i ukončená 24. výzva Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na podporu projektů na rekultivace starých skládek. Její alokace činila 359 milionů korun, přičemž fond registroval dvanáct žádostí o podporu s celkovou výší způsobilých výdajů 215 milionů korun.

„Operační program Životní prostředí patří k jednoznačným premiantům mezi ostatními programy, aktuálně máme přijato a registrováno celkem 1405 žádostí s objemem způsobilých výdajů téměř 30 mld. Kč v uzavřených výzvách. Aktuálně hodnotíme projekty, vydáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace, na konci loňského roku jsme posílali první milióny na účty příjemců“, rekapituluje mimořádně pozitivní bilanci dosavadního fungování programu ministr Brabec.

 
 
Reklama