Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace a ČSN EN ISO 50 001

V současné době je zavádění systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001 téma, které zajímá čím dál více zúčastněných. K tomu vedou dva důvody. Prvním je možnost získání vyšší dotace z OP PIK, druhým pak povinnost ze zákona, resp. možnost snížení administrativy do budoucna.

Dotace z OP PIK

Tento dotační titul ze strukturálních fondů má mnoho podprogramů. Jedním z nich je i úspora energie, kde mohou o dotace žádat podnikatelé na opatření šetřící energii. První registrační výzva probíhala do 31. 8. 2015. Další registrační výzvy pak budou postupně vypisovány v dalších letech. V ní pak budou žadatelé či jejich administrátoři zvažovat, jak vysoká může být dotace, tak, aby byla průchodná vzhledem k úsporám a počtu získaných bodů. (Podrobnosti bodového hodnocení jsou uvedeny zde: http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-4-vyburova-kriteria-4829.pdf.) V rámci přípravy excelovského souboru, který vypočítává bodové hodnocení a který je k dispozici členům Asociace energetických specialistů, z.s. na stránkách asociace v sekci pro členy jsem se zabýval i vlivem zavedení systému managementu hospodaření s energií pro žadatele o dotaci na výši dotace.

Příklad výpočtu bodového hodnocení

Situaci jsem řešil pro 2 imaginární žadatele. V obou případech se jedná o žádost na zateplení administrativní budovy a výměnu oken, jeden žadatel je velký, druhý malý. Budova nestojí v okrese s vysokou nezaměstnaností, ani ve vyjmenovaném kraji. Další vstupní údaje jsou následující:

 • odhadované náklady na zateplení: 5,3 mil. Kč
 • spotřeba energie před zateplením: 1022 GJ, tj. 552 000 Kč
 • spotřeba energie po zateplení: 468 GJ, tj. 253 000 Kč
 • úspora energie: 554 GJ, tj. 299 000 Kč
 • úspora emisí CO2: 55,4 t

Za těchto podmínek hodnocený projekt získá 47,5 bodů, tedy nemůže být podpořen dotací, a nezíská ji ani za podmínky, že by se majitel zavázal instalovat ČSN EN ISO 50 001.

V případě, že by byly náklady projektu poníženy na 4 450 000 Kč a firma přislíbí a následně zavede systém energetického managementu, získá projekt již 60,2 bodů, tedy může získat dotaci ve výši pro malý podnik (50 %) 2 275 000 Kč a pro velký podnik (30 %) 1 365 000 Kč.

Pokud podnik nezavede ČSN EN ISO 50 001, pak je maximální cena projektu, kdy tento získá 60 bodů 4 000 000 Kč. Dotace je pak 2 000 000 Kč, resp. 1 200 000 Kč.

Efekt zavedení systému energetického managementu dle ČSN EN ISO na výši dotace je jednoznačný a činí:

 • pro malý podnik: 275 000 Kč
 • pro velký podnik: 165 000 Kč

V obou případech se tedy jedná o zvýšení možné dotace o 14 %.

Cena zavedení systému energetického managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50 001

Zavádění ČSN EN ISO 50 001 podléhá příslušné legislativě a nejedná se o levný proces. Vždy záleží na velikosti firmy, která systém energetického managementu zavádí, zda jej zavádí pro celou firmu či pro její část, jak je zavedení ČSN EN ISO předpřipravené. Systém energetického managementu musí být 1× za rok prověřen a následná obnova se musí odehrát po 3 letech, znamená to tedy stálé náklady na tento proces.

Pro zvážení možných přínosů zavedení ČSN EN ISO na dotaci jsem oslovil firmu Audiso a.s., která má oprávnění zavádět systém energetického managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001 s tímto výsledkem:

 • Cena za zavedení ČSN EN ISO 50 001 vč. dozorových auditů pro malou firmu (jeden objekt, do 10 zaměstnanců) odhad: 50 000 Kč
 • Cena za zavedení ČSN EN ISO 50 001 vč. dozorových auditů pro velkou firmu (20 objektů, 2500 zaměstnanců) odhad: 200 000 Kč

Z porovnání výše dotace a ceny za zavedení ČSN EN ISO 50 001 vyplývá, že pro tento modelový příklad se zavedení ČSN EN ISO 50 001 vyplatí i malému podniku i pobočce velkého podniku. Pokud by se jednalo o zavedení ČSN EN ISO 50 001 pro celý velký podnik, tak se z pohledu možných získání dotací nevyplatí. Na celý projekt je však nutné se dívat v širších souvislostech, ze kterých může vyplynout, že i zavedení ČSN EN ISO 50 001 pro velký podnik je výhodné.

ČSN EN ISO 50 001 a zákon 406/2000 Sb.

Od 1. července 2015 je v platnosti novela zákona 406/2000 Sb. Zde pak v § 9, odst. 2 je uvedeno, že (parafrázováno) velký podnik si musí 1× za čtyři roky nechat zpracovat energetický audit, nebo musí mít zaveden systém energetického managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001. Pro každý velký podnik to znamená, že se bude muset rozhodnout, zda bude pravidelně prověřovat svoje energetické hospodářství energetickým auditem, nebo zda zavede ČSN EN ISO 50 001. Z ekonomického hlediska se jedná o řádově srovnatelně vysoké náklady, avšak zavedení ČSN EN ISO by měl také předcházet energetický audit, neboť certifikační společnosti nemají dostatečně znalé odborníky se specializací na energetiku a tudíž nemohou zavádět dostatečně fundovaně energetický management. I proto je z pohledu podniku energetický audit vhodnější, neboť 1× za čtyři roky musí do podniku přijít zkušený auditor, který může najít nedostatky a zároveň firmu informuje o nových možnostech na poli úspor energií. Zavedení ČSN EN ISO 50 001 je naproti tomu procesní záležitost, která zavádí systém managementu hospodaření s energií, tedy nastavuje pravidla sledování a chování společnosti k úsporám energie, může však přinést kladnou bonitaci v rámci hodnocení dotačních titulů z OP PIK.

Modelový příklad – souhrn výše dotace a nákladů

výše ceny projektuzavedení ČSN EN ISO 50 001výše dotacenáklady na zavedení systému managementu
hospodaření s energií
malý podnikvelký podnikmalý podnikvelký podnik
5 300 000 KčNE0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
5 300 000 KčANO0 Kč0 Kč50 000 Kč200 000 Kč
4 450 000 KčNE0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
4 450 000 KčANO2 275 000 Kč1 365 000 Kč50 000 Kč200 000 Kč
4 000 000 KčNE2 000 000 Kč1 200 000 Kč0 Kč0 Kč
4 000 000 KčANO2 000 000 Kč1 200 000 Kč50 000 Kč200 000 Kč

Literatura

 • [1] ČSN EN ISO 50 001
 • [2] zákon 406/2000 Sb. ve znění zákonů 59/2003 Sb.; 694/2004 Sb.; 180/2005 Sb.; 177/2006 Sb.; 214/2006 Sb.; 574/2006 Sb.; 177/2006 Sb.; 186/2006 Sb.; 393/2007 Sb.; 124/2008 Sb.; 177/2006 Sb.; 223/2009 Sb.; 299/2011 Sb.; 53/2012 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb.; 310/2013 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb.; 103/2015 Sb.
 • [3] Program podpory „Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa ÚSPORY ENERGIE“
English Synopsis
Subsidies and ČSN EN ISO 50 001

The introduction of energy management according to ČSN EN ISO 50 001 becomes a topic that attracts more and more attention of involved people nowadays. There are two reasons for that. The first one is the possibility of obtaining a higher subsidy from the OP PIK, the second is the obligation by the law, respectively the possibility of reducing the administration in the future.