Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci prvních výzev bude činit více než 9 miliard korun.
  • Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun,
  • pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun,
  • pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,36 miliardy korun
  • pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 miliardy korun.

Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

"Od 14. srpna začne Fond přijímat žádosti,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Snažili jsme se o to, aby výzvy i kritéria byly nastaveny ve spolupráci s žadateli i odbornou veřejností, aby reflektovaly účelnost, efektivnost a hospodárnost. To se netýká pouze aktuálních výzev, ale vůbec fungování celého nového Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl náměstek pro fondy EU Jan Kříž.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR, v případě prioritní osy 4 pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Dokumentace k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020

 
 
Reklama