Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dvě podporované oblasti: Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč a Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.
Dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo: LVIII a LIX
Oblast podpory: 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Přijímání žádostí:

 • podoblast 2.1 od 5. března 2014 do 30. května 2014
 • podoblast 2.2 od 5. března 2014 do 15. dubna 2014

Základní informace o obsahu výzvy

V rámci této výzvy jsou podporovány dvě oblasti:

 • 2.1 Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč
 • 2.2 Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.

Dotaci může čerpat jak nevýdělečný sektor, tak firmy.
Pozn.: Obě podoblasti (2.1 a 2.2) jsou vyhlášeny v jiných výzvách, což ale nemá žádnou hlubší logiku, kromě rozdílného termínu pro podání Žádosti o dotaci a povinnosti ukončit projekty z podoblasti 2.2 do konce roku 2014.

Podporované aktivity/projekty

V oblasti 2.1 je možné dotovat projekty zaměřené na:
 • snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT (přesněji se jedná o pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov),
 • snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT (přesněji se jedná o výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně rozvodů tepla jako náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objektech),
 • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů,
 • snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů (přesněji se jedná o výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb/komerčních areálů/frekventovaných dopravních koridorů, pořízení samosběrných nebo kropicích vozů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací, pořízení dalších technických zařízení, jako jsou např vodní clony, skrápěcí, odprašovací nebo mlžící zařízení).
V oblasti 2.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:
 • rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují),
 • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci prioritní osy 2 jsou považovány tyto náklady:
 • v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Žádosti, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu, zpracování Studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů,
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • stavební práce a související služby v přímé vazbě s předmětem podpory, zejména pak: stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení,
  • stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících převážně fosilní paliva,
  • stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí lokálních zdrojů tepla využívajících převážně fosilní paliva, výstavbou rozvodů CZT a přípojek včetně předávacích stanic,
  • stavební práce spojené se zlepšením energetických vlastností obálky budov,
  • náklady na ekologickou likvidaci původního zdroje,
  • náklady na instalaci obnovitelného zdroje energie, pokud jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora,
  • náklady na rekonstrukci otopné soustavy, která souvisí s rekonstrukcí (náhradou) zdroje vytápění,
  • náklady na realizaci CNG plnících stanic.
 • nákup stavby: v ojedinělých případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku,
 • výdaje související s přípravou staveniště,
 • zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Jak velká může dotace být

Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Příjemci dotace

Příjemce dotace musí být z nevýdělečného sektoru s tím, že dotovány jsou i státní podniky.
Konkrétně to mohou být: obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podniky, resp. obchodní společnosti 100% vlastněné státem, ČR prostřednictvím organizačních složek státu, resp. jejich příspěvkové organizace, veřejné a státní školy a výzkumné organizace, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Navíc oproti jiným oblastem mohou být příjemci dotace také ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti a pro určité aktivity (zdroje včetně tepelných úspor, výsadba izolační zeleně, snížení obsahu VOC a NH3 , resp. rekonstrukce nespalovacích zdrojů) i podnikatelské subjekty – fyzické osoby.

Kontakt na autora: RNDr. Jiří Kopačka

 
 
Reklama