Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2014

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Požadavek na snížení olova vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10μg/l. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2014, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.
V ČR existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů (Ministerstvo pro místní rozvoj) již od roku 2004.

Příjemce dotace a vybrané podmínky

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo (dále jen „žadatel“).

Jedná se o domy s domovními olověnými rozvody vody, kde je zjištěno zvýšené množství olova (vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele). Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olo věnými domovními rozvody.
Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem podprogramu doplňující nále žitosti žádosti, a to:

  1. smlouvu o dílo se zhotovitelem akce;
  2. prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných na financování opravy;
  3. aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo).

Výše dotace v roce 2014

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 17. 2. 2014 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.

 
 
Reklama