Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pravidelné revize – investice, která se vyplatí

Každá průmyslová či obchodní společnost, která ve svých budovách provozuje technická zařízení, musí dbát nejen na jejich údržbu, ale také na provádění pravidelných kontrol a odborných revizí. Jejich zajištění patří mezi zákonné povinnosti, zároveň se k nim však přistupuje i z důvodů ochrany osob a majetku, bezpečnosti a zachování plynulého chodu firmy. Přesto v České republice dochází kvůli špatnému stavu strojů a jiných podpůrných technologií ročně ke stamilionovým škodám na majetku firem, které zanedbaly pravidelné revize technických zařízení. Jedině důkladná prevence v podobě pravidelných kontrol může tato rizika eliminovat.

Přestože jsou pravidelné revize technických zařízení zakotveny v zákoně, mnozí podnikatelé jejich význam podceňují. Dokládá to i případ vyhořelé výrobny plastových oken, jejíž majitel nahlásil pojišťovně škodu v rozsahu 90 mil. Kč. Při šetření bylo zjištěno, že požár způsobil řezací stroj, jehož zanedbaná údržba vedla k jeho přetížení. Od stroje se vzňal neodborně připojený elektrický rozvod a následně i přilehlý sklad barev, který nebyl nijak chráněn. Stroj byl bezobslužný, a proto v době zkratu a následného zahoření nebyl nikdo přítomen. Před příjezdem hasičů shořela kompletně celá výroba. Ukázalo se, že majitel neplnil ani základní povinnosti vyplývající z českých technických norem v oblasti revizí i preventivní údržby, neměl proškolenou obsluhu a nevedl naprosto žádnou provozní dokumentaci. Pojišťovna proto vzhledem k nedoložení zákonných povinností odmítla poskytnout jakékoli plnění a navíc podala na vlastníka trestní oznámení za pojistný podvod. Majitel provoz již nikdy neobnovil. Doplatil na to, že nechtěl investovat pár desítek tisíc korun do údržby a revizí.

Pravidelné kontroly mohou zabránit tragickým nehodám a vysokým škodám

Proč se skutečně vyplatí investovat do revizí, ilustruje i další, tentokrát mnohem závažnější případ. Při kontrole u zákazníka byly nalezeny nedostatečné bezpečnostní prvky u pěnicí formy, což byla velmi nebezpečná závada. Majitel zařízení však věc odmítal řešit s tím, že náklady na opravu dosahují desítek tisíc, a jsou tedy příliš vysoké. Ačkoli byl následně vytvořen bezpečnostní předpis pro eliminaci rizika, majitel se nadále choval laxně. V důsledku toho se forma samočinně zavřela v okamžiku, kdy byl uvnitř pracovník provádějící údržbu. Ten naštěstí nezemřel, ale následkem těžkého úrazu je nepohyblivý a zbytek života stráví na invalidním vozíku. Soudní znalec konstatoval úmyslné zanedbání bezpečnosti při provozu stroje a majitel zařízení byl za těžké ublížení na zdraví odsouzen na 4 roky nepodmíněně a musel zaplatit odškodné ve výši několika milionů korun.

Správné provedení revizí vyžaduje odborníka


Současná legislativa v této oblasti je velice složitá, neustále se mění a nároky na provozovatele technických zařízení se stupňují. V době neustálého pokroku ve vývoji moderní techniky, stále sofistikovanějších řešení projektů výstavby výrobních závodů a jejich technologií a zvyšujícího se zájmu organizací o ochranu a bezpečnost zaměstnanců a životního prostředí se tak téměř každé společnosti vyplatí věnovat čas preventivním kontrolám vybavení a svěřit tuto práci kvalifikovaným profesionálům, kteří se v oboru orientují. Je nezbytné, aby firma, která uskutečňuje revizní činnosti, vlastnila veškeré potřebné certifikace a poskytovala k nim komplexní servis spojený s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ), a to včetně výkonu odpovědné osoby. Revizní technici by měli používat ty nejmodernější měřicí přístroje, neustále se vzdělávat a procházet průběžným testováním znalostí. OKIN FACILITY je schopna pro své partnery zajistit revize elektrických (spotřebiče, stroje, vnitřní rozvody, venkovní vedení), plynových (plynové spotřebiče, nadzemní i podzemní plynovody), tlakových (kotelny) nebo zdvihacích (výtahy) zařízení. Výjimkou není ani odborná kontrola ocelových konstrukcí, komínů a spalinových cest.

Jedinečná řešení pomáhají minimalizovat rizika a snižovat náklady

Ukázka uživatelského rozhraní provozního systému. Ten v sobě zahrnuje mimo jiné i evidenci naplánovaných revizních úkonů u klientů dle jednotlivých objektů, aktuální stav jejich řešení nebo úložiště pro veškerou související dokumentaci.
Ukázka uživatelského rozhraní provozního systému. Ten v sobě zahrnuje mimo jiné i evidenci naplánovaných revizních úkonů u klientů dle jednotlivých objektů, aktuální stav jejich řešení nebo úložiště pro veškerou související dokumentaci.

Velkým přínosem pro facility management jsou moderní technologie. Našim klientům nabízíme možnost řídit všechny poskytované služby pomocí informačních systémů OKIN loves DATA, díky nimž mají vždy aktuální přehled o stavu řešení svých požadavků a informace o stavu technologií a budov. V případě revizí je přínosné využít OKIN HelpDesk, který je zákazníkům přístupný přes webové rozhra ní a poskytuje veškeré informace o revizích VTZ ve vlastnictví klienta. Revize se provádějí na základě připraveného plánu, aby je klient měl vždy platné a řádně zdokumentované.

Sepsaná revizní zpráva podléhá nejprve odborné kontrole a teprve poté je předána klientovi. V případě, že jsou při revizi nalezeny závady nebezpečného charakteru, povolá technik údržby klienta k okamžité opravě či zavolá odbornou firmu. Pokud se jedná o závady běžného charakteru, odstraní je buď přímo při revizi, nebo podle přání klienta. Technici zajišťují opravy závad nalezených při revizích na všech VTZ, včetně oprav ocelových konstrukcí či nových technologií. Naši revizní technici jsou také schopni proškolit pracovníky obsluhy VTZ, počínaje elektrickými přístroji přes tlakové nádoby, zdvihací zařízení, plynová zařízení až po kontroly regálových systémů či topičů.

Vzdělání odborných pracovníků na prvním místě

Jednou z nejdůležitějších poradenských činností je legislativní podpora, která partnerům usnadní orientaci v technických normách, nařízeních a vyhláškách. Revizní technici jsou připraveni proškolit obsluhu zařízení klienta ve všech oblastech revizí. V neposlední řadě je také vhodné zaměřit se na tvorbu a aktualizaci provozní dokumentace klientů napříč všemi obory. V OKIN FACILITY tomu přikládáme velký význam a v současné době disponujeme více než dvěma desítkami revizních techniků a týmem projekčních specialistů včetně odborníků na problematiku provozní dokumentace.

Jsme přesvědčeni, že kontrola technického vybavení by měla patřit mezi základní priority průmyslových podniků i moderních obchodních center, neboť výrazně ovlivňuje jejich fungování. Vynikající technický stav objektu a jeho vybavení je zároveň příslibem kvalitního pracovního prostředí a vizitkou odpovědného vedení firmy. Správně provedené revize snižují náklady na případné budoucí rozsáhlé úpravy a minimalizují nebezpečí úrazu. OKIN FACILITY poskytuje revizní činnosti v maximální kvalitě, minimalizuje rizika a chrání pracovníky i majetek našich klientů. Našim cílem je stát se lídrem v revizích VTZ na území České republiky, ale i na Slovensku a v dalších zemích, kde působíme.

OKIN Group, a.s.
logo OKIN Group, a.s.

OKIN FACILITY CZ (divize OKIN GROUP) je předním poskytovatelem integrovaného facility managementu ve střední a východní Evropě (CEE). Silný tým specialistů ze všech oblastí podpůrných služeb pro podniky přináší klientům již od roku 1993 užitečná řešení ...