Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárii je velmi opomíjenou povinností zaměstnavatelů. V případě, že jste provozovatel nebo uživatel objektu, jste povinen deklarovat množství umístěných nebezpečných látek nacházející se v areálu vaší provozovny, a to i v případě, že nepřesáhnete limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií (PZH).

Foto © bugphai, Fotolia.com

§ 3 Zákona 224/2015 Sb. výslovně stanovuje:

Provozovatel nebo uživatel objektu zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam chemických látek“)

Na základě seznamu chemický látek provede provozovatel součet poměrných množství nebezpečných látek a vypracuje protokol. Přesný postup výpočtu je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.

Po provedení výpočtu mohou nastat čtyři různé výsledky:

 1. Protokol o nezařazení (≤2 % množství)
 2. Protokol o nezařazení (>2 % množství)
 3. Návrh na zařazení do skupiny A
 4. Návrh na zařazení do skupiny B

Protokol o nezařazení (§ 4 zákona)

Uživatel objektu zpracuje protokol o nezařazení, kde potvrzuje skutečnost, že množství nebezpečných látek, které jsou umístěny v objektu, je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 zákona o PZH, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu je menší než 1.

Pokud je vypočtené množství menší nebo rovno 2 % z množství, která jsou uvedeny v příloze zákona, protokol o nezařazení se uloží u provozovatele pro případ kontroly.

V případě, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % a zároveň nedosáhne 100 % množství uvedeného v příloze zákona, musí uživatel objektu do 1 měsíce zaslat protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 zákona.

V praxi může nastat situace, kdy jsou množství nebezpečných chemických látek nulová (malé provozovny, kanceláře apod.). V těchto případek je uživatel objektu také deklarovat množství a musí vyhotovit protokol o nezařazení, i když budou v příslušných oddílech vyplněny nulové hodnoty.

Uživatel objektu musí zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu, nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena. Nicméně doporučujeme provést aktualizaci protokolu, včetně seznamu chemických látek, minimálně jedenkrát ročně.

Návrh na zařazení do skupiny A

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 2, a zároveň menším než ve sloupci 3 přílohy č. 1 zákona o PZH, navrhne zařazení objektu do skupiny A.

Návrh na zařazení do skupiny B

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 3 přílohy č. 1 zákona o PZH, navrhne zařazení objektu do skupiny B.

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B provozovatel předkládá krajskému úřadu. Krajský úřad po posouzení návrhu na zařazení vydá rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a vyzve provozovatele k doložení bezpečnostní dokumentace.

Přehled povinností provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo skupiny B

Povinnost Skupina A Skupina B
Provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie X X
Zpracovat bezpečnostní program X
Zpracovat bezpečnostní zprávu X
Zpracovat vnitřní havarijní plán X
Předložit krajskému úřadu písemné podklady X
Spolupracovat na zajištění havarijní připravenosti v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem X
Sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie X X
Zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení X X
Doručit příslušnému krajskému úřadu hlášení o vzniku závažné havárie a návrh konečné písemné zprávy X X

Zařazení objektu z hlediska požární ochrany

Objekty zařazené do skupiny A nebo skupiny B jsou obvykle začleněny do zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí. Podle § 4 odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně se jedná o objekty, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (složité podmínky pro zásah). Provozovatel nebo uživatel objektu z hlediska požární ochrany:

Nesmí:

 1. tyto činnosti provozovat, pokud nemá schválenou dokumentaci zdolávání požárů (DZP)
 2. provést změnu činností, která by měla vliv na DZP, dokud nezajistí nové schválení

Musí zpracovat:

 1. dokumentaci o začlenění provozovaných činností
 2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 3. požární řád
 4. požární poplachové směrnice
 5. požární evakuační plán
 6. dokumentaci školení o požární ochraně
 7. požární knihu

Další povinnosti:

 1. provádět preventivní požární prohlídky odborně způsobilou osobou nejméně 1× za 6 měsíců
 2. provádět školení zaměstnanců o požární ochraně
 3. ustanovit požární hlídky, pokud na pracovišti pracují více než dva zaměstnanci

Děkujeme Vám za přečtení článku a doufáme, že pro Vás jsou tyto informace zajímavé a s případnými dotazy či náměty na další články se na nás prosím neváhejte obrátit.
Váš CIVOP.

www.civop.cz

 
 
Reklama