Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska

CzechTrade je připraven pomoci zanalyzovat výchozí situaci vaší firmy a připravit náhradní exportní plán. Představujeme daňové úlevy v souvislosti se situací na Ukrajině.

Ruská invaze na Ukrajinu utnula obchodní styky České republiky s oběma zeměmi. Čeští exportéři aktuálně řeší problémy s dodávkami a hledají náhradní exportní odbytiště.

CzechTrade je připraven pomoci zanalyzovat výchozí situaci vaší firmy a připravit náhradní exportní plán.

  • Obraťte se na gestorku podpory českých firem exportujících na Ukrajinu a do Ruska, Dagmar Matějkovou, dagmar.matejkova@czechtrade.cz, tel. 724 340 444.
  • Pokud s CzechTrade již spolupracujete, obraťte se prosím na svého exportního konzultanta.
  • Základní rozcestník a informace pro firmy exportující do Ruska a Ukrajiny stahujte zde.

Daňové úlevy v souvislosti se situací na Ukrajině

V souvislosti se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, přináší Finanční správa souhrnné informace o možnostech daňových úlev dle aktuálního znění zákona.

Uplatnění bezúplatného plnění (daru) od základu daně z příjmů fyzických osob

Podle zákona o daních z příjmů, lze odečíst od základu daně částku poskytnutého bezúplatného plnění (dar), pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Od základu daně lze odečíst dar, poskytnutý právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to mimo jiné na zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely. Dále lze odečíst také dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina není členem Evropské unie ani Evropského hospodářského prostoru, doporučuje Finanční správa pro poskytnutí daru na podporu Ukrajiny využít právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek a mají sídlo v České republice.

Dary poskytnuté v roce 2022 bude možno odečíst od základu daně až při výpočtu daňové povinnosti za rok 2022, tj. v roce 2023.

Za současné úpravy zákona o daních z příjmů nelze odečíst od základu daně dary fyzickým osobám na humanitární a charitativní účely, pro uvedenou možnost by muselo dojít ke změně v zákoně o daních z příjmů.

Uplatnění bezúplatného plnění (daru) od základu daně z příjmů právnických osob

Obdobná úprava jako pro fyzické osoby je zákonem o daních z příjmů zakotvena také pro právnické osoby, kdy dle § 20 odst. 8 tohoto zákona lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého vybraným osobám, a to např. na vědu a vzdělávání, kulturu, školství, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární či charitativní, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně; pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Zároveň je třeba pouze upozornit, že tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Daň z přidané hodnoty

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) může u plátce docházet k následujícím situacím:

  1. prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu),
  2. poskytnutí finančních darů,
  3. poskytnutí hmotných darů.

Ad 1) Dodání zboží za úplatu plátcem DPH na území České republiky (resp. s místem plnění v České republice) humanitární nebo dobročinné organizaci, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.

Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

  • Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození dle § 68 odst. 15 zákona o DPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

Celý text: Daňové úlevy v souvislosti se situací na Ukrajině | MPO

Aktuální informace o celním řízení v tuzemsku získáte na jednotlivých celních odděleních


Zdroje:

  1. CzechTrade spouští krizové poradenství pro firmy vyvážející na Ukrajinu a do Ruska. Pomůže i s přesunem na jiný trh | MPO
  2. Daňové úlevy v souvislosti se situací na Ukrajině | MPO

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...