Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana staveb proti radonu či materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl – novinky ze světa technických norem

Společně s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) představujeme přehled novinek z oblasti technických norem, které byly vydány v září a říjnu 2019.


© Fotolia.com

V září a říjnu 2019 byly vydány tyto technické normy:

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží zajišťující, že ve stavbách nedojde k překročení referenční úrovně pro objemovou aktivitu radonu (OAR) uvedené v právním předpisu (Vyhláška č. 422/2016 Sb.). Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb.

Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

Předmětem této normy jsou:

  1. optimalizované principy používání stavebních materiálů v nových stavbách;
  2. doporučené optimalizované postupy pro navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn příkon prostorového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než referenční úrovně stanovené právním předpisem (Vyhláška č. 422/2016 Sb.), nebo kde hodnoty těchto veličin nejsou optimalizované a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál.

Radon a řízené nucené větrání, cesta ke zdraví

ČSN EN 71-14 Bezpečnost hraček – Trampolíny pro domácí použití

Norma stanovuje požadavky na všechny kategorie těchto trampolín a zkušební metody. Rovněž v ní najdete požadavky na značení, uváděná upozornění a na návod k použití. Norma podrobně popisuje, které informace pro spotřebitele mají být k dispozici v místě prodeje, na obalu výrobku a přímo na výrobku.

ČSN EN ISO 8130-14 Práškové nátěrové hmoty – Část 14: Slovník

V tomto dokumentu jsou definovány speciální termíny používané v oboru práškových nátěrových hmot. Další termíny a definice týkající se nátěrových hmot jsou uvedeny v ISO 4618.

ČSN EN ISO 9994 Zapalovače – Bezpečnostní specifikace

Tato norma stanovuje požadavky na zapalovače tak, aby byl zajištěn přiměřený stupeň bezpečnosti při normálním použití nebo přiměřeně předvídatelném špatném zacházení uživatelů s těmito zapalovači. Tento dokument se vztahuje na všechny výrobky, které vytvářejí plamen, obecně známé jako zapalovače cigaret, zapalovače doutníků a zapalovače dýmek. Nevztahuje se na zápalky, ani na jiné výrobky vytvářející plamen, které jsou uvažované pouze pro zapalování materiálů jiných než cigarety, doutníky a dýmky.

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 2: Telekomunikace a elektronika

Tato část normy IEC 60027 platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky pro veličiny a jednotky.

TNI 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací – Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014

TNI doplňuje a rozvádí požadavky ČSN 34 2300 ed. 2:2014 s ohledem na změny vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. ze dne 31. května 2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon mimo jiné vymezuje pojem fyzická infrastruktura uvnitř budov, práva k jejímu využití a povinností při výstavbě nových a rekonstruovaných budov.

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

Používání této normy je pro průmysl více než výhodné, protože stanoví požadavky na oznamování dat materiálových deklarací, standardizačních protokolů a usnadňuje přenos a zpracování dat. Elektrotechnický průmysl používá materiálové deklarace ke sledování a deklarování specifických informací o výrobku, použitých pro posuzování shody a/nebo ekodesignu. Pro zjednodušení požadavků v celém dodavatelském řetězci a pro zlepšení ekonomické efektivnosti je důležité standardizovat výměnu dat o výrobku, částech výrobku, materiálech a látkách a zajistit požadavky v rámci materiálových deklarací.

IEC 62474 se skládá ze dvou částí: z tohoto dokumentu, který obsahuje požadavky na materiálové deklarace, a z databáze, která obsahuje informace jako je seznam deklarovaných látek (DSL), seznam výjimek a formát výměny dat. Tento dokument definuje dva nejběžnější typy materiálových deklarací a jejich požadavky.

ČSN CLC/TS 50677 Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely – Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech

Tato technická specifikace poskytuje metodu pro vyhodnocování účinnosti máchání praček a praček se sušičkou pro domácnost a praček pro komerční účely. Určuje se množství zbytkového lineárního alkynbenzensulfonátového povrchově aktivního činidla detergentu (LAS), extrahované z neznečištěných zkušebních textilních vzorků použitých při zkoušce prací schopnosti. Toho je dosaženo změřením absorbance ultrafialového světla (UV) o vlnové délce zejména pro LAS, klíčovou složku pracího prostředku.

ČSN EN 50131-4 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: Výstražná zařízení

Norma uvádí požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách. Uvádí čtyři stupně zabezpečení výstražného zařízení, které odpovídají čtyřem stupňům zabezpečení uvedeným v EN 50131-1. Uvádí také požadavky čtyř tříd prostředí, týkající se aplikace ve vnitřních a venkovních prostorech specifikovaných v EN 50130-5. Tento dokument se nezabývá dodržováním požadavků regulačních směrnic ES, jako je směrnice EMC, směrnice o zařízeních nízkého napětí apod., vyjma toho, kdy specifikují provozní podmínky a redukovanou funkční zkoušku pro testování citlivosti na EMC podle EN 50130-4.

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci