Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

WELL certifikace a trendy v oblasti trvalé udržitelnosti


© Fotolia.com

1. Súčasné trendy v oblasti trvalej u udržateľnosti budov

Na trhu udržateľných budov očakávame a už aj sledujeme nasledovné trendy [16]:

 1. Nárast konkurencie medzi certifikačnými systémami
 2. Zero net energy building
 3. Existujúce budovy
 4. Cloud a big data
 5. Stavebné materiály
 6. Ochrana vody
 7. Zdravie, produktivita a pocit blaha (Wellbeing)

1.1. Nárast konkurencie medzi certifikačnými systémami

Skončilo obdobie, kedy systémy LEED a BREEAM obsadzovali novovzniknutý trh bez toho, aby sa museli zaoberať kvalitou ponúkaných služieb. Trh kancelárskych novostavieb v hlavných mestách je už nasýtený a certifikačným systémom sa príliš nedarí dostať sa aj na iné segmenty. Začína byť dôležitá kvalita zákazníckych služieb. Čoraz dôležitejšími sa stávajú faktory ako jasnosť a prehľadnosť požiadaviek, rýchlosť vydania certifikátu, cena poplatkov, a pod. Medzi certifikačnými systémami WELL a Fitwel vidíme silný konkurenčný vzťah. Výsledkom je zvýšená kvalita služieb ponúknutých užívateľom.

1.2. Zero net energy building

Súčasné vyhodnocovanie udržateľnosti budov v tejto oblasti je v rovine porovnávania navrhovanej budovy s inou budovou nastavenou podľa súčasných noriem. Budovy sú tak menej neudržateľné, nie trvalo udržateľné. Konečným cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti je nulová spotreba energií, prípadne ich kladná energetická bilancia. Na takéto budovy v našom regióne zatiaľ čakáme.

1.3. Existujúce budovy

Každý rok pribudne približne 1 % novostavieb. 99 % potenciálu na zlepšenie sa tak nachádza v optimalizácii vplyvu existujúcich budov na ŽP. Ak tento potenciál nevyužijeme, tak nedosiahneme zmysluplné zlepšenie životného prostredia. Všetky certifikačné systémy obsahujú verziu pre existujúce budovy.

1.4. Cloud a big data

Lacné senzory, meranie a vyhodnocovanie a následná optimalizácia nám umožní vyhodnocovať ako sú budovy skutočne využívané a kde sa nachádza potenciál na zlepšenie. Pri budovách platí, že dôležitý je len skutočný výkon, nie návrh.

1.5. Stavebné materiály

Výrobcovia stavebných materiálov neuverejňujú presné zloženie ich materiálov, obsah karcinogénov, podozrivých karcinogénov, obsah VOC, vplyv ich materiálov na prostredie počas životného cyklu, a ďalšie podobné údaje. Zo strany užívateľov a certifikačných systémov prichádza veľký tlak na zmenu. Výrobcovia materiálov sa rýchlo prispôsobujú, čo prispieva k transparentnosti a zmenám pri výbere materiálov.

1.6. Ochrana vody

Pitná voda je zdrojom, ktorý už o 10 rokov vystrieda ropu na ako zdroj zbrojených konfliktov. Len veľmi malá časť vody je pitná a dostupná. Klimatické zmeny tiež neprajú jej dostupnosti. Z hľadiska prichádza reakcia v podobe úsporných sanitárnych zariadení. Batérie s veľmi nízkym prietokom (2 l/s), suché pisoáre, využitie dažďovej vody, použitie šedej vody a podobne. Táto otázka bude čoraz dôležitejšia.

1.7. Zdravie, produktivita a pocit blaha (Wellbeing)

Wellbeing je v súčasnosti dominantným trendom. Najrýchlejšie a najviditeľnejšie sa presadzuje. Dôvodom je, že je ekonomicky výhodný a zároveň emocionálne príťažlivý. Kto nechce niečo čo sa finančne oplatí a ešte je to aj príjemné a pekné? Trendu wellbeing sa preto venujeme bližšie.

2. Trend wellbeing

Sila tohto trendu je výsledkom toho, že trh je ochotný zaplatiť prémium za budovy s pozitívnym vplyvom na zdravie a produktivitu. [2, 3, 4, 5, 6]

Zhruba 90 % nákladov bežného nájomcu tvoria mzdy, cca 8 % nájom a cca 2 % energie. Preto má význam sústrediť sa na produktivitu a spokojnosť svojich ľudí a najmä na prilákanie a udržanie si najtalentovanejších ľudí na trhu. Prostriedky vynaložené na vyšší nájom prostredníctvom väčšej prenajímateľnej plochy alebo kvalitnejších priestorov sa niekoľko násobne vrátia na schopnosti prilákať a udržať si kvalitných ľudí a na zvýšení ich produktivity. To začína chápať čím viac nájomcov a táto logika sa postupne uplatní aj u ďalších. V tomto duchu sa postupne menia aj požiadavky nájomníkov.

Klientami, ktorí pravdepodobne najviac ocenia budovy, ktoré preukázateľne pracujú na svojom vplyve na zdravie a šťastie, budú veľké nadnárodné spoločnosti. Teda klienti, ktorí sú najžiadanejší ako nájomcovia.

Pri odchode zamestnanca môže hrať dôležitú rolu kvalita vnútorného prostredia. Prekáža mu, že mu niekto pravidelne fajčí pod oknom alebo nemá výhľad a adekvátne denne svetlo či iný deficit z hľadiska kvality vnútorného prostredia. Odchod odborníka stojí spoločnosť v prepočte až ekvivalent jeho 2 ročných miezd, čo zodpovedá nákladom na vyhľadanie a tréning plnohodnotnej náhrady. Ak náhradu vôbec spoločnosť nájde. Kvalitnému programátorovi alebo manažéri môže spoločnosť platiť aj 125 000 Eur ročne. Odchod jediného takéhoto človeka tak firmu stojí až štvrť milióna EUR. Svojim najlepším ľudom sa oplatí vytvoriť skvelé podmienky.

Vplyv budov na človeka naberá na význame aj preto, že v priemere trávime až 90 % času v budovách. Vplyv budov na kvalitu nášho života je preto značný. Architektúra a prostredie budov formujú naše správanie a návyky vo väčšej miere než sme si vedomí. Môžu nám pomôcť alebo naopak sťažovať našu snahu o vybudovanie a udržanie si zdravého životného štýlu.

Okrem oblastí ako tepelný komfort, denné svetlo alebo kvalita vnútorného ovzdušia sú súčasťou wellbeing certifikácie aj oblasti ako prístup k zdravej strave a podpora zdravých stravovacích návykov, podpora pohybu a fyzickej aktivity, podpora vzťahov v rodine, podpora zdravého spánku, priestor pre oddych a meditáciu. Tieto oblasti majú zásadný, podľa výskumov dokonca väčší vplyv na zdravie a produktivitu ako chemicko-fyzikálne parametre vnútorného prostredia budov.

Vzhľadom k súčasnému stavu na trhu práce je úlohou každej spoločnosti nájsť, vyškoliť a dlhodobo si udržať tých najlepších ľudí. Wellbeing môže byť v tomto úsilí veľmi užitočným nástrojom. Tí najlepší si môžu vyberať, a pracovať v zdravom a atraktívnom prostredí je faktor, ktorý má váhu. [7, 8]

Výskumy, na kt. sa odkazuje WELL a Fitwel obsahujú nasledovné informácie:

 • Ľudia pracujúci vo wellbeing budovách sa cítia produktívnejší až o 50 %
 • Ľudia pracujúci v budovách s wellbeing certifikátom majú nižší počet dní práceneschopnosti o 3,5 dňa v priemere
 • Wellbeing budova pomôže prilákať a udržať si najtalentovanejších ľudí, ktorí majú mnoho možností.
 • Wellbeing budova pomôže prilákať mladých ľudí, pre ktorých je otázka zdravia a blaha vysoko v ich rebríčku hodnôt.
 • Wellbeing budova pomôže udržať si najlepších pracovníkov.

Dôraz na kvalitu vnútorného prostredia nahrádza tému energetickej efektívnosti ako prominentnej oblasti záujmu. V rámci energetickej efektívnosti svoju rolu zohrala prísna legislatíva. Jednoduché a efektívne opatrenia sú známe a uplatňujú sa. Sledujeme tiež istú mieru únavy z tejto témy. Úspora energie je dokonca niekedy v protiklade s produktivitou. Podľa výskumu z Harvardskej univerzity sa pri zvýšenom prívode čerstvého vzduchu na vyššiu než normatívnu hodnotu každé euro (dolár) spotrebované na ohrev / ochladenie privádzaného vzduchu vráti 150násobne na produktivite ľudí a na znížení chorobnosti. [1] V situáciách, kde sa energetická efektívnosť a wellbeing dostávajú do takéhoto protikladu je ekonomická stránka veci naklonená spravidla oblasti wellbeing.

3. Certifikácia WELL a Fitwel

Certifikácia WELL a Fitwel je najvýraznejším súčasným trendom v oblasti udržateľnosti budov. Oba certifikačné systémy sa zaoberajú vplyvom budov na ľudské zdravie, produktivitu a pocit blaha. Prvé zahraničné analýzy hovoria o tom, že WELL budovy dominujú svojim lokálnym trhom z hľadiska priemernej výšky nájmu aj obsadenosti. Dopyt je hnaný najmä veľkými medzinárodnými spoločnosťami, kt. sú si vedomé toho, že zdravá budova je dôležitým faktorom pri získaní a udržaní si kvalitných zamestnancov a poznajú vplyv budov na výkonnosť a bottom line. Veľký záujem o WELL budovy tiež prejavujú investičné fondy. [2, 3, 4, 5, 6]

Očakávame prudký nárast WELL a Fitwel certifikovaných budov a podobný vývoj ako na trhu s certifikátmi LEED a BREEAM. Prvé WELL a Fitwel budovy budú čerpať z konkurenčnej výhody oproti necertifikovaným budovám. Neskôr očakávame, že aj z WELL, resp. Fitwel sa stane štandard. Vývoj by teda mal mať rovnaký priebeh ako v prípade LEED a BREEAM.

3.1. WELL

WELL obsahuje aj početné požiadavky na fyzikálne a chemické parametre budovy ako koncentrácie mnohých zlúčenín vo vzduchu a vode, vlnová dĺžka umelého osvetlenia a jej vplyv na cirkadiálny rytmus, pokročilé filtre vzduchu a vody, a podobne. Nevyhýba sa ani náročným témam a oblastiam a WELL certifikovaná budova musí preukázať kvalitu vysoko nad bežným štandardom. Spolu s osobnou kontrolou zo strany WELL Reviewera sa systém stáva náročným a rozsiahlym, a zároveň má vysokú prestíž a dôveryhodnosť.

Požiadavky WELL vychádzajú z medicinálneho výskumu, takže sledujú vplyv budov na konkrétne orgány a ústrojenstvá.

WELL sa viac zameriava na vnútro budovy a jeho parametre.

WELL sa vydáva v 4 úrovniach – Core, Silver, Gold a Platinum

Developeri z USA hovoria o celkovom zvýšení nákladov na úrovni 11–43 USD na m2 a hovoria, že dokázali zjednať o 10–20 % vyššie nájmy. [2, 4, 14] Dopyt po preukázateľne zdravých budovách podľa nich rýchlo rastie.

Prestíž a cena WELL sú vysoké a je výborne hodnotený investičnými fondmi aj nájomcami. Je výrazne zameraný na fyzikálne a chemické parametre vnútorného prostredia.

3.2. Fitwel

Fitwel je flexibilnejší, efektívnejší a výrazne menej finančne náročný. Je zameraný skôr na architektúru a komunitu. Zaoberá sa okolím budovy a širšími súvislosťami. Je vhodnou alternatívou pre existujúce budovy a rezidenčné budovy. Jeho prestíž a vnímanie neboli stanovené. Na trhu je krátko.

Každá zo stratégií, kt. sú súčasťou Fitwel má preukázateľný dopad na ľudské zdravie v 1 zo 7 oblastí:

 1. Zvýšenie fyzickej aktivity (Increases Physical Activity)
 2. Podpora bezpečnosti (Promotes Occupant Safety)
 3. Zníženie chorobnosti a práceneschopnosti (Reduces Morbidity + Absenteeism)
 4. Spoločenská podpora pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (Supports Social Equity for Vulnerable Populations)
 5. Vyvolanie pocitu spokojnosti (Instills Feelings Of Well-Being)
 6. Podpora zdravia komunity (Impacts Community Health)
 7. Poskytnutie možností zdravej stravy (Provides Healthy Food Options)

Fitwel stratégie sú rozdelené do 12 kategórií:

 1. Lokalita (Location)
 2. Prístup (Building Access)
 3. Vonkajšie priestory (Outdoor Spaces)
 4. Vchody a prízemie (Entrances + Ground Floor)
 5. Schodiská (Stairwells)
 6. Vnútorné prostredie (Indoor Environments)
 7. Pracoviská (Workspaces)
 8. Zdieľané priestory (Shared Spaces)
 9. Voda (Water Supply)
 10. Jedlo (Food Services)
 11. Predajné automaty (Vending Machines + Snack Bars)
 12. Postupy v prípade núdze (Emergency Procedures)

Fitwel sa vyhýba požiadavkám, kt. sa týkajú fyzikálnych a chemických parametrov prostredia. Zameriava sa viac na architektúru a jej a vplyv na správanie užívateľov. Je jednoduchší a užívateľsky priateľský.

Fitwel vychádza z výskumu v oblasti verejného zdravia (Public Health). Viac sa zameriava na komunitu a to čo je v blízkosti budovy, a ako to vplýva na ľudské správanie a vzťahy. Fitwel je viac zameraný na podnecovanie zdravých vzorcov správania.

Hodnotenie je v 3 úrovniach podľa počtu získaných bodov. 1–3 hviezdičky. Max. počet bodov je 144.

Rozhranie Fitwel umožňuje sledovať a porovnávať kľúčové parametre v rámci portfólia. Rozhranie automaticky identifikuje silné a slabé stránky budov a celého portfólia. Silné stránky možno využiť v marketingu a na slabých popracovať.

Fitwel je nastavený tak, aby budova postupne zlepšovala svoje hodnotenie a zvyšovala počet získaných hviezd.

4. Výber 10 najlepších opatrení v rámci trendu wellbeing

Analyzovali sme 200 opatrení, ktoré sú súčasťou certifikačného systému WELL v rámci 3 parametrov – atraktivita, cena a technologická náročnosť + riziko. Od atraktivity sme odpočítali zvyšné 2 parametre a vyhodnocovali sme opatrenia podľa výsledného skóre. Nasledovné opatrenia sme vyhodnotili ako najlepšie a odporúčame ich aplikovať.

 1. Merajte raz za štvrť roka kvalitu pitnej vody a zverejnite užívateľom jej kvalitu prostredníctvom aplikácie alebo monitora.

  WELL predpisuje meranie nasledovných parametrov:
  1. Meranie kalnosti vody (menej ako 0.1 NTU) Turbidity less than or equal to 1.0 NTU
  2. Meranie koliformných baktérií vo vode (0 CFU / 100 mL total coliforms (including E. coli))
  3. Meranie obsahu kovov vo vode (Môžu byť odstránené reverznou osmózou alebo Kinetic Degradation Fluxion (KDF)):
   1. olovo 0.01 mg/l
   2. meď 1.0 mg/l
   3. arzén 0.01 mg/l
   4. antimón 0.006 mg/l
   5. nikel 0.07 mg/l
   6. ortuť 0.002 mg/l
   7. kadmium 0.005 mg/l
   8. chróm 0.1 mg/l
  4. Meranie obsahu organických znečisťujúcich látok:
   1. styrénu, 0.02 mg/l, zmiernený limit z 0.0005 mg/l vo WELL v1
   2. benzénu, 0.005 mg/l
   3. ethylbenzénu, 0.3 mg/l
   4. vinyl chloridu, 0.002 mg/l
   5. toluénu, 0.7 mg/l
   6. xylénu, 0.5 mg/l
   7. tetrachlóretylénu vo vode 0.005 mg/l (Môžu byť odstránené aktívnymi uhlíkovými filtrami)
  5. Meranie obsahu vedľajších produktov dezinfekcie:
   1. trihalometánu ((sum of dibromochloromethane, bromodichloromethane, chloroform and bromoform) less than 0.08 mg/l)
   2. kyselín halogenoctových ((sum of chloroacetic, dichloracetic, trichloracetic, bromoacetic and dibromoacetic acids) less than 0.06 mg/l)
  6. Meranie obsahu herbicídov a pesticídov
   1. atrazínu, 0.003 mg/l,
   2. simazínu, 0.002 mg/l
   3. 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (C8H6Cl2O3) vo vode 0.07 mg/l
  7. Meranie obsahu dusičnanov vo vode (less than 50 mg/l)
  8. Meranie obsahu látok pridávaných do pitnej vody
   1. fluoridu 4 mg/l
   2. chlóru 4 mg/l
   3. chloramínu 4 mg/l
 2. Merajte a zverejnite užívateľom údaje o kvalite ovzdušia v reálnom čase s použitím aplikácie alebo monitora. Medzi merané parametre treba zaradiť 4 z uvedených – PM2.5 alebo PM10, CO2, CO, O3, NO2, TVOC, formaldehyd. WELL bližšie popisuje požadovanú presnosť, interval, kalibráciu meračov, atď.
 3. Zvýšte prísun čerstvého vzduchu o 30 % (1 bod) alebo 60 % (2 body) oproti bežnému (normatívnemu) prísunu čerstvého vzduchu.
 4. Zakážte fajčenie na celom pozemku budovy. Prenikanie cigaretového dymu do interiéru je jedným z hlavných dôvodov sťažností užívateľov na kvalitu prostredia. Zároveň sa WELL aj Fitwel odvolávajú na štúdie, ktoré hovoria o tom, že toto opatrenie má vplyv na úspešnosť fajčiarov s prekonaním závislosti.
 5. Regulujte prívod čerstvého vzduchu do priestorov s premenlivou obsadenosťou podľa koncentrácie CO2. Udržujte koncentráciu CO2 pod 600 / 800 / 1000 ppm (1 / 2 / 3 body).
 6. Merajte koncentráciu pesticídov a herbicídov vo vode. Ak sa preukáže ich zvýšená koncentrácia, tak použite adekvátnu filtráciu. Výsledky zverejnite užívateľom.
 7. Monitorujte parametre týkajúce sa tepelného komfortu a pravidelne si pýtajte spätnú väzbu zo strany užívateľov v tejto oblasti.
 8. Udržujte relatívnu vlhkosť vzduchu v rozpätí 30–60 %.
 9. Pri návrhu budovy uplatnite simuláciu denného svetla a optimalizujte úroveň denného osvetlenia.
 10. Vo všetkých priestoroch poskytnite otváravé okná primeranej veľkosti.

Zdroje

 1. Economic, Environmental and Health Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings; Piers MacNaughton et al; Department of Environmental Health, Harvard T.H.; Int. J. Environ. Res. Public Health 2015;
  http://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/html#B25-ijerph-12-14709
 2. Is WELL Certification Worth It for Developers?; Patricia Kirk; Jul 10, 2017;
  https://www.nreionline.com/office/well-certification-worth-it-developers
 3. Better building are WELL; IWBI, https://www.wellcertified.com/sites/default/files/resources/WELL-CoreandShell-042718.pdf
 4. Does WELL Certification Really Pay Off?; Jeff Gitt posted on: February 16 2018;
  https://westwoodnetlease.com/well-certification-really-pay-off/
 5. Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings; Piet Eichholtz et al; Maastricht University; Jan 2009; http://mts.sustainableproducts.com/Capital_Markets_Partnership/BusinessCase/Doing%20Well%20by%20Doing%20Good%20-%20Green%20Office%20Buildings.pdf
 6. 10-Year Study Shows Green Building Strategies Pay Off—in Real Dollars; James Gray-Donald; https://www.cpexecutive.com/post/10-year-study-shows-green-building-strategies-pay-off-in-real-dollars/
 7. https://fitwel.org/
 8. https://www.wellcertified.com/en
 9. A Healthy Debate: FITWEL vs WELL; Catriona Brady; April 2017; http://xco2.com/news/healthy-debate-fitwel-vs-well/
 10. What is Fitwel?; Sustainable Investment Group; https://www.sigearth.com/fitwel/
 11. The snowball effect of healthy offices; CBRE and University of Twente;
  https://cbrenl.uberflip.com/i/823602-the-snowball-effect-of-healthy-offices/0?m4=
 12. Wellbeing is the major concern for UK CEOs; John Dean; Published: 25 MARCH 2018;
  https://www.thehrdirector.com/features/health-and-wellbeing/wellbeing-concern-ceos/
 13. How employers can design workplaces to promote wellness;
  https://theconversation.com/how-employers-can-design-workplaces-to-promote-wellness-91983
 14. Making the Case for Health: Insights from the First WELL Projects;
  https://urbanland.uli.org/sustainability/making-case-healthier-buildings-insights-first-well-projects/
 15. THE DOLLARS AND SENSE OF WELL-BEING
  https://workdesign.com/2018/01/the-dollars-and-sense-of-well-being/?utm_content=buffere5c29&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
 16. Reinventing Green Building; Jerry Yudelson; New Society Publishers; 2016
English Synopsis
WELL certifications and trends in sustainability

We expect and monitor the following trends in the Sustainable Buildings Market: Growth of competition between certification systems, Zero net energy building, Existing Buildings, Cloud and Big Data, Building Materials, Water and Health Protection, Productivity and Welfare. In the article, we analyze individual trends.

 
 
Reklama