Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákonné povinnosti při správě budov – dotazník

Účelem dotazníku je zmapování, jaké povědomí mají organizace a odpovědní správci budov v oblasti provádění zákonných povinností a jaké systémy k tomu používají. Výsledky tohoto dotazníku budou složit pro zpracování diplomové práce na téma Zákonné povinnosti při správě budov za použití softwarové podpory. Autorka je studentkou prvního ročníku navazujícího studia katedry Městského inženýrství, stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.


© Fotolia.com

V letošním ročníku zpracovávám diplomovou práci na téma Zákonné povinnosti při správě budov za použití softwarové podpory. Zákonných povinností, které se týkají správy budov je velké množství v různých oblastech (např. technické a provozní povinnosti, ekonomické povinnosti, právní povinnosti či povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Každá budova by proto měla mít pověřenou osobu či osoby, které se o ni starají, ať už se jedná o budovy pro bydlení, budovy občanské vybavenosti či průmyslové nebo zemědělské areály. Pro sledování a dodržování zákonných povinností je možné využít softwarovou podporu, která je jednou z možností, jak lze tento dohled provádět.

Jako jeden z podkladů pro zpracování této diplomové práce bude sloužit tento dotazník. Vyplnění dotazníku bude důležité zejména z toho důvodu, že jeho vyplněním přispějete k zjištění rizikových oblastí správy budov a na základě těchto zjištění, bude možné zlepšit softwarovou podporu a zlepšit tak výkon této činnosti.

S provozem nemovitostí, technického a provozního zařízení budov souvisí často plnění několika stovek legislativních povinností, které v aktuálním stavu nejsou mnohdy společnosti podrobně schopny systematicky zmapovat a následně zkontrolovat jejich řádné plnění.

Smyslem diplomové práce je pomoci organizacím nastavit systémy vytvářející primárně jejich ochranu. Ohrožení společností lze vnímat např. v udělení pokut za propadlé revize a kontroly, nevyplacení pojistných plnění při škodních událostech, ale hlavně trestně právní odpovědnost statutárních představitelů firem a odpovědných zaměstnanců.

Zlepšení výkonu této činnosti může mít také za následek prodloužení životnosti staveb, zmenšení míry ohrožení zdraví osob a zvířat v důsledku nepříznivých vlivů, menší finanční náklady apod. A proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku a předem Vám za to poděkovat!

V případě zanechání kontaktu a základních informací o vaší organizaci (obor, počet zaměstnanců, počet provozoven) Vám následně zašlu kompletní vyhodnocení provedeného porovnání, benchmarkingu. Získáte tím velice dobrý nástroj pro zjištění vašeho aktuálního stavu ochrany organizace před možnými riziky v oblasti správy nemovitostí a budete se moci porovnat s organizacemi obdobné velikosti a typu zaměření. Toto vyhodnocení bude zcela anonymní.

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere asi 10 minut.
Předem Vám děkuji za jeho vyplnění a těším se na Vaše odpovědi!

VYPLNIT DOTAZNÍK

Výsledky dotazníku budou také zpracovány formou článku, který bude po skončení průzkumu uveřejněn na portálu TZB-info.
 
 
Reklama