Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jubilejný 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje tohto roku jubilejný 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management – poznatky z aplikácie metódy v praxi. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na

jubilejný 15. ročník
vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou

FACILITY MANAGEMENT 2017
Facility management – poznatky z aplikácie metódy v praxi

24. - 25. október 2017
Hotel Patria, Štrbské Pleso


Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje tohto roku jubilejný 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému: Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Tohtoročná konferencia je rozdelená do 4. tématických celkov:

 1. FACILITY MANAGEMENT
 2. SPRÁVA BUDOV
 3. PREVÁDZKA BUDOV A ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 4. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odborní garanti:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Stavebná fakulta STU BratislavaStavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 813 68 BratislavaRadlinského 11, 813 68 Bratislava
dusan.petras@stuba.skviera.somorova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor

Ing. Milan Hampl, prezident IFMA CZ
Ing. Jiří Frýba, Společnost pro techniku prostředí, CZ
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava
Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava

Organizačný garant:

Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk


24. 10. 2017 utorok

08.30 – 09.30 hregistrácia účastníkov
09.30 – 09.40 hzahájenie konferencie
09.40 – 12.00 hI. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
12.00 – 13.00 hobed
13.00 – 15.20 hII. sekcia: SPRÁVA BUDOV
15.20 – 15.30 hprestávka
15.30 – 16.30 hPanelová diskusia
16.30 – 18.30 hIII. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV A ENERGETICKÝ MANAŽMENT
18.30 – 19.00 hdiskusia
20.00 – 22:00 hspoločenský večer s odovzdávaním ocenení

25. 10. 2017 streda

08.30 - 09.00 hregistrácia účastníkov
09.00 – 10.30 hIV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
10.30 – 11.00 hdiskusia, záver konferencie

24. 10. 2017 utorok

08.30 - 09.30 hREGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.30 – 09.40 hzahájenie konferencie
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava
09.40 - 12.00 hI. sekcia: FACILITY MANAGEMENT
vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
hlavný partner sekcie: ENGIE Services a.s.

 1. Facility management včera, dnes a zítra; Zamyšlení nad FM z pohledu lokálního i celosvětového, kam bude směřovat FM v éře průmyslu 4.0?
  O. Štrup, IFMA, FM Institute, s.r.o. (CZ)
 2. Facility management v praxi z aspektu poskytovateľa
  E. Maczko, Strabag Property and Facility Services s.r.o.
 3. Vývoj SW podpory (CAFM) za posledních 15 let
  A. Choutka, Alstanet, s.r.o. (CZ)
 4. Vzdelávanie ako jeden z predpokladov kvality vo Facility managemente
  V. Somorová, SvF STU Bratislava
 5. Pozice Facility vs. Procurement; Výhody / Nevýhody = Synergie
  L. Hrubý, McDonald’s ČR, s.r.o. (CZ)
 6. ENGIE Services a.s.
  firemná prezentácia
12.00 - 13.00 hOBED
13.00 - 15.20 hII. sekcia: SPRÁVA BUDOV
vedie: Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Finlegal services s.r.o.

 1. Správa bytových domov
  O. Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
 2. Čo sa v knihách nedočítate alebo lessonslearntfromFacilitymanagment in Slovakia
  A. Čarabová, Svet zdravia, a.s., ProCare, a.s.
 3. Facility management v praxi z pohledu klienta
  T. Říha, Masarykova univerzita (CZ)
 4. Praktické zkušenosti s BOZP při stavební údržbě pláště
  P.Svoboda, ČVUT Praha, (CZ)
 5. Měření ploch v objektech a jeho
  J. Česelský, VŠB-TU Ostrava (CZ)
 6. Kvalitná správa a pravidelná údržba a obnova znižujú finančnú náročnosť prevádzky domu.
  K. Niňajová / M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 7. Možnosti efektívneho vymáhania pohľadávok
  Finlegal services s.r.o.
15.20 – 15.30 hprestávka
15.30 – 16.30 hPanelová diskusia
Téma: Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi vedie: Ing. Ondřej Štrup
diskutujúci: M.Hampl, E. Maczko A. Čarabová, F. Kuda
16.30 - 18.30 hIII. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV, ENERGETICKÝ MANAŽMENT
vedie: Ing. Jiří Frýba
hlavní partneri sekcie: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
BOZPO, s.r.o.

 1. Historie řízení podpúrných procesú a zvláště provozu technických zařízení v budovách
  J. Frýba, Společnost pro techniku prostředí (CZ)
 2. Údržba budov v právních předpisech a zákonné povinnosti vlastníků stavby
  F. Kuda, VŠB-TU Ostrava (CZ)
 3. Hlavné faktory ovplyvňujúce trend údržby obvodových plášťov budov
  M. Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.
 4. Audit vo facility managemente
  R.Matúšek, SvF STU Bratislava
 5. Energetický management ako súčasť ISO štandardu
  D. Petráš, STU Bratislava
 6. BOZPO, s.r.o.
  firemná prezentácia
18.30 – 19.00 hdiskusia
20.00 - 22.00 hSPOLOČENSKÝ VEČER  S ODOVZDÁVANÍM OCENENÍ

Oceníme nášho:

 • Najvernejšieho účastníka
 • Najvernejšiu firmu
 • Najvernejšieho partnera
 • Najvernejšieho mediálneho partnera
 • Najvernejšieho prednášateľa

25. 10. 2017 streda

08.30 - 09.00 hREGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.00 - 10.30 hIV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
vedie: Ing. Milan Hampl
hlavný partner sekcie: Alstanet, s.r.o.

 1. Služby 4.0 Facility management ve světle iniciativ Prúmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0
  M. Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 2. Energetický management jako součást facility managementu
  M. Prak, A. Tichá, FAST VUT v Brne (CZ)
 3. Softverové aplikácie ako súčasť energetického manažmentu
  B. Slodičák, Siprin, s.r.o.
 4. Lidský faktor vo využití CAFM a efektivitě facility managementu
  J. Talášek, ATALIAN CZ, s.r.o. (CZ)
 5. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov. Aká je hodnota za peniaze
  J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 6. Alstanet, s.r.o.
  firemná prezentácia
10.30 - 11.00 hDISKUSIA, ZÁVER  KONFERENCIE

Organizační informace

 
 
Reklama