Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustické problémy novostaveb – častý jev developerských projektů

Acoustic problems of new buildings – a frequent phenomenon of development projects

Množství developerských projektů poslední doby vzniká bez podrobného akustického posouzení, kdy projektant opomíná tuto důležitou oblast budoucího užívání objektu. Cílem českých architektů a projektantů by mělo být přiblížení se moderním zahraničním trendům a klást v administrativních a výrobních objektech větší důraz na akustický komfort a zajištění soukromí uživatelů.

Úvod

Nově vystavěné výrobní a administrativní prostory často přináší mnohé nepříjemné dopady na celodenní práci vnitřních uživatelů budov – tedy zaměstnanců firem, jež ve vybudovaných kancelářských projektech sídlí.

Posuzování a řešení akustické situace patří k základním a zároveň nejkomplikovanějším disciplínám stavební fyziky a inženýrství.1

Stavební akustika

Ve stavební akustice, která se zabývá návrhem a posuzováním konstrukcí z pohledu přenosu zvuku, platí dvě klíčové vlastnosti:

 • vzduchová neprůzvučnost konstrukce, která vyjadřuje schopnost stavebního prvku omezit přenos zvuku přenášeného vzduchem přes tento prvek z místnosti zdroje do místnosti příjmu.2 (Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost musí být splněn nejen vertikálně, tzn. mezi místnostmi umístěnými bezprostředně nad sebou, ale i mezi jednotlivými místnostmi umístěnými vůči sobě úhlopříčně či oddělené od sebe jakoukoliv jinou místností.)3
 • kročejová neprůzvučnost konstrukce, která vyjadřuje schopnost stavebních prvků omezit přenos kročejového zvuku mezi místnostmi. Tedy zvuku, který vzniká přímo v pochozích stavebních konstrukcích chůzí či strukturálním hlukem (pády, rázy). Čím je hodnota menší, tím lepší má konstrukce vlastnosti. Pro stropy a podlahy mezi byty je přípustná mezní hodnota 55 dB.4 Požadavek na kročejovou neprůzvučnost musí být splněn nejen vertikálně, tzn. mezi místnostmi nad sebou, ale i mezi jednotlivými místnostmi umístěnými vůči sobě úhlopříčně, mezi prostory umístěnými na stejném podlaží či oddělené od sebe jakoukoliv jinou místností.5
Obr. č. 1 – Rozsah šíření zvuku konstrukcí vzduchem a vyzařování hmotou. Zdroj: http://www.cscm.cz/neprozvucnost
Obr. č. 1 – Rozsah šíření zvuku konstrukcí vzduchem a vyzařování hmotou
Zdroj: http://www.cscm.cz/neprozvucnost
 
Obr. č. 2 – Rozložení akustického výkonu po dopadu na stavební konstrukci. Zdroj: http://www.odhlucnenibytu.cz/index.html
Obr. č. 2 – Rozložení akustického výkonu po dopadu na stavební konstrukci
Zdroj: http://www.odhlucnenibytu.cz/index.html

Aby se stavebník vyhnul budoucím akustickým problémům, je nezbytné přísně dbát na následující zásady:

 • správné vzájemné oddilatování stavebních prvků, jako např. schodišťových ramen a podlah od stěn, zásuvek či vypínačů umístěných v mezikancelářských příčkách naproti sobě, atd.
 • dodržení limitů zvukově izolačních vlastností stěn a podlah
 • správné napojení mezikancelářských příček na betonové sloupy, stěny aj.
 • správně zabudovanou vzduchotechniku a další instalační vedení
 • správně zvolený a umístěný izolační materiál.
 

Nejčastější příčiny vzniku akustických problémů

Nedostatečně podrobně vypracovaný projekt vzduchotechniky

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení slouží k zajištění fyzické a také psychické pohody uživatele. Specifická technická zařízení obsahující zařízení pro dopravu vzduchu (ventilátory) jsou navrhována tak, aby splňovala tyto požadavky, které jsou stále náročnější. Vlivem technické náročnosti útlumu nepříznivého zvuku od těchto zařízení v praxi velmi často dochází k nedostatečnému utlumení akustické energie, tím dochází k porušení pohody uživatele, tedy výsledný účel těchto zařízení je zcela opačný. Povinností projektanta je minimálně omezit šíření nežádoucích zvuků a samotnou hodnotu těchto zvuků na hodnoty požadované v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.6 Tato opatření jsou v projektech určeny velmi obecně a prakticky jen přeneseny na zhotovitele stavby, který pak řešení musí určovat vlastními prostředky a často bez nutné expertizy.

Nedostatečně akusticky izolovaná plovoucí podlaha

V nových administrativních i bytových objektech se často objevují komplikace způsobené nedostatečně akusticky izolovanými plovoucími či zdvojenými podlahami.

Špatná pokládka nášlapné vrstvy podlahy

Akustické problémy vznikají, pokud nebyly ponechány potřebné dilatační mezery mezi podlahovou krytinou a zdí.

Absence izolace stropu nebo podhledu

Dokonalá zvuková izolace stropu (akustická izolace) je pro udržení odpovídajícího uživatelského standardu stejně důležitá, jako izolace tepelná.

Řešení akustických problémů novostaveb

Na trhu je dostupná celá řada kvalitních materiálů a řešení, určených pro různé typy učeben a přednáškové sály, pro operační sály, vyšetřovny a pokoje pacientů, pro jednací místnosti a kanceláře, pro tělocvičny, plavecké bazény a sportovní haly, pro letiště a nádraží, pro restaurace, kavárny a samozřejmě běžné byty. Je nezbytné, aby investor hned na počátku projektu věnoval dostatečnou pozornost akustickému řešení.

Některé administrativní budovy je nutno vybavit akusticky vhodnými pohltivými materiály pro stropy, stěny, podlahy a ostatní vnitřní zařízení. Akustická měření jsou nezbytná pro získávání hodnot doby dozvuku a k získávání hodnot neprůzvučnosti. Využívají se často u novostaveb, které v ČR bohužel často nesplňují zákonnou normu neprůzvučnosti.

Základem předcházení vzniku akustických problémů je použití vhodných zvukově izolačních konstrukcí či materiálů a zaměřit se na oblasti:

 • Zvuková izolace stropu – např. pomocí akustických sádrokartonových desek, použitím foukané izolace minerální vlnou nebo celulózovými vlákny.
 • Použití stavebních konstrukcí pro vzduchovou neprůzvučnost – postavení nové konstrukce zvuku do cesty (každé zdvojnásobení plošné hmotnosti dělící konstrukce přinese zvýšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB). Možno použít lehké dvojité konstrukce, skládající se z nosného systému a z oboustranného opláštění, které jsou odděleny vzduchovou mezerou vyplněnou pružnou minerální izolací.
 • Akustická izolace podlahy – provádí se pokladením akustické podložky minimálně 10 mm tlusté.
 • Osazení kvalitních zvukově izolačních dveří a oken – požadavky na neprůzvučnost dveří a oken vyplývají z ČSN 73 0532 [1]. Neprůzvučnost okna je ovlivněna neprůzvučností faktorů: zasklení, rámu a spár. Optimální řešení spočívá ve vyrovnaných hodnotách jednotlivých faktorů.
 • Výběr vhodných konstrukcí obvodového pláště – Požadovaná neprůzvučnost závisí na hladině hluku v exteriéru a na charakteru chráněné místnosti. Hodnoty platí pro celý obvodový plášť, tj. pro plnou část fasády včetně okna. Plné části lehkých obvodových plášťů jsou vícevrstvé konstrukce, jejichž neprůzvučnost nelze s dostatečnou přesností stanovit výpočtem. Nejčastěji se vychází z údajů, které poskytuje výrobce. Přednostně se vychází z výsledků laboratorních zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří postupem podle ČSN EN ISO 140-3 [3].7
 • Hlavní problém vidím v absenci akustické izolace u zdvojených podlah pod a nad příčkami. Dále pak nedostatečné parametry SDK konstrukcí mezi jednotlivými kancelářemi

Platná norma

Od 1. 3. 2010 je v platnosti norma ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, která nahrazuje tutéž normu z roku 2000.

Tato ČSN definuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov včetně oken a dveří. Stanovuje zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky.

Tabulka č. 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách – ČSN 73 0532

(Výtah týkající se pouze nebytových prostor)

Tabulka č. 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách – ČSN 73 0532
Zdroj: kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=2273
 

Tabulka č. 2 – Požadavky na zvukovou izolaci Obvodového pláště – ČSN 73 0532

Tabulka č. 2 – Požadavky na zvukovou izolaci Obvodového pláště – ČSN 73 0532
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/137-pozadavky-na-zvukovou-izolaci-obvodoveho-plaste-dle-csn-73-0532-akustika-ochrana-proti-hluku-v-budovach-a-posuzovani-akustickych-vlastnosti-stavebnich-vyrobku-pozadavky
 

Tabulka č. 3 – Třídy zvukové izolace oken

Tabulka č. 3 – Třídy zvukové izolace oken
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/137-pozadavky-na-zvukovou-izolaci-obvodoveho-plaste-dle-csn-73-0532-akustika-ochrana-proti-hluku-v-budovach-a-posuzovani-akustickych-vlastnosti-stavebnich-vyrobku-pozadavky
 

Související ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 0: Všeobecné zásady
ČSN EN 20140-2 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů
ČSN EN ISO 3382-1 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči
ČSN EN ISO 3382-2 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech
ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 1: Metody měření

Resumé

Kvalitní práce projektanta a návrh správně zvolených konstrukcí je základním předpokladem k dosažení požadovaných zvukově izolačních vlastností konstrukcí. V případě opomenutí těchto vstupních předpokladů se developer vystavuje riziku reklamace převzatého díla a navýšení budoucích nákladů na odstranění projevujících se akustických nedostatků. Požadavky na zvukovou izolaci konstrukčních prvků staveb je třeba dodržovat a vyhnout se tak nežádoucím komplikacím a především zajistit přijatelný uživatelský komfort uživatelům daných občanských či bytových jednotek.


Poznámky

1 http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/jen-opakovanym-merenim-se-hluk-nesnizi/... Zpět

2 Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/hluk-od-sousedu-0ik-/dum_osobnosti.aspx?c=A140604_112442_dum_osobnosti_web... Zpět

3 Zdroj: https://www.tzb-info.cz/akustika-a-hluk/6150-akustika-stavebnich-konstrukci... Zpět

4 Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/hluk-od-sousedu-0ik-/dum_osobnosti.aspx?c=A140604_112442_dum_osobnosti_web... Zpět

5 Zdroj: https://www.tzb-info.cz/akustika-a-hluk/6150-akustika-stavebnich-konstrukci... Zpět

6 Zdroj: https://vetrani.tzb-info.cz/10319-akustika-a-protihlukova-opatreni-ve-vzduchotechnice... Zpět

7 Zdroj: lop, Česká komora lehkých obvodových plášťů; 11/2012; ISBN: 978-80-260-3043-0... Zpět

English Synopsis

The article deals with acoustic problems of newly built office building projects in the Czech Republic and submits a brief survey of requirements, building fundamentals and standards to be met during the process of designing and constructing the above type of buildings.

 
 
Reklama