Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak a proč začít s BIM aneb odpovědi na otázky začátečníků

V posledních letech se stále častěji objevují požadavky na zpracování projektové dokumentace pomocí BIM (Building Information Modeling). Tato moderní metoda elektronického vytváření a správy dat o budově během celého životního cyklu – od projektu, realizace, provozu, rekonstrukce až po ukončení provozu a odstranění – je vyžadována nejen od projektantů, ale i od jednotlivých profesí, které se na projektu podílejí. Týká se to i oblastí TZB. Proč a jak s BIMem začít?

Proč?

Odpověď na otázku proč, je snadná – do budoucna se předpokládá masívní nasazení BIM do stavební praxe. Kdo si tedy BIM koncepci neosvojí, může se časem lehko dostat do situace, že jeho praktické uplatnění v oblasti projektování se značně omezí. O tom, že se BIM ve stavebnictví etabluje, svědčí i vládou schválená „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“, stejně jako novela zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, která platí za zásadní legislativní změnu v oblasti možnosti aplikace BIM. Metodiky BIM se konkrétně týkají dva odstavce § 103, které dávají investorům možnost stanovení požadavku na povinné využití metodiky BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví. Touto novelou zároveň došlo k plné harmonizaci české a evropské legislativy v dané oblasti (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU). Stejně tak může samozřejmě požadovat zpracování dokumentace dle metodiky BIM i soukromý investor.

Jak?


Odpověď na otázku „jak“ je již náročnější a složitější. Prvním krokem pro každého projektanta, který chce začít modelovat s pomocí BIM, je výběr konkrétního softwaru, stejně jako osvojení si práce s tímto programem v takové míře, aby byl schopen řádně a včas dokončit projektovou dokumentaci, která bude navíc v souladu s českými normami. Jde o relativně snadný úkol, protože postupným vývojem se standardním softwarem pro metodiku BIM stal program Revit od společnosti Autodesk. Jeho velkou výhodou je, že má podobné uživatelské prostředí a některé funkce jako klasické AutoCady, které jsou všeobecně známé a projektanty hojně používané. Projektant se i přesto musí naučit s programem Revit pracovat. Nejedná se totiž jen o ovládání jednotlivých funkcí programu, ale zejména o změnu způsobu myšlení. Velkým pomocníkem při práci v Revitu jsou pak knihovny jednotlivých prvků, které projektant do projektu vkládá – v případě rozvodů vody či topení jde například o jednotlivé trubky různých dimenzí, tvarovky, armatury či závitové spoje, a těch můžou být desítky či dokonce stovky typů. Revit nabízí jen základní obecné prvky, proto si konkrétní detaily musí projektant sám vymodelovat. Někteří výrobci, například Wavin Ekoplastik, však své produkty již formou 3D knihoven pro Revit nabízejí, a tím zásadně práci projektantů usnadňují.

Za kolik?

Hodně častou otázkou v souvislosti s přechodem na BIM jsou i náklady, které musí projektant investovat, aby mohl s modelováním začít. De facto jde o náklady na pořízení programového vybavení a adekvátního hardwaru a dále náklady na zaškolení. Obvykle projekční kanceláře uvádějí vstupní částku kolem 200 tisíc korun. Investice se však vyplatí, výhod je opravdu mnoho. Zjistěte více ve videorozhovoru s projektantem, který má přechod na BIM již za sebou.


Co vše BIM zvládne?

Prvotním úkolem BIMu je vytvořit jednotný 3D inteligentní model budovy obsahující velké množství dat. Kromě geometrických rozměrů se může jednat o detailní informace vztahující se k určitému produktu, informace o potřebných certifikátech a dokumentech, či různé provozně-technické informace. Tato data jsou následně využívána při dalších činnostech typicky uskutečňovaných během celého životního cyklu stavby. Jako příklad můžeme uvést koordinaci projektu, různé vizualizace či simulace nebo informace o nutnosti provést revizi elektrického zařízení. Výstupy z toho systému – souhrnná data – jsou využívána architekty, projektanty, investory, vlastníky budov, správci budov a mnohými dalšími. Typy výstupů se liší od typu investora a fáze zpracování projektu. Může se jednat např. o 3D modely budovy, technické zprávy, 2D výkresy, výkazy, popisy materiálů atp.

Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...