Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontrola ocelových konstrukcí

S nedestruktivním zkoušením se většinou lze setkat při výrobě nových komponent, výrobků a konstrukcí, ale neméně důležité je také nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a svarových spojů při údržbě a revizích ocelových konstrukcí. Společnost TÜV SÜD Czech tyto revize nabízí jako součást komplexní služby.

Jednou z nejčastějších chyb, kterou provozovatelé svých závodů, ale i stát jako vlastník mostních a jiných ocelových konstrukcí, dělají, je to, že podceňují vliv jejich stárnutí na bezpečnost při používání a provozu. Následkem čehož pak mohou být fatální stavy, kdy se tyto konstrukce zhroutí a dojde i k poškození jiných částí staveb, které konstrukce podpírá. V případě pohyblivých tribun ocelových konstrukcí staveb může dojít také ke zraněním a v nejhorších případech i ke ztrátám na životech. Předcházet těmto událostem lze prováděním pravidelných revizí stávajících ocelových konstrukcí dle normy ČSN 73 2604, nařízení vlády NV č. 378/2001 Sb. a § 4 zákona č. 309/2006.

Požadavky předpisů na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace jsou současně podkladem pro prohlídky, údržbu a posuzování ocelových konstrukcí. Dále tyto předpisy stanovují požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících kontroly, opravy a údržbu a rovněž obsahují ustanovení o kontrole dokumentace, statické posudky a údaje o přepočtech. Kontrola dokumentace se musí provést v rámci výchozí a podrobné prohlídky před zpracováním projektu opravy a rekonstrukce a dále před jakýmkoliv stavebním a technologickým zásahem, který by mohl mít vliv na nosnou konstrukci. Kontrola dokumentace může odhalit i přesnou příčinu odhalených závad.

Posouzení stávající ocelové konstrukce se musí provést při zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace, při zjištění závad při prohlídce, před provedením úprav nosné ocelové konstrukce, před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce, před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení a při změně účelu užívání konstrukce. Prohlídky konstrukcí dělíme na výchozí, běžné a podrobné.

Výchozí prohlídka se provádí v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nedisponuje záznamy z výchozí prohlídky, anebo k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a těsnost vnitřních uzavřených prostor.

Při běžné prohlídce se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontrolují se kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce, spoje konstrukce, ať už šroubové nebo svarové, stav protikorozní ochrany, příp. korozní poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod.

Při podrobné prohlídce se provádí stejné úkony jako u běžné prohlídky, a navíc se provádí kontrola dokumentace. Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů. Mimořádná prohlídka se provádí v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce nebo po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Rozsah se určí podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události. Prohlídka použitelnosti souvisí s provozem konstrukce a jejím obsahem je kontrola deformací, kmitání, prohlídka příslušenství a bezpečnostních prvků. U některých konstrukcí se předepisují speciální druhy kontrol, jako jsou statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce.

Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provádí jednou za 5 let, podrobná prohlídka nejméně jednou za 10 let. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí jednou za rok, podrobná prohlídka jednou za 5 let.

Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby a prohlídku smí provádět osoba se vzděláním v oboru, musí umět číst výkresy a vyznat se ve statickém výpočtu. U osob, které samy nejsou oprávněny ocelové konstrukce navrhovat, je požadována určitá praxe s prováděním prohlídek pod dohledem osoby oprávněné ocelové konstrukce navrhovat. U rozsáhlých ocelových konstrukcí se vyplácí mít specializovanou skupinu na provádění kontrol. Na speciální druhy kontrol (např. nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků apod.) se musí přizvat osoba k tomu oprávněná a kvalifikovaná v oboru nedestruktivního zkoušení.

Inspektoři TÜV SÜD Czech standardně provádějí kontrolu legislativních požadavků, dokumentace. Speciální druhy kontrol – nedestruktivní zkoušení svarů, měření korozních úbytků a jiné NDT kontroly – nabízí TÜV SÜD Czech pro své partnery jako novou službu.
Všechny tyto činnosti provádějí řádně vyškolení a zkušení odborníci s odpovídající praxí právě v návaznosti na provádění těchto kontrol.
Včasným rozpoznáním a vyloučením neshod v celém procesu inspekce ocelové konstrukce minimalizujeme rizika, a to jak při výchozích revizích, tak v průběhu životnosti ocelové konstrukce. TÜV SÜD vás jako jediný partner provede celým procesem kontroly ocelových konstrukcí od analýz prvotních návrhů přes testování až k posouzení plnění legislativních požadavků na ocelové konstrukce.


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.