Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak auditovat facility management nebo FM Market v ČR - témata z konference FACILITY MANAGEMENT 2013

Z průzkumu vyplynulo, že v roce 2011 zaujímalo TOP 10 FM společností v ČR cca 14% podíl na celkovém trhu. Pokud jde o stupeň rozvoje jednotlivých sektorů, lze konstatovat, že nejrozvinutějším sektorem v oblasti FM v ČR je bankovní sektor, zatímco sektorem s největším potenciálem růstu je průmysl.

Slovenská společnost pro techniku prostředí (SSTP), Stavební fakulta STU Bratislava ve spolupráci se Slovenskou komorou stavebních inženýrů a Slovenskou asociací facility managementu uspořádali již 11. vědecko-odbornou konferenci se zahraniční účastí s názvem FACILITY MANAGEMENT 2013.

Hlavními tématy konference byly facility management, správa budov, provoz a údržba, energetický management a informační technologie. Cílem konference pak bylo informovat odbornou veřejnost o moderních trendech v tomto oboru. Tato konference se řadí počtem přihlášených příspěvků, kterých bylo v tomto roce 30, na první místo co do délky pořádané konference o facility managementu na Slovensku. Konference se účastnili přednášející z SK a CZ.

Certifikace kvality budov pomocí hodnotících metodik

Z kraje konference zazněl zajímavý příspěvek doc. Ing. Františka Kudy, CSc. a Ing. Evy Beránkové z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava na téma Certifikace kvality budov pomocí hodnotících metodik jako nástoj strategického facility managementu. Autoři se zabývali problematikou v oblasti hodnocení kvality staveb, jejich životního cyklu a dopadu na životní prostředí. Upozornili také na provázanost problematiky výkonu správy majetku, tj. zavádění a provoz služeb strategického facility managementu z pohledu technicko-ekonomické správy majetku a udržitelnosti užitku staveb.

Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že problematika certifikace kvality budov pomocí hodnotících metodik byla a stále ještě je podceňována a nedostatečně vnímána odbornou veřejností. Velkým problémem zůstává vzájemná neinformovanost jednotlivých složek zabývajících se technickým facility managementem a predikcí životního cyklu. Ta představuje především technicko-ekonomickou výslednici životního cyklu stavby v celém jeho průběhu. Bez komplexního pojetí zůstane snaha po prodloužení životnosti, snížení vlivu staveb na životní prostředí a redukci budoucích nákladů stavebních objektů jen pouhou vizí.

V současné době, kdy je ve vyspělých zemích všeobecná snaha snižovat spotřebu provozní energie a tím i emise, nestačí posuzovat pouze konečnou spotřebu energie. Je nutné hodnotit i celkovou primární energii a související emise, množství odpadů, spotřebované vody a v neposlední řadě i hodnoty spotřeby energie a produkce emisí, které jsou svázané s použitím materiálů v konstrukcích budovy, a to v jednotlivých fázích její existence – tzv. svázaná spotřeba energie (embodied energy) a svázané produkce emisí (embodied emissions). Hodnocení životního cyklu umožňuje posuzovat právě tyto toky materiálů, energií a emisí v rámci celého životního cyklu budovy (těžba a doprava materiálů, výroba, výstavba, údržba, rekonstrukce, demolice). Posuzování životního cyklu se v současnosti stává významným analyticko informačním nástrojem hodnocení environmentálních dopadů různých produktů – výrobků, služeb i technologií. Jedná se o moderní metodický nástroj schopný komplexně posuzovat možné dopady lidské činnosti na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus budov. Stává se nástrojem pro podporu v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, může zajistit, že jeho volby jsou příznivé pro životní prostředí a tedy i finančně výhodné.

Jak auditovat facility management

Obr. 1 – Model kritérií auditu FM
Obr. 1 – Model kritérií auditu FM

Následovala přednáška Ing. Zuzany Holubové z ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví na téma Jak auditovat facility management. Tento příspěvek měl za úkol seznámit veřejnost s vybranými klíčovými výsledky průzkumu, který je součástí disertační práce autorky Model auditu Facility Management.

V současnosti jsou v oboru Facility management používány různé typy auditu (zejména technický audit), avšak žádný z nich nepokrývá otázku fungování a efektivnosti procesů komplexně. V mnoha případech se nejedná o audit nebo jsou procesy zkoumány z jednoho hlediska, například při široce používaném cost cutingu z pohledu financí bez dalšího ověření kvality či rizika přinášející tento krok. Připravovaný Model auditu Facility Managementu ověřuje fungování procesů dle tří kritérií, které jsou dle autorky ty nejdůležitější - finance, kvalita a riziko. Používá jasně stanovenou základnu procesů ČSN EN 15 221 - 1:2006 Facility management - část 1: Termíny a definice a metodiku, která je sestavena za pomocí ISA. Na základě takto nastaveného komplexního modelu auditu FM je možné konstatovat, že klient spravuje oblast FM, s přihlédnutím k významnosti, s efektivními náklady/výnosy, bez významného rizika a v požadované kvalitě. Bližší informace z průzkumu uveřejníme na stránkách www.tzb-info.cz/facility-management.

Příspěvek na téma FM MARKET v České republice autorky Ing. Štěpánky Michálkové, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra Ekonomiky ve stavebnictví, se zabývá situací trhu Facility managementu v České Republice. Sleduje současnou velikost externího trhu FM a potenciální velikost externího trhu FM, omezení trhu z pohledu poskytovatele a klienta, růstové segmenty a další vybrané finanční i nefinanční ukazatele. Definuje metodu sběru dat, odhadu velikosti trhu FM v ČR, výběr sledovaných segmentů a typů služeb zahrnutých do předmětu Facility managementu. Také přináší pohled na vývoj Facility managementu od roku 2009 do 2012 v ČR na základě sebraných dat a sleduje budoucí trendy a rizika jak z pohledu z pohledu poskytovatele, tak z pohledu klienta.

Česká republika se dle provedeného průzkumu řadí mezi „developed trhy“ v oblasti FM se současným podílem outsourcingu 49 %. V daném případě musíme zdůraznit, že podíl bude nižší po zahrnutí všech služeb spadajících do facility managementu a po zahrnutí všech sektorů. Z průzkumu současně vyplynuto, že v roce 2011 zaujímalo TOP 10 FM společností v ČR cca 14% podíl na celkovém trhu. Pokud jde o stupeň rozvoje jednotlivých sektorů, lze konstatovat, že nejrozvinutějším sektorem v oblasti FM v ČR je bankovní sektor, zatímco sektorem s největším potenciálem růstu je průmysl.

Kľúčové výkonnostné ukazovatele pri správe budovy

Obr. 2 – Správné nastavení KPI při úpravě venkovních ploch a sekání trávy
Obr. 2 – Správné nastavení KPI při úpravě venkovních ploch a sekání trávy

Zajímavé výsledky průzkumu rovněž přinesl příspěvek autorky Ing. Lenky Strigačové na téma Kľúčové výkonnostné ukazovatele pri správe budovy. Příspěvek zopakoval význam KPI (Key Performance Indicator), jak fungují a jak je správně nastavit. Upozornil na výhody a potřebu zavedení KPI při správě budov.

Autorka na závěr příspěvku prezentovala výsledky průzkumu ve firmách, které se zabývají facility managementem s působností na Slovensku. Na otázku, co je to KPI a SLA smlouva, dokázalo 60 % z dotázaných pracovníků odpovědět, 30 % z dotázaných mělo základní informace o problematice, ale 10 % neumělo na otázku odpovědět. Taktéž většina dotázaných si uvědomovala jaké benefity z dobrého nastavení KPI plynou. Z celkového množství dotázaných jen 60 % má KPI zavedeno nebo o zavedení v brzké době uvažují. Tento trend je způsobený stále slabým povědomím odborné veřejnosti o možnosti outsoucingu a obavou z velké pracnosti příprav a následné kontroly.

Facility manažment a certifikácia trvalej udržateľnosti

Ing. Ladislav Piršel, PhD. ze Slovenské rady pro zelené budovy přednesl příspěvek na téma Facility manažment a certifikácia trvalej udržateľnosti. Certifikace trvalé udržitelnosti se převážně spojuje s projektováním a výstavbou nových budov. Může se proto zdát, že nejvýznamnější úlohu při úspěšné certifikací sehrají investoři, architekti, projektanti a dodavatelé. Certifikace nové budovy však platí maximálně 5 let, a potom musí dostat recertifikaci. Nyní si ukážeme, jakou významnou úlohu hraje kvalitní výkon služeb facility managementu při certifikaci trvalé udržitelnosti.

Celkový počet kreditů, které lze získat kvalitní činnosti facility managera, se pohybuje v úrovni cca 30, což je 75 % z požadovaného počtu kreditů pro dosažení úrovně certifikovaný. Jsou to kredity, které lze získat vypracováním a zavedením organizačních předpisů a směrnic. Je to současně také o pořádku v předpisech o poskytování FM služeb. Tyto kredity jsou lehce získatelné a není na ně zapotřebí vázat žádné další investiční prostředky. Neschopnost získat tyto kredity povede jednoznačně k potřebě získat kredity v oblasti kvalitnějších parametrů technických zařízení a stavebních konstrukcí, což je vždy spojené s navýšením investičních nákladů. Facility managera lze tedy chápat jako garanta činností potřebných pro efektivní provoz konkrétní budovy. Platí to o to víc u trvale udržitelného provozu, tj. provozu, který je šetrný k životnímu prostředí a efektivně využívá zdroje.

BIM pro facility managery

Na závěr jistě také stojí za zmínku příspěvek Ing. Milana Hampla ze společnosti IKA DATA na téma BIM pro facility managery. Autor v příspěvku vysvětluje význam zkratky, tj. BIM jsou „pevně“ ukotvená první dvě písmena. Tj. „Building“ a „Information“, česky tedy „Informace o budově“. Nejčastěji skloňovaným pojmem skrývajícím se pod třetím písmenem zkratky „BIM“ je model (ing), česky model a celý pojem pak česky poněkud kostrbatě překládáme jako Informační model budovy anebo autor spíše preferuje překlad Digitální model budovy. „M“ jako poslední písmeno zkratky však bývá také vysvětlováno jako Management (správa) anebo Maintenance (údržba) a podobně. Vzhledem k tomu, že BIM definujeme jako metodiku s jednotným datovým modelem používaným ve všech fázích výstavby, jehož součástí jsou inteligentní parametrické objekty, pak pod pojem BIM, jako právě toho modelu, můžeme započítat i management či maintenance.

Dále autor uvádí přínosy a rizika BIM. Mezi hlavními přínosy využití BIM jsou tedy v lepším projektu, lépe postavené budově a laciněji provozované budově, která vytváří lepší prostředí pro své uživatele. A mezi rizika patří nepřipravenost legislativy a veřejné správy nebo nedostatečná datová základna konstrukčních prvků.

11. ročník vědecko-odborné konference se zahraniční účastí FACILITY MANAGEMENT 2013 je za námi a nezbývá než očekávat, jaká zajímavá témata přinese další, již 12. ročník.

 
 
Reklama