Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace na efektivní snížení energetické náročnosti pro města, obce a podnikatelské subjekty

Zajistěte si nižší výdaje za energie

V brzké době bude možné začít podávat žádosti k výzvám, které Vám pomohou realizovat projekty cílené na snížení konečné spotřeby energie ve veřejných a podnikatelských objektech. Jedná se o 39. výzvu OPŽP, u které se přijímají žádosti od 1. 9. 2016 do 20. 12. 2016 a II. výzvu, Úspory energie, v rámci programu OPPIK, která bude vyhlášena v listopadu 2016.

Již nyní lze podávat žádosti o podporu v rámci 37. výzvy, Energetické úspory v bytových domech II, v programu IROP. Ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 11. 2017.

EPC

V tomto období, ve všech dotačních programech týkajících se úspor energie, se klade velký důraz na komplexní řešení úspor energie metodou EPC (Energy Performance Contracting). Financování projektu zde probíhá tak, že investice jsou po přijatelnou dobu spláceny pouze z uspořených nákladů.

Tato komplexní služba zahrnuje:

 • návrh (energetickou analýzu)
 • přípravu (návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů)
 • realizaci
 • vyškolení obsluhy zařízení
 • monitoring běžné spotřeby energie a měření dosažených výsledků
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po smluvní dobu

Energetický management

Obecná snaha zastupitelů obcí a firem zavádět energetický management je dnes častou myšlenkou. Roste povědomí o tom, že nestačí řešit jen špatný technický stav budov (např. zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken, efektivnější zdroj tepla, úspornější osvětlení atd.)

Velká část problému vzniká díky neefektivnímu systému kontroly spotřeby, nedostatečné regulaci topení a také nehospodárnému chování uživatelů budov. Již samotné zajištění on-line měření reálné spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody (např. pomocí SW aplikaci CEM Monitor) velmi pozitivně ovlivní konečný výsledek a umožní uspořit 5–10 nákladů.

Dotační podpora

Výše uvedené výzvy v oblasti energie vám nabízí:

 1. 39. výzva OPŽP, Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, umožňuje získat dotaci na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Mezi podporované projekty se řadí například zateplení obvodového pláště budovy, výměna či renovace otvorových výplní a realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy. Podporovanou aktivitou je také výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody apod.
  • Celková alokace: 3 000 000 000 Kč
  • Výše podpory: až 90% celkových způsobilých výdajů
  • Příjemci podpory: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
 2. 37. výzva IROP, Energetické úspory v bytových domech II, poskytuje dotace na zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, výměnu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody nebo instalaci solárních kolektorů.
  • Celková alokace: 8 750 000 000 Kč
  • Výše podpory:
   A) Pro projekty, jejichž součástí je zateplení obvodových konstrukcí a které splňují následující kritéria:
   • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
   • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
   • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
   Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace100 %
   Obce, kraje a jimi zřizované organizace42 %
   Ostatní žadatele40 %
   B) Pro ostatní typy projektů:
   Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace100 %
   Obce, kraje a jimi zřizované organizace31,5 %
   Ostatní žadatele30 %
  • Příjemci podpory: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících
 3. II. výzva OPPIK, Úspory energie, podporuje projekty vedoucí ke snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace lze použít na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu i tepla, na zateplení, výměnu či renovaci oken a další stavební opatření, která sníží energetickou náročnost. Dále se dotace vztahuje například na modernizaci a rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu anebo na modernizaci osvětlení budov.
  • Celková alokace: min. 6 000 000 000 Kč
  • Výše podpory: až 50 % způsobilých výdajů
  • Příjemci podpory: podnikatelské subjekty
Euroforum Group, a.s.
logo Euroforum Group, a.s.

Společnost Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání dotací Evropské unie v delším časovém horizontu. Spolupráci (bezplatnou) se zákazníkem začínáme již v době, kdy si formuluje dlouhodobou strategii rozvoje: provážeme plán realizace strategie ...