Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpořte Vaše podnikání ze státních fondů

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách?

Program Epsilon podporuje projekty zejména v těchto prioritních oblastech: konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a prostředí pro kvalitní život (životní prostředí). Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)
 • režijní náklady

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti a typu podniku, kategorii činností a zdali je projekt podáván s partnery v konsorciu (tzv. účinná spolupráce na projektu) či samostatně, v maximální výši 3 mil. EUR
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 60 %
Podpořte Vaše podnikání ze státních fondů

ŽADATEL

 • malý, střední či velký podnik, který řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací
 • výzkumná organizace – která řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, certifikovaná metodika, památkový postup, patent, software, poloprovoz, ověřená technologie
 
 
Reklama