Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Dle ustanovení § 48 nového zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je a.s. a nemá zaknihované akcie.

Co to znamená, když má akciová společnost zaknihované akcie?

Z hlediska podoby se akcie dělí na listinné a zaknihované. Zatímco listinné akcie mají fyzickou podobu, zaknihované akcie existují jako pouhý zápis v evidenci, která je vedena u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). Pro účely evidence u CDCP je nutné každého akcionáře jednoznačně identifikovat, což v praxi znamená, že v případě zaknihovaných akcií je obtížné zakrýt skutečnou vlastnickou strukturu akciové společnosti. Od tohoto kroku si zákonodárce slibuje větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.

Postup pro zaknihování akcií (§ 529 – 535 občanského zákoníku)
V případě, že vaše akciová společnost má akcie v listinné podobě a vy se přesto chcete podílet na veřejných zakázkách, je nutné, aby vaše akciová společnost přeměnila listinné akcie na zaknihované. Níže přikládáme krátký návod, jak v takovém případě postupovat:
 1. Přeměna podoby akcií z listinných na zaknihované je provedena formou změny stanov společnosti. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou a tato změna musí být zapsána do obchodního rejstříku. Z valné hromady je nutné pořídit notářský zápis.
 2. Akciová společnost pošle akcionářům oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované, zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku, uveřejní jej na svých internetových stránkách a určí akcionářům 2 – 6 měsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií. Dále vyzve akcionáře, aby si zřídili u účastníků CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry) majetkové účty.
 3. Další fáze nastává ve chvíli, kdy akciová společnost již obdrží od akcionářů všechny listinné akcie nebo marně uplyne lhůta pro jejich odevzdání, která byla stanovena v bodě 2. Akciová společnost následně zažádá CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence a o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru (tzv. ISIN). Po splnění těchto podmínek může akciová společnost již uzavřít smlouvu s CDCP a udělit pokyn k připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů. Je důležité si uvědomit, že datum podpisu smlouvy s CDCP nelze považovat za datum zaknihování emise, ale je jím až okamžik připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů.
Základní poplatky:
 1. Poplatek notáři za notářský zápis. Cena dle notářského tarifu.
 2. Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku: 2000 Kč (lze využít i služeb notáře).
 3. Poplatek za zveřejnění v Obchodním věstníku: 2 500 Kč.
 4. Jednorázový poplatek za přidělení ISIN: 1 500 Kč.
 5. Jednorázový poplatek za zápis emise: 5 800 Kč (nutno zaplatit za každou jednotlivou emisi akciové společnosti).
 6. Poplatky účastníkům CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry). Záleží na jejich konkrétním ceníku.
 7. Je nutno počítat i s pravidelným poplatkem za vedení evidence emise. Jeho výše záleží na objemu akcií a lze ho vypočítat podle kalkulačky CDCP
 8. Převody zaknihovaných akcií jsou zpoplatněny.
 9. Kompletní ceník CDCP

Základní investice se tedy může vyšplhat řádově do desítek tisíc a celý proces přeměny by měla být akciová společnost schopna vyřídit v rámci několika měsíců. Jednotlivé potřebné vzory dokumentů, které vyžaduje CDCP, jsou k nalezení na stránkách CDCP

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama