Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinnost školení k zajištění BOZP platí i během výskytu covid-19

Školení k BOZP tak mohou být v prezenční, kombinované i distanční formě. V současné době digitálních technologií zde existuje bezpočet možností, jak tohle školení provádět.

Zaměstnavatel má i za současných podmínek možnost na základě organizačních, administrativních a dalších opatření svou povinnost zajistit

Školení k BOZP tak mohou být v prezenční, kombinované i distanční formě. V současné době digitálních technologií zde existuje bezpočet možností, jak tohle školení provádět, ať již online ve formě interaktivních testovacích platforem a video školení, tzv. webinářů, podcastových vysílání atd.

Dle ust. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“): „Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že způsob zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „školení k BOZP“), stejně jako odpovědnost za jeho provedení, je na zaměstnavateli.
Skutečnost, že např. smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podobě uskutečnění školení k BOZP, zřejmě nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné povinnosti, a to ani za současné situace v souvislosti s výskytem virového onemocnění COVID-19 na území České republiky. Tento názor vyplývá ze současné právní legislativy České republiky zabývající se problematikou školení k BOZP, který zastává i samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pro doplnění je na místě uvést, že dle ust. § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce: „Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen účastnit se školenízajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.“ Výše uvedenou povinnost mohou zaměstnanci dodržet za předpokladu, že jim takováto školení budou zajištěna zaměstnavatelem.

Celé stanovisko Státního úřadu inspekce práce

 
 
Reklama