Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkušenosti v požární bezpečnosti by se měly odrazit v úpravách požárních předpisů

Konference Požární bezpečnost staveb 2018

Již potřetí proběhla během veletrhu For Arch odborná konference Požární bezpečnost staveb. Posluchači, kteří 20. září zaplnili kongresový sál výstaviště v Letňanech, vyslechli přednášky a příspěvky z panelové diskuze na téma bezpečnosti výškových staveb, větraných fasádních systémů a ETICS, požární bezpečnosti bytových domů a požárního větrání chráněných únikových cest.

Světový pokrok v požární bezpečnosti výškových budov a jejich odolnosti v mimořádných situacích

Úvodní prezentaci přednesl Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, jehož oborem jsou mimo jiné betonové konstrukce a výškové stavby. Ve své praxi se věnuje popularizaci staveb a publikační činnosti. Posluchači vyslechli a zhlédli přednášku o historii Světového obchodního centra v New Yorku. Vlastimil Šrůma mimo jiné shrnul stavební a technické příčiny kolapsu původních věží po teroristickém útoku, ale zejména s brilantními znalostmi a obrazovou dokumentací vysvětlil, jak se tragédie promítla v návrh konstrukce nových budov Světového obchodního centra, a to zejména věže One World Trade Centre.

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Výklad obsahoval hlavní principy návrhu konstrukce, zejména princip robustnosti, který spočívá mimo jiné v zachování celistvosti nosné konstrukce, tj. spolehlivosti proti jejímu selhání jako celku (porušením progresivním kolapsem nebo ztrátou stability) při selhání jednotlivých nosných prvků, popř. jejich skupin. Základními předpoklady celistvosti stavební konstrukce, uvedené v prezentaci, jsou redundance prvků jejího konstrukčního systému, schopnost redistribuce namáhání a přeměna působící kinetické energie na energii deformace konstrukce. Jako příklad byla uvedena konstrukce podnože 1WTC v úseku nad vstupním lobby, která obsahuje záměrné deformační zóny. Smyslem je pohltit maximum energie příp. výbuchu deformační prací na zohýbání jinak zbytných prvků z oceli.

Kromě toho je např. nová věž na každém podlaží vybavena chráněnými prostory pro shromáždění osob v případě mimořádné situace. Budova je kromě dvou kapacitních veřejných schodišť vybavena požárním schodištěm vyhrazeným pro hasiče, na rozdíl od původních věží. Všechny rozvody energií, komunikací a dat jsou zdvojeny, a některé nouzově zálohovány. V prezentaci zaznělo množství dalších neméně zajímavých informací.

Přednáška Vlastimila Šrůmy byla výjimečnou možností seznámit se na stavebním veletrhu s historií a výstavbou World Trade Centra, navíc zpracovanou do podrobných detailů a doprovázenou bohatou fotodokumentací.

Požární bezpečnost a rizika větraných fasádních systémů

Dlouholetý spolupracovník redakce TZB-info, Ing. Marek Pokorný, Ph.D., oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, vědecko-výzkumným pracovník v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze a spolupracovník TNK 27 – Požární bezpečnost staveb, otevřel téma požární bezpečnosti větraných fasádních systémů. Poukázal na to, že fasáda je jedna z nejvíce zranitelných částí stavby, jediná „požárně otevřená plocha“ v objektu. V České republice i v EU ale chybí jednotná definice termínu „fasáda“, který se používá ve spojení s povrchem obvodových stěn, obklady apod. V souvislosti s fasádami upozornil na to, že se vede široká diskuze k požární bezpečnosti ETICS, ale jen omezená diskuze pro jiné typy fasád (nekontaktní systémy, LOP), s čímž souvisí i stručnější požární požadavky v ČSN.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Důvodem je, jak uvedl Marek Pokorný, že v EU dosud chybí jednotná metodika velkorozměrových požárních zkoušek a jejich hodnocení. Je to poslední chybějící zkouška, která by měla doplnit zkoušky a klasifikace požární odolnosti, reakce na oheň a reakce na oheň pro střechy. V projektu „Vývoj evropské metodiky pro hodnocení chování fasád při požáru“ z letošního roku se uvádí konečný návrh uzpůsobit 2 stávající zkušební metodiky založené na přístupu Německa (DIN 4102-20) a Velké Británie (soubor BS 8414).

Diskuzi o požární bezpečnosti větraných fasád podle Marka Pokorného uspíšila loňská tragédie požáru Grenfell Tower v Londýně, kde hořlavý fasádní systém spolu s konstrukčními chybami (předsazená montáž oken v hořlavém fasádním systému) vedly k prudkému rozšíření požáru, který s dalšími okolnostmi (chybějící sprinklerová ochrana, chybějící požární signalizace, nevyhovující únikové cesty, pokyny k setrvání v bytě v případě požáru) způsobily tragické ztráty na životech a další škody. Celou přednášku si můžete poslechnout v článku Jak navrhovat větrané fasády z hlediska požáru.

V závěru Marek Pokorný uvedl, že nás čeká diskuze a zapracování požadavků pro fasádní systémy do národních norem požární bezpečnosti (ČSN 73 0810). Na téma požární bezpečnosti větraných fasád poskytl ve stejný den Marek Pokorný rozhovor na stánku TZB-info:

Vliv materiálové skladby ETICS na požární bezpečnost budov

Ing. Ladislav Valeš
Ing. Ladislav Valeš

Ing. Ladislav Valeš, soudní znalec v oboru stavebnictví se specializací na vady a poruchy staveb a vady a poruchy kontaktně montovaných zateplovacích systémů obvodových plášťů budov (ETICS), provedl ve své přednášce rozbor konkrétních požárů zateplených (ETICS) i nezateplených budov, převážně bytových domů.

Ladislav Valeš shrnul, že požáry s ohniskem uvnitř budovy se šíří ve svislé linii okno-okno směrem nahoru, a to přímým přenesením plamene z okna podél fasády do okna o patro výše. Vyzval posluchače, aby v případě, že znají případ, kdy došlo k přenesení požáru u jmenovaných typů fasád ve vodorovném směru, aby jej publikovali. Ve své praxi se s ním nesetkal. Zároveň upozornil na nutnost umístění požárního vodorovného pásu v ETICS do úrovně nad horní hranici působícího požáru od zapálených kontejnerů nebo motorových vozidel v bezprostřední blízkosti domu. Přednášející vyzval k další diskuzi nad českými požárními normami (ČSN 73 0810). V další části prezentace Ladislav Valeš otevřel téma tvarové a statické stability ETICS, o kterém jsme podrobněji informovali v článku Nové poznatky a požadavky pro navrhování ETICS.

Role MČ v otázkách požární bezpečnosti a prevence

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., vedoucí oddělení krizového řízení, obrany, policie, odbor kancelář starosty, ÚMČ Praha 11, ve své prezentaci představil projekt Bezpečné Jižní město. Cílem projektu je „bezpečnost a ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ Praha 11 dosažená systematickým zvyšováním bezpečnosti a snižováním kriminality prostřednictvím vybudování integrovaného bezpečnostního systému za použití nejmodernějších technických prostředků ochrany“.

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.
Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.

Součástí projektu je integrovaný záchranný systém, bezpečnostně krizová prevence – soubor opatření a zásad chování při neobvyklých situacích, kamerové systémy, jejich sledování a vyhodnocování – multifunkční dohledové centrum, bezpečnostní mapa MČ Praha 11, karty objektů zaměřené na lepší orientaci v objektu a jeho okolí, vč. důležitých kontaktů apod., průjezdnost a doprava v klidu, v neposlední řadě informační letáky pro občany.

Požáry bytových domů vybraných sídlištních celků

Kpt. Ing. Martin Podjukl, vrchní komisař ve funkci vyšetřovatel požárů Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství HZS ČR, odboru prevence, popsal nejčastější příčiny požárů bytových domů, mezi které patří zejména nedbalost a úmysl. Vycházel ze statistik požárů velkých sídlišť v Plzni, Praze a Havířově.

Kpt. Ing. Martin Podjukl
Kpt. Ing. Martin Podjukl

Kpt. Ing. Martin Podjukl

Některé zkušenosti dokládal rozborem konkrétních případů požárů, které vyšetřoval. Zajímavostí je např., že počet požárů absolutně v bytových domech od roku 2008 trvale klesá, roste ale podíl požárů, kde došlo k větší materiální škodě. Celou přednášku si můžete poslechnout v tomto článku. Na stejné téma – požáry bytových domů – poskytl v den konference Martin Podjukl rozhovor na stánku TZB-info:

Zajištění požární bezpečnosti objektů MČ Prahy 11

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., jednatel společnosti Peritas servis, s.r.o., člen prezídia profesní komory požární ochrany, ve své přednášce uvedl, že přes veškeré opatření, týkající se stavebního řešení objektů, zůstává stěžením problémem v bytových domech chování vlastních obyvatel domů. Všechna snaha projektantů a stavitelů přichází podle Martina Pospíšila vniveč, bez uvědomění si podstaty zajištění požární bezpečnosti vlastních obyvatel domů.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Mezi typické nešvary, se kterými se setkává v bytových domech, patří především neznalost problematiky požární ochrany v domech u nových i původních nájemníků. Prováděné jsou přestavby a rekonstrukce bez vědomí příslušných orgánů státní správy. Na únikových cestách jsou vybudovány mříže, jako ochrana před zloději. Ve sklepních prostorách se ukládají požárně nebezpečné látky (např. hořlavé kapaliny, propan-butan v tlakových lahvích). Na únikových cestách je skladován nábytek, zařizovací předměty a vše co už se do bytu nevešlo. Jsou zamykány hydrantové skříně. Přenosné hasicí přístroje, které byly v objektu umístěny, se během krátké doby ztrácí nebo jsou ukradeny.

Ve své přednášce se pak Martin Pospíšil věnoval kontrolám požárněbezpečnostních zařízení, předmětům kontroly, četnosti kontrol a požadovanému stavu požárněbezpečnostních zařízení a únikových cest. Celou přednášku si můžete poslechnout v článku Co odhalují preventivní požární prohlídky.

Aktuální úvahy nad větráním chráněných únikových a zásahových cest

Ing. Stanislav Toman, přední specialista na požární větrání budov, spolupracovník odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, člen technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany, konferenci uzavřel exkluzivní přednáškou o aktuálním stavu větrání chráněných únikových cest a normalizace v tomto oboru.

Ing. Stanislav Toman
Ing. Stanislav Toman
Ing. Stanislav Toman odpovídá v panelové diskusi
Ing. Stanislav Toman odpovídá ve společné panelové diskusi se zástupci firmy Lindab, divize Ventilace

Posluchači vyslechli kritickou analýzu současných norem požární bezpečnosti staveb pro oblast větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách a koncepční návrhy k záměru revize standardů pro větrání CHÚC a zásahových cest. Stanislav Toman upozornil např. na nepřehlednost současného stavu a obsahu norem, zejména množství odkazů. Jako zásadní komplikaci v ČSN uvedl, že existují odlišné parametry na větrání CHÚC pro výrobní a nevýrobní objekty, např. tlakové poměry a stanovení doby včasné evakuace osob. Upozornil na absenci definice kritické koncentrace zplodin hoření vedoucí k újmě na zdraví a absenci výpočetní metodiky pro ověření objemu prostupujícího kouře konstrukcemi do CHÚC.

Stanislav Toman se rovněž věnoval principům návrhu přirozeného, nuceného i přetlakového požárního větrání. U přetlakového větrání uvedl, že jedním z požadovaných parametrů je nepřekročení přípustné síly 100 N na kliku dveří (tj. mezní síla pro otevření dveří). Požadavek uvedený v EN v ČSN chybí. Všechny parametry větrání (přetlak, rychlost vzduchu a síla na kliku dveří) musí být prokázány měřením při funkční zkoušce před předáním do provozu. Dále zaznělo, že v ČSN chybí požadavek na zařízení pro únik vzduchu a kouře, což Stanislav Toman považuje za velkou chybu, která má za důsledek omezenou funkceschopnost zařízení.

Zde uvedené a další nedostatky Stanislav Toman navrhuje odstranit v rámci revize standardů pro větrání CHÚC a zásahových cest, kterou navrhuje. Mimo jiné jde např. o sjednocení návrhových požadavků pro všechny druhy budov a sjednocení postupu návrhu větrání CHÚC nevýrobních a výrobních objektů, protože neexistuje žádný vážný argument, aby tomu tak nebylo. Ochrana osob v jakémkoli objektu musí být podle Stanislava Tomana stejná. Vedle toho navrhuje množství dalších úprav u všech druhů požárního větrání. Celou přednášku si můžete poslechnout v článku Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy.

Příspěvek výrobců k požární bezpečnosti

Zajímavé informace v každém přednáškovém bloku podali i zástupci partnerů konference. Ing. Miroslav Nyč ze společnosti Knauf představil sádrokartonové konstrukce pro zvyšování požární odolnosti konstrukcí a zkoušky samotných stěn ze sádrokartonu. Ing. Jiří Labudek, Ph.D., ze společnosti CIUR posluchače seznámil s výsledky zkoušky požární odolnosti nosného stěnového panelu s foukanou tepelnou izolací Climatizer Plus. Bc. Tomáš Červenka ze společnosti Zahas popsal nezávislé aerosolové hasicí zařízení, hasící požáry tříd A, B, C i F v uzavřených prostorách. Ing. Adriána Kelnarová ze společnosti Lindab, divize Ventilace hovořila o kompletních certifikovaných potrubních systémech pro odvod kouře a tepla.

Jsme velice rádi, že program třetího ročníku přilákal tolik expertů a zájemců o obor – členy hasičského záchranného sboru, stavební inženýry, experty výrobců stavebních materiálů a systémů, zájemce z řad veřejnosti a v neposlední řadě také studenty. Již nyní děkujeme za příznivé ohlasy. Konferenci Požární bezpečnost staveb 2018 jsme jako vždy pro čtenáře portálů TZB-info a ESTAV.cz zaznamenávali. Jednotlivé příspěvky budeme se souhlasem přednášejících postupně zveřejňovat na portálu TZB-info.

Fotogalerie

Zaplněný sál konference Požární bezpečnost staveb
Zaplněný sál konference Požární bezpečnost staveb
Panelová diskuse prvního bloku konference
Panelová diskuse prvního bloku konference
Dipl. Ing. Miroslav Nyč (Knauf) odpovídá v panelové diskusi
Dipl. Ing. Miroslav Nyč (Knauf) odpovídá v panelové diskusi

Konference Požární bezpečnost staveb
Odborní partneři konference Požární bezpečnost staveb
Konference Požární bezpečnost staveb 2018
Konference Požární bezpečnost staveb 2018
Konference Požární bezpečnost staveb
Konference Požární bezpečnost staveb

Panelová diskuse druhého bloku konference
Panelová diskuse druhého bloku konference
Konference Požární bezpečnost staveb 2018
Konference Požární bezpečnost staveb 2018
Diskuse během konference (Kingspan)
Diskuse s odborným partnerem během konference (Kingspan Izolace)

Kpt. Ing. Martin Podjukl odpovídá na dotazy posluchačů
Kpt. Ing. Martin Podjukl odpovídá na dotazy posluchačů
Předsálí konference Požární bezpečnost staveb
Předsálí konference Požární bezpečnost staveb
Panelová diskuse třetího bloku konference se Stanislavem Tomanem a zástupci společnosti Lindab, divize Ventilace
Panelová diskuse třetího bloku konference se Stanislavem Tomanem a zástupci společnosti Lindab, divize Ventilace


HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

PARTNEŘI KONFERENCE

AVAPS s.r.o. Honeywell | Environmental & Energy Solution
ROCKWOOL a.s. ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 
 
Reklama