Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Hodnotenie technických prostriedkov použiteľných pri závaloch a zásypoch

Článok rieši závažnú problematiku technického zabezpečenia zásahových zložiek pri závaloch a zásypoch. Niektoré udalosti počas zásahov hasičských jednotiek neustále preverujú ako sú pripravený poskytovať pomoc tým, ktorý nedodržujú stavebné postupy a hlavne bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo výkopoch. Ďalej v článku sa rieši analýza existujúcich riešení, návrh technického zabezpečenia a technologických postupov zásahových zložiek pri závaloch a zásypoch.


© Fotolia.com

Úvod

Čoraz častejšie zabúdame na to najcennejšie čo máme – život a zdravie. Svojou nepozornosťou a nedbanlivosťou môžeme poškodiť zdravie nielen sebe, ale aj inému a veľmi často sa to môže skončiť až smrťou. Až vtedy si uvedomíme, že život sa nedá nahradiť žiadnymi finančnými prostriedkami.

Zo zákona nám vyplýva zachraňovať majetok, zdravie, životy osôb a zvierat. Samozrejme platí, že prvoradá je vlastná bezpečnosť, ktorú netreba podceňovať a hlavne preceňovať svoje schopnosti. Nie nadarmo sa hovorí „živý záchranár je dobrý záchranár“. A preto je nutné rozpracovať jednotlivé postupy pri zásahoch takéhoto druhu. Nielen po metodickej stránke, ale aj po materiálnej a technickej stránke.

Zhotoviteľ diela je povinný počas výkopových prác zabezpečiť BOZP a technologický postup vhodnými technickými prostriedkami na odvrátenie prípadného nebezpečenstva. Pokiaľ aj napriek všetkým opatreniam dôjde k zasypaniu vo výkope, nastáva situácia, keď sa začína boj o zdravie a život postihnutého. Na telo postihnutého tlačí masa zeminy, ktorá mu bráni pri pohybe a dýchaní, v tele človeka dochádza k poškodeniu orgánov v dôsledku zmliaždenia tkanív. Následne sa musia privolaní hasiči a záchranári vysporiadať vo veľmi krátkom časovom úseku so zabezpečením priestoru v okolí postihnutej osoby pomocou provizórneho paženia alebo iných technických prostriedkov s prihliadnutím na vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia.

Posledné udalosti nás neustále presviedčajú o tom, že sa nedodržiavajú stavebné postupy a hlavne bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP) pri práci vo výkopoch.

Dopoludnia 19. 9. 2016 pri výkopových prácach pre novú kanalizáciu v obci Turie (okr. Žilina) zahynul 50ročný muž, ktorého zasypala zemina v hĺbke cca 2,5 metra. Aj napriek snahe a rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa táto udalosť skončila tragicky.

K takýmto udalostiam sú povolávaní hasiči a záchranári, ktorí vo svojej záchranárskej viere majú snahu poskytnúť rýchlu a adekvátnu pomoc na zvrátenie poškodenia zdravia alebo toho najhoršieho – smrti postihnutého. V súčasnom období chýbajú technické prostriedky pre tento druh zásahu čo veľmi komplikuje zásahovú činnosť a jej úspešné zvládnutie bez porušovania BOZP a v mnohých prípadoch riskovanie životov záchranárov.

Rozdelenie a druhy prvej pomoci pri závaloch a zásypoch

Vyslobodzovanie zasypanej osoby je väčšinou veľmi obtiažne, komplikované a rizikové. Je ovplyvnené vlastnosťami zeminy, hĺbkou výkopu, miestnymi podmienkami (poloha zasypanej osoby, prístupnosť) a možnosťami použitia vhodných technických prostriedkov, vybavenia a skúsenosťami záchranárov. Jedným z najdôležitejších rizík je čas. Riskantne môže byť čakanie na príjazd špecializovaných záchranných tímov. Niekedy je vykonávanie vyslobodzovania na hranici hazardu. Vyslobodenie zasypanej osoby je náročná úloha aj pre skúsených a vybavených záchranárov. V tomto prípade sa pri zásahu postupuje podľa takticko-metodických postupov vykonávania zásahu v HaZZ. Metodický list číslo 104 – „zdolávanie požiarov a iných mimoriadnych udalosti – nebezpečenstvo zasypania“ a metodický list číslo 124 – „nebezpečenstvo zavalenia a zasypania“.

Prvá pomoc sa v praxi rozdeľuje na zdravotnícku a technickú. Záleží na spôsobe a nutnosti prevedenia prvej pomoci na mieste nehody. Zdravotnícka a technická prvá pomoc sa často prelínajú a pokiaľ nie sú včas aktivované dochádza k nezvratným poškodeniam zdravia u postihnutých.

Zdravotnícka prvá pomoc

Špecializuje sa len na zdravotnícku časť prvej pomoci a spravidla sa poskytuje v prípade akútnych stavov vzniknutých z neúrazových príčin. Tento typ prvej pomoci si nevyžaduje prevedenie žiadnych technických úkonov.

Technická prvá pomoc

Je vysokošpecializovaný typ prvej pomoci, ktorej cieľom je zaistiť prístup k postihnutému a zaistenie miesta, kde sa bude poskytovať zdravotnícka prvá pomoc. Spravidla sa technická prvá pomoc poskytuje všade tam, kde je potrebné postihnutého vyslobodiť v prípadoch zakliesnenia napr. vo vozidle, pri zásypoch vo výkopoch a pod.

Technická prvá pomoc pri závaloch a zásypoch

Technická prvá pomoc je špecializovaná pomoc, ktorá sa vykonáva pomocou technických prostriedkov zaradených v HaZZ pri zabezpečovaní bezpečnosti zasahujúcich hasičov záchranárov a postihnutých, ktorí si nedokážu pomôcť vlastnými silami a prostriedkami. Na tento druh pomoci sa využívajú rôzne technické prostriedky podľa typu zásahu (technický, lezecký, ekologický a pod.).

Napriek tomu, že HaZZ SR nedisponuje technickými prostriedkami na vykonávanie vyslobodzovania zo zásypov je snaha hasičov záchranárov poskytnúť pomoc pri akomkoľvek druhu mimoriadnej udalosti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a až potom je možné začať s vyslobodzovaním postihnutých osôb.

Vo väčšine prípadov sa improvizuje pomocou rôznych materiálov, ktoré si buď samotný hasiči záchranári zhotovia na jednotlivých hasičských staniciach alebo použijú dostupné prostriedky v rámci výbavy HaZZ SR. Hlavne čo sa týka zásahov vo výkopoch pre hasičov záchranárov je najdôležitejšia časová tieseň, pretože pri zasypaní na postihnutého tlačí masa zeminy alebo iný materiál, čo mu bráni v dýchaní a stláča tkaniva, z ktorých sa do tela uvoľňujú toxické látky.

Na vykonávanie zásahu vo výkopoch sú potrebné oporné dosky a špeciálne hydraulické rozperné tyče na zaistenie stien výkopu. Ďalej dosky, ktoré umožňujú rozloženie síl pohybujúcich sa hasičov záchranárov na okraji výkopu. Ďalšie doplnkové prostriedky ako sú: drevené hranoly rôznych veľkosti, laná, poľne lopatky, krompáče, rebríky, ...

Materiálno technické zabezpečenie a metodika vyslobodzovania pri zásypoch

Pre vykonanie rýchleho a bezpečného zásahu hasičov a záchranárov vo výkope sú potrebné materiálno-technické prostriedky, ktorými by mala byť vybavená každá hasičská jednotka. Pre správne použitie týchto prostriedkov je potrebné ovládať metodiku vyslobodzovania pri zásypoch vo výkope.

Oporné dosky (preglejky)

Preglejky sú kompozitné dosky vyrobené z troch alebo viac vrstiev lúpaných alebo krájaných dýh. Jednotlivé dýhy sú lepené k sebe kolmo na smer vlákien. Počet dýh je väčšinou párny a hrúbka sa môže meniť v závislosti od požadovanej pevnosti. Niekedy sa pre zväčšenie pevnosti do stredu preglejky vkladá kovová vložka.

Tab. 1 Tvarová stálosť a pružnosť v ohybe
Menovitá hrúbka
18 mm
HrúbkaObsah vlhkostiHustotaPevnosť v ohybeModul pružnosti v ohybe
mm%kg/m3N/mm2N/mm2N/mm2N/mm2
Počet vzoriek66610101010
XjXjXjXjXjXjXj
Doska 117,6110,059754,526,062203210
Doska 217,579,654946,021,458802650
Doska 317,7410,752248,530,645502850
Stredná hodnota xn (n = 3)17,6410,155649,726,055502900
Štandartná odchýlka  sn (n = 3)0,080,5384,44,6880280
Variačný koeficient vn (n = 3)0,55,36,98,817,715,99,7

Majú dobrú rozmerovú a tvarovú stálosť (tab. 1). Sú vyrábané ako veľkoplošné dosky s rozmermi 1250 × 2500 mm o hrúbke 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 27, 30 mm.

Obr. 1 Oporné dosky rôznych veľkostí (autor)
Obr. 1 Oporné dosky rôznych veľkostí (autor)

Sú vyrábané podľa PN 005-49-05 z listnatých a ihličnatých drevín (smrek, borovica, buk, breza, topoľ). Kvalita lepeného spoja musí spĺňať požiadavky lepiacej triedy 3 podľa EN 314-2 (49 01 73) alebo test BFU 100. Sú určené ako nosné a nenosné dosky pre použitie vo vlhkom a vonkajšom prostredí, pre triedu ohrozenia 3 podľa EN 335-3. Je ich možné použiť aj pre triedu ohrozenia 1 a 2 (Preglejka, 2012).

Pre potrebu vytvorenia metodiky a materiálneho-technického vybavenia boli zakúpené tri veľkoplošné dosky o rozmeroch 1250 × 2500 mm, z ktorých boli na mieru vyrezané jednotlivé veľkosti oporných dosiek podľa špecifikácie autora príspevku. A to: 2 ks 1250 × 1600 mm, 2 ks 1250 × 1250 mm a 2 ks 900 × 1250 mm (obr. 1). Do týchto jednotlivých dosiek boli vyrezané rúčky pre lepšiu manipuláciu počas výcviku a zásahu. Povrchová úprava je z jednej strany protišmyková.

Hydraulické zariadenie

Pre potreby zaistenia stability stien výkopu je použité hydraulické vyslobodzovacie zariadenie značky Holmatro zaradené do používania v HaZZ, ktoré je umiestnené v automobiloch hasičskej záchrannej služby a to hlavne rozpínacie valce a motorová jednotka. Tieto prostriedky sú na každej hasičskej stanici v rámci SR, pretože boli dodávané za posledné roky ako výbava (tab. č. 2) AHZS Mercedes Benz Vario (1A), Atego (1B) a Sprinter (2A).

Jedná sa o nasledujúcu sadu:

Tab. 2 Hydraulická výbava AHZS (Zdroj: autor)
NázovOznačenieVýrobné čísloRok výroby
Motorové čerpadloDPU 61 P20136 6912006
Ručná pumpaHTW 1800 BU137 9582006
NožniceCU 3040 NCT139 7512006
RozpínakSP 4260139 3012006
Rozpínací valecTR 4350139 5742006
Strihač pedálovHMC 8 U139 8592006
Vzduchový vankúšHBL 12010 5192006
Vzduchový vankúšHBL 20009 9682006

Teleskopický rozpínací valec TR 4350

Teleskopický rozpínací valec (obr. 2) slúži k podopretiu, rozťahovaniu a odťahovaniu častí konštrukcií pre zväčšenie otvorov potrebných pre ďalšie bezpečné vyslobodzovanie a zvýšenie akcieschopnosti záchranárov.

Obr. 2 Rozpínací valec (Holmatro, 2012)
Obr. 2 Rozpínací valec (Holmatro, 2012)
Tab. 3 Takticko-technické dáta
Teleskopický rozpínací valec TR 4350
Pracovný tlak72 MPa
Max. rozťahovacia sila 1 piestu217 kN / 22,1 t
Max. rozťahovacia sila 2 piestu81 kN/8,3 t
Základná dĺžka533 mm
Max. dĺžka1275 mm
Rozmery (d × š × v)533 × 133 × 330 mm
Hmotnosť18,5 kg
Teplotné rozpätie−20 ºC, +80 ºC

Hydraulické vzpery PowerShore Quick-lock (HS 1 Q)

Hydraulické vzpery s automatickým poistným mechanizmom (obr. 3), ktorý sa uzamyká v krokoch po 9 mm. Pracuje pod tlakom 72 Mpa pomocou ručnej pumpy HTW 700 APS.

Výhodou tohto zariadenia je, že pri vyslobodzovacích prácach vo výkopoch nie je potrebné, aby bol hasič a záchranár vystavený nebezpečenstvu pri zaisťovaní stien výkopu, pretože pracuje na princípe samozaisťovania.

Tento systém samozaisťovacích hydraulických vzper je súčasťou výbavy AHZS 4 B Renault Kerax a skladá sa z:

Obr. 3 Hydraulická vzpera PowerShore (Holmatro 2012)
Obr. 3 Hydraulická vzpera PowerShore (Holmatro 2012)
 • 4 ks – vzpery s hydraulickým valcom,
 • 4 ks – predlžovací nadstavec o dĺžke 500 mm,
 • 4 ks – predlžovací nadstavec o dĺžke 1000 mm,
 • 4 ks – otočná hlava,
 • 4 ks – oporná doska,
 • 4 ks – oporné sedla tvaru V,
 • 4 ks – oporné sedlá,
 • 2 ks – napínacie pásy s hákmi,
 • 2 ks – ručná pumpa HTW 700 APS.

Metodika vyslobodzovania z výkopov

Pokiaľ neboli dodržané technologické postupy a bezpečnostné pravidlá pri práci vo výkopoch dochádza k zosunutiu steny nezapaženého výkopu alebo inej udalosti, kde sú zasypaní pracovníci, ktorí pracovali vo výkope.

Na zaistenie bezpečnej práce vo výkope pri vyslobodzovaní je potrebné rýchlo vytvoriť pracovný priestor (obr. 4) a dostatočne veľkú a bezpečnú oblasť okolo postihnutého. Práve túto skutočnosť si musia uvedomiť hasiči a záchranári pri svojej snahe pomôcť postihnutému. Je dôležité, aby sa hasiči a záchranári nepohybovali vo výkope, ktorý nie je správne zabezpečený. Mohlo by dôjsť k ďalšiemu zosuvu a prípadnému zasypaniu hasičov záchranárov.

Obr. 4 Rozdelenie pracovného priestoru (Morris, 2008, upravil autor)
Obr. 4 Rozdelenie pracovného priestoru (Morris, 2008, upravil autor)

Vo všetkých prípadoch je veľmi dôležité, aby sa k vyslobodzovaniu z výkopu pristupovalo s mimoriadnou opatrnosťou. Existuje tu množstvo rizík, na ktoré je potrebné myslieť a dodržiavať postupy vyslobodzovania a zásady bezpečnosti práce.

Kľúčové riešenia pri takýchto zásahoch bývajú väčšinou komplikované a veľmi často sa improvizuje. Nedodržujú sa zásady bezpečnosti pri práci a prostredie zásahu sa stáva extrémne nebezpečné. Chýbajú základné znalosti zasahujúcich príslušníkov a aj vhodné prostriedky na takéto druhy zásahov.

Technické prostriedky väčšinou nespĺňajú základné požiadavky, ktoré sú kladené na záchranárske náradie a sú bez príslušného atestu a certifikátov.

Záver

V dnešnej dobe nám život ubieha akosi rýchlejšie a neustále sa snažíme zvyšovať životnú úroveň používaním nových produktov vedy a techniky, ktoré nám uľahčujú každodennú prácu. Používame nové pevnejšie materiály, aby sme odvrátili prípadné hroziace nebezpečenstvo, ktoré je v dnešnej dobe čoraz častejšie skloňované (rôzne živelné pohromy, teroristické útoky).

Samozrejme, že aj hasiči a záchranári sa snažia držať krok s dobou a pripravujú sa, trénujú na eliminovanie jednotlivých možných druhov nebezpečenstva. Bolo nutné vypracovať jednotlivé metodické postupy na likvidáciu rôznych udalosti podľa stupňa naliehavosti (hasenie požiarov, zásahy z voľných hĺbok, výšok, povodňové, ekologické zásahy a pod.). Postupne sa spracúvajú postupy menej častých, ale náročných zásahov (závaly, zásypy a pod.), ktoré je potrebné v rámci HaZZ SR brať do úvahy a snažiť sa byť pripravený aj na tieto mimoriadne udalosti.

Literatúra

 1. Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov. Metodický list č. 124 – Nebezpečenstvo zasypania a zavalenia.
 2. Pokyn prezidenta HaZZ č. 17/2006 z 28. apríla 2006 o zložení, odbornej príprave, vyrozumení a o materiálno-technickom vybavení člena modulu vytvoreného Hasičským a záchranným zborom pri poskytovaní pomoci v zahraničí pri mimoriadnej udalosti.
 3. Vyhláška č. 111/1975 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu z 1. októbra 1975 o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb.
 4. Vyhláška č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
 5. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 6. Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 7. Holmatro-jaga. [on-line]. [2012-04-22]. Dostupné na: http://www.holmatro-jaga.cz
 8. MORRIS, B. Záchranné podpíraní a technológie zvedání firmy holmatro. Praha. 2008. ISBN 978-90-812796-1-1
 9. Monitorovacia správa testu BFU 100. [on-line]. [2012-03-10]. Dostupné na: http://www.guararapes.com.br
English Synopsis
Evaluation of tools usable in case of excavation accident

The article deals with safety at excavation works. How are rescue teams ready for help those who do not follow the safety rules when making an excavation. Whato tools are available and what processes are used in such cases?

 
 
Reklama