Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technické normy
Archiv článků od 27.11.2009 do 26.9.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.9.2011
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.

5.9.2011
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.

Property, Asset nebo Facility management na TZB-info
2.6.2011
Ondřej Štrup, FM Institute, Czech Republic

Zjednodušeně lze říci, že Property management je správa prostor, Asset management správa majetků a Facility management zajištění podpůrných služeb uživatelům a zaměstnancům. ČSN EN 15221 - Facility management se postupně zavádí do praxe a je nutné provázání s připravovaným standardem ISO Asset management.

16.5.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Praha

Technické podklady by měly poskytovat dostatek jednoznačných informací. Význam stavebně-energetických výpočtů stoupl s dotačními programy pro pasivní domy. Nyní je nutné zpřesnění definice energeticky nulových domů jako logického pokračování pasivního domu s přiměřeným doplněním o aktivní energetické prvky.

13.5.2011
, RNDr. Tomáš Chudoba

Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který je v současnosti používán, je pouze (českým) fotografickým snímkem aktuálního stavu organizace v době žádosti o dotaci. Norma 16001 má šanci stát se nástrojem výrazně účinnějším: totiž systematickým, dlouhodobě působícím a celoevropským.

okenní profil, zdroj THERM spol. s.r.o.
10.5.2011
Ing. Simon Palupčík, IWE, TZÚS Praha, s.p.

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v ČR je kombinací snahy šetřit a absencí jakéhokoliv českého standardu pro provádění, navrhování a montáže. I proto byl nový standard "TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" tolik očekáván.

15.4.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V rámci veletrhu IBF v Brně proběhl kulatý stůl Transformace českého stavebnictví k energeticky úsporným budovám. Špičky v oboru energetické náročnosti budov společně formulovaly memorandum, jehož cílem je podpořit transpozici směrnice 2010/31/EU (EPBD II) do českých předpisů. Zazněly i nejaktuálnější informace o termínech novelizace vyhlášky 148/2007 Sb. a výsledcích posledního projednávání revize požadavkové normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

1.3.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.

21.2.2011
Ing. Jiří Buchta, CSc.

Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění a údržby spalinových cest a další.

20.12.2010
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.

Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží.

27.9.2010
Ing. Zdeněk Krejčí, technik Energy Centre České Budějovice, www.eccb.cz

Pro biopaliva je připravována norma EN 15234. Zákazníkovi pomůže definovat palivo, které odpovídá jeho potřebám a výrobci nebo dodavateli nabízet biopalivo s definovanými vlastnostmi. V normě jsou např. ustanovení pro pelety, brikety, obsah síry, chloru a tavitelnost popela, třídy paliv.

2.8.2010
Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS, a.s.

Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Text je zpracován odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určen projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb.

13.7.2010
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo

V rámci odborných stavebních seminářů jsme navštívili akci s názvem Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - příklady z praxe, novely a připravované změny a s laskavýmn svolením JUDr. Václavy Koukalové, členky představenstva České společnosti pro stavební právo. Text je souhrnenem důležitých prováděcích vyhlášek a vysvětlením frekventovaných pojmů v oblasti stavebního práva.

27.11.2009
redakce

V pátek 27. 11. proběhl seminář Hodnocení energetické náročnosti a evropské normy. V rámci tohoto semináře zazněla přednáška Jaapa Hogelinga, managing directora společnosti ISSO z Rotterdamu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama