Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Technické normy
Archiv článků od 25.9.2006 do 17.11.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

23.2.2009
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních

Oba autoři se dohodli na tom, že je vhodné rozdělit rozsáhlý komplex norem pro energetické výpočty na dva samostatné soubory (1.soubor norem - stavební, 2.soubor norem - energetické systémy budov). V českém prostředí jde patrně o první pokus utřídění technických norem s tímto zaměřením.

3.2.2009
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ

Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

28.1.2009
Ing. František Štěpán

Požáry způsobené závadou na elektrických instalacích zaujímají ve statistikách vzniku požárů přední místo a to se odráží i do nových, stále se zpřísňujících předpisů. Vzhledem k tomu, že se elektrické spotřebiče používají i v místech se zvýšeným rizikem požárů, musí tomu odpovídat způsob a kvalita provedení elektrické instalace. Jedním z ochranných opatření, které je schopné účinně redukovat požáry od elektrické instalace, je použití proudových chráničů s citlivostí do 300 mA.

4.12.2008
Ing. Miloslav Valena

Článek hodnotí z pohledu revizního technika elektrických zařízení protipožární opatření v kabelových kanálech. Jeho závěr je jednoznačný, v žádném případě sami neposuzujte vlastnosti požárních přepážek či ucpávek, jejich požární odolnost, provedení nebo umístění, pokud nejste přímo specialista na protipožární opatření!

16.10.2008
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ

Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí je přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

29.9.2008
Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO

Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.

23.6.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.

Nedostatky nejsou často vůbec zjištěny, protože v ČR není téměř žádná odborná kontrola vnitřních vodovodů. Jestliže v západních zemích Evropské unie kontroluje dodavatel vody projekty a provedené vnitřní vodovody, potom v ČR se dodavatel vody zajímá pouze o projekt a provedení vodovodní přípojky. Rovněž vzdělání instalatérů není dostatečné, chybí vyšší odborné zkoušky.

19.5.2008
H. J. Roebers, Kiwa Gastec Certification

Nové instalační materiály, jako jsou vícevrstvá potrubí jsou atraktivní, konkurenceschopnou alternativou k tradičním potrubním systémům z mědi a oceli. Díky zvyšujícím se cenám kovových materiálů se plastová potrubí stávají stále atraktivnějšími. Od 1. února 2008 nabyla účinnosti nová norma ČSN EN 1775, která již plně akceptuje používání vícevrstvého potrubí pro domovní plynovody do 5 bar.

3.4.2008
Hospodářská komora České republiky

Cílem projektu s názvem NORMY je distribuovat technické normy dominantně v elektronické formě a výrazně snížit jejich cenu. Sloučením Českého normalizačního institutu a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a s tím spojenou redukcí počtu zaměstnanců dojde k výrazným úsporám v jejich hospodaření.

10.3.2008
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Vladimír Valenta

Seriál je určen pro pracovníky v oboru tepelné techniky, zejména pro topenáře projektanty, provozní a servisní techniky. V článcích budou uvedeny potřebné informace o této důležité činnosti, kterou je prokazována účinnost při výrobě tepla. Budou uvedeny obecné pohledy na tepelnou účinnost, dále způsoby jejího stanovení a v závěru budou komentovány související legislativní a technické předpisy.

11.2.2008
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Od listopadu 2007 je v platnosti vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů. Na doprovodném programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 byla této problematice věnována samostatná přednáška prof. Františka Hrdličky, kterou nyní uveřejňujeme jako samostatný článek.

28.1.2008
Ing. Zdeněk Přibyla, Ing. Eva Jochová, GAS s. r. o.

Má investor při rekonstrukci rodinného domu, jejíž součástí je rozšíření původního odběrného plynového zařízení, za povinnost přemístit na své náklady hlavní uzávěr plynu na hranici soukromého pozemku? Článek přináší odborné stanovisko s odkazem na příslušné předpisy,které řeší uvedenou problematiku.

10.12.2007
Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s. r. o.

Které předpisy platí pro domovní plynovody, kdo zodpovídá za jejich bezpečný provoz? Odborné stanovisko GAS uvádí přehled obecně závazných předpisů, technických norem a technických pravidel. Z dotazů, uplatňovaných v souvislosti se závažnými haváriemi, k nimž došlo v poslední době v bytových domech v důsledku úniku zemního plynu vyplývá, že stále existují nejasnosti v problematice domovních plynovodů.

11.6.2007
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT v Brně

Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.

14.5.2007
Ing. Karel Dvořáček

Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.

25.9.2006
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH s.r.o., Nový Bor

Článek popisuje konkrétní výstupy programu Protech - porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831. Rozdíl v hodnotách tepelných zrát, jako podkladu pro návrh otopné plochy, vykazuje i při poměrně odlišných vlastnostech stavebních konstrukcí a metodách výpočtu minimální rozptyl.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama