Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Technické normy
Archiv článků od 21.11.2002 do 2.2.2005

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

2.2.2005
prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.

Nové české normy v současné době často vznikají překladem evropských norem. O tom, jaké problémy může překlad norem přinést, pojednává článek od předního českého odborníka.

6.12.2004
Ing. Vladimír Valenta

V září 2003 vyšly dvě důležité topenářské normy. První z nich je ČSN EN 12170 (06 0810) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Druhou je ČSN EN 12171 (06 0811) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Protože obě normy jsou si podobné, seznámíme se dále s normou ČSN EN 12170, která je rozsáhlejší.

1.9.2004
Ing. Zdeněk Přibyla, Gas s.r.o.

Pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s kotli s hořáky spalujícími plynné palivo platí již od roku 1985 ČSN 07 0703 Plynové kotelny. Tato ČSN doznala již 6 změn a v současné době je technickou veřejností hodnocena jako zastaralá, už jenom pro řadu změn obecně závazných právních předpisů a ČSN relevantních k problematice plynových kotelen.

11.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Norma ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn. Článek je věnován popisu jednotlivých změn. Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW na TZB-info.

26.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

V přehledu jsou uvedeny normy, které se v textu zabývají rozvody vody a kanalizace, prozatím jsme nezařadili výrobkové normy. Stávající soubor bude v krátké době doplněn o anotace norem a je připraven i seznam norem z oblasti plynu, ale ještě promýšlíme systém údržby aktuálního stavu. Zda bude přehled norem skutečným pomocníkem, závisí na každém z nás.

7.4.2004
Dr. Jaromír Horký, JHM s.r.o.

Problematice požární bezpečnosti osob a majetku je v poslední době věnována zvýšená pozornost. V oblastech, které přímo souvisejí se zvýšením této bezpečnosti, vzniká a je trvale přijímána celá řada nových předpisů, norem a vyhlášek tempem, které nemělo ještě před několika lety obdoby.

9.3.2004
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při používání původní normy ČSN 33 20007-702 elektrická zařízení - část zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech jako jsou plavecké bazény a fontány - vznikly v členských zemích CENELEX potřeby revize této normy vesměs ve smyslu změkčení. V roce 2002 byl proto zpracován nový dokument.

29.1.2004
Alois Matěják

Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem umožní kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě. Výrobci expanzních nádob by ji měli vyžadovat, aby byla zajištěna správná funkce nádoby. Musím bohužel konstatovat, že připomínky nebo dokonce zákazy této armatury přichází zejména ze strany revizních techniků tlakových nádob stabilních, kteří provádí výchozí revize expanzních nádob. Ti se odvolávají na svou 40-ti letou praxi, vyžadují zrušení této armatury a nebo alespoň osazení malinkatého pojistného ventilu s DN 1/4" a manometru za armaturu u expanzní nádoby. Tito revizní technici zaspali dobu.

30.12.2003
Ing. Zdeněk Přibyla

Česká technická norma Plynové kotelny z 23.7.1985 patří k těm normám, které jsou pro praxi velice potřebné. Bohužel úroveň jejich textů neodpovídá nejen současnému právnímu stavu, ale ani současnému poznání a stavu techniky. Oproti předchozímu znění byla upřesněna terminologie, doplněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu plynových kotelen, poznatků techniky a systémů k zajištění bezpečného provozu plynových kotelen.

23.10.2003
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

ČSN EN 1717 řeší podrobně ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Tato problematika je řešena také v ČSN 73 6660 a ČSN 75 5490 vydaných dříve a některých dalších normách týkajících se výrobků pro zdravotně technické instalace. Při rozhodování, jakou ochrannou jednotku použít v konkrétních případech, se musí projektanti nebo dodavatelé zdravotně technických instalací řídit všemi uvedenými normami a používat jen výrobky (armatury apod.) odpovídající příslušným výrobkovým normám.

29.9.2003
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Tato norma, tak jako i ostatní oddíly části 7, navazuje a doplňuje části 1 až 6 ČSN 33 2000 pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení), především z hlediska ochrany uživatelů.

2.9.2003
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Antonín Chyba

Revizí a sloučením současných ČSN bude dosaženo nejen jejich plné návaznosti na zavedené ČSN EN řady 442, nýbrž i doplnění té problematiky, kterou ČSN EN vzhledem ke svému poslání neřeší.

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

31.1.2003
Ing. Hubert Fechner (Arsenal research), přeložil Ing. Dalibor Stránský (Sdružení CALLA)

Zatímco v Rakousku vyšly již na počátku 80. let první ÖNORM pro solární zařízení, které byly v polovině 90. let přizpůsobeny v mezidobí uskutečněným změnám ve stavu techniky - začalo zpracovávání evropských norem na toto téma teprve v roce 1995.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama