Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technické normy
Archiv článků od 9.2.2001 do 29.1.2004

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

29.1.2004
Alois Matěják

Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem umožní kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě. Výrobci expanzních nádob by ji měli vyžadovat, aby byla zajištěna správná funkce nádoby. Musím bohužel konstatovat, že připomínky nebo dokonce zákazy této armatury přichází zejména ze strany revizních techniků tlakových nádob stabilních, kteří provádí výchozí revize expanzních nádob. Ti se odvolávají na svou 40-ti letou praxi, vyžadují zrušení této armatury a nebo alespoň osazení malinkatého pojistného ventilu s DN 1/4" a manometru za armaturu u expanzní nádoby. Tito revizní technici zaspali dobu.

30.12.2003
Ing. Zdeněk Přibyla

Česká technická norma Plynové kotelny z 23.7.1985 patří k těm normám, které jsou pro praxi velice potřebné. Bohužel úroveň jejich textů neodpovídá nejen současnému právnímu stavu, ale ani současnému poznání a stavu techniky. Oproti předchozímu znění byla upřesněna terminologie, doplněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu plynových kotelen, poznatků techniky a systémů k zajištění bezpečného provozu plynových kotelen.

23.10.2003
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

ČSN EN 1717 řeší podrobně ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Tato problematika je řešena také v ČSN 73 6660 a ČSN 75 5490 vydaných dříve a některých dalších normách týkajících se výrobků pro zdravotně technické instalace. Při rozhodování, jakou ochrannou jednotku použít v konkrétních případech, se musí projektanti nebo dodavatelé zdravotně technických instalací řídit všemi uvedenými normami a používat jen výrobky (armatury apod.) odpovídající příslušným výrobkovým normám.

29.9.2003
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Tato norma, tak jako i ostatní oddíly části 7, navazuje a doplňuje části 1 až 6 ČSN 33 2000 pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení), především z hlediska ochrany uživatelů.

2.9.2003
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Antonín Chyba

Revizí a sloučením současných ČSN bude dosaženo nejen jejich plné návaznosti na zavedené ČSN EN řady 442, nýbrž i doplnění té problematiky, kterou ČSN EN vzhledem ke svému poslání neřeší.

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

31.1.2003
Ing. Hubert Fechner (Arsenal research), přeložil Ing. Dalibor Stránský (Sdružení CALLA)

Zatímco v Rakousku vyšly již na počátku 80. let první ÖNORM pro solární zařízení, které byly v polovině 90. let přizpůsobeny v mezidobí uskutečněným změnám ve stavu techniky - začalo zpracovávání evropských norem na toto téma teprve v roce 1995.

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

25.6.2002
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Větrání plynových kotelen musí zajišovat tři základní požadavky: přívod spalovacího vzduchu, intenzitu větrání (kvalitu vnitřního vzduchu) a teplotu vzduchu uvnitř kotelny. Článek jasným, přehledným a vyčerpávajícím způsobem popisuje způsob návrhu větrání.

21.5.2002
Ing. Dagmar Kopačková

V současné době probíhají práce na nové české normě pro vnitřní kanalizaci, která bude národním předpisem k platné evropské normě pro vnitřní kanalizaci ČSN EN12056 z června 2001.

12.12.2001

Pro bezpečný provoz plynového spotřebiče je z hlediska projektanta především nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro spalování i pro větrání. V článku jsou přehledně uvedena nejdůležitější pravidla pro projektování, která jsou platná podle současné legislativy.

10.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Minulý týden jsme uvedli přehled norem, dnes jsou to technická pravidla a zákony.

3.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Dnes uvádíme přehled norem, v příštím pokračování bude přehled technických pravidel a zákonů.

9.2.2001
Ing. Ludmila KRATOCHVÍLOVÁ, Český normalizační institut

Článek přináší vysvětlení základních pojmů a souvislostí z oblasti technické normalizace. Dále je objasněn princip nezávaznosti ČSN platný od 31.12.1999 a návaznost na český právní řád.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama