Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 25.12.2023 do 19.2.2024


zpět na aktuální články

Foto © Fotolia.com
19.2.2024
Bc. Lenka Křížová, dataPartner s.r.o.

Recenzovaný Měnící se prostředí průmyslových podniků ovlivněné příchodem nových technologií se dotýká i údržby. Cílem příspěvku je představení možnosti řízení údržby s pomocí informačního systému, který svými funkcionalitami umožňuje využití všech strategií, tedy kromě korektivní a plánované údržby využívá i preventivní diagnostickou údržbu.

Cvičení IZS na zámku Hluboká
19.2.2024
Mgr. Luboš Křížek

Recenzovaný Příprava složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na ochranu měkkých cílů1 je dlouhodobým a kontinuálním procesem, který probíhá již řadu let. Tato záležitost opět získala pozornost veřejnosti po tragickém útoku aktivního střelce, ke kterému došlo dne 21. prosince v Praze na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.2 Mediální prostor byl plný diskusí a otázek týkajících se činnosti složek IZS a zda se složky IZS dostatečně připravují na možný útok na měkké cíle.

19.2.2024
doc. Ing. Jana Marková, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav

Recenzovaný Revize Eurokódů EN 1991 pro zatížení konstrukcí se nachází v závěrečné etapě své tvorby. Technická subkomise obdržela připomínky členských zemí, které budou následně zapracovávány. V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování revize zatížení v prEN 1991. Po formální stránce zde došlo k úpravě úvodních kapitol a také obrázků a vztahů, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Byly také provedeny úpravy názvů jednotlivých částí Eurokódů pro zatížení.

12.2.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Výslednou hodnotu topného faktoru kombinace dvou tepelných čerpadel, ve které je první TČ zdrojem tepla pro druhé TČ, lze v běžné technické aplikační praxi poměrně jednoduše určit. Postup a výsledný vzorec je uveden v článku.

12.2.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha

Recenzovaný Při výpočtech denního osvětlení budov se vlastnosti stínících překážek vyjadřují buď pomocí činitele jasu nebo pomocí činitele odrazu světla. Článek informuje o vztahu mezi těmito dvěma činiteli a nabízí program JAFAS 2024 k výpočtu průměrného činitele jasu v jednoduché urbanistické situaci.

8.2.2024
Ing. Richard Milič, CSc.,

Recenzovaný Dřevo je zajímavý, z ekologického hlediska přírodní obnovitelný materiál, který má řadu předností, ale při jeho užití a ochraně nátěry musíme být velmi opatrní. Jak vybírat nátěrové hmoty na dřevo a jak se vyhnout problémům?

5.2.2024
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí

Recenzovaný V příspěvku je popsána metoda stanovení základních charakteristik zdiva v případě, že nelze provést zkoušky podle příslušných zkušebních norem, což je způsobeno v popisovaném případě zejména velikostí zdicích prvků. Byl proveden průzkum konstrukce, odběr vzorků (které nebylo možno odebrat ve velikosti předepsané např. ČSN EN 1052) a byla provedena velkoplošná zatěžovací zkouška v laboratoři postavené stěny. Následně byly charakteristiky zdiva verifikovány jak výsledky velkoplošné zatěžovací zkoušky, tak i numerickou simulací.

Skladba zástavby (Jan Čech)
30.1.2024
Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek přednesený na konferenci Voda v Litomyšli představuje variantní přístup návrhu vhodných opatření hospodařením se srážkovou vodou (HDV) na jedné z pilotních lokalit rozvojových ploch, které byly posuzovány v rámci projektu TAČR. Podstatou projektu je vývoj metodické a softwarové podpory pro zavádění komplexních systémů HDV na rozvojových plochách, definovaných územními plány měst a obcí. Pilotní lokality byly z územních plánů spolupracujících měst a obcí voleny tak, aby reprezentovaly každý z pěti typů rozvojových ploch (plochy bydlení v bytových domech, plochy bydlení v rodinných domech, plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a sportovních zařízení).

Zjednodušený princip přenosu zvuku přes dělící trámovou konstrukci
29.1.2024
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebně fyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.

23.1.2024
Mgr. Jiří Paul MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Recenzovaný Ztráty vody v ČR zaznamenávají trvale klesající trend. Aktuálně se pohybujeme na úrovni 17 % nefakturované vody. Z historického pohledu je to velmi pozitivní výsledek. Ze států EU máme šesté nejnižší ztráty. V dobrých průměrných hodnotách je ale ukryt problém malých provozovatelů a vlastníků. Lepších výsledků než průměr je dosahováno jen na 3 % vodovodů, ve kterých se produkuje přes 40 % veškeré pitné vody. Také v absolutním vyjádření je množství ztracené vody znepokojující; objem ztracené vody by stačil k zásobení téměř 2,5 mil. obyvatel. Sucho v minulých letech a energetická krize z roku 2022 mění náhled na vnímání ztrát z pohledu dostupnosti a nákladovosti.

Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách
22.1.2024
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebněfyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.

19.1.2024
Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek se zabývá zjednodušenými metodami vyhodnocení bilance potřeby pitné vody na území celé České republiky. Základní jednotku, pro které je bilance potřeby pitné vody provedena, představuje správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP). Hlavním cílem realizovaných aktivit bylo získání informací o kapacitách jednotlivých vodárenských celků a jejich možnostech z hlediska podpory zabezpečenosti spotřebišť s nekapacitními lokálními zdroji.

Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.
18.1.2024
Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz

Recenzovaný Díky výsadbě rostlin lze lépe čelit problému přehřívání prostoru v městské zástavbě, k němuž dochází vlivem klimatických změn. Efektivním způsobem, jak rozšířit vegetaci ve městech a zároveň využít velké množství odpadní vody produkované v domech, jsou kořenové čistírny odpadních vod umístěné na střeše, fasádě či v mokřadních záhonech. Po odstranění hrubých nečistot ve vícekomorové separační nádobě je voda čerpána na kořenovou čistírnu, kde dochází k jejímu biologickému čištění. Vyčištěnou vodu lze využít na splachování toalet nebo k zavlažování. Stálý přísun odpadní vody současně zajišťuje mokřadním rostlinám neustálé zásobení vodou i živinami a působí tím pozitivně na jejich růst.

18.1.2024
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., Ing. Karel Borovec, Ph.D.

Recenzovaný Razantní zpřísnění limitů obsahu rtuti při spalování uhlí v kotlích velkých výkonů je vedle rostoucí ceny emisní povolenky další legislativní nástroj, kterým Evropská komise urychluje konec výroby elektřiny z uhlí.

Princip práce s W-diagramem
15.1.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.

Foto © goodluz, Fotolia.com
8.1.2024
Ing. Soňa Sopóci, CEO, Affida, s.r.o.

Každý lídr sní o motivovaném týmu. V tomto příspěvku se dozvíte o anatomii úspěchu, o tom, proč jsou někteří jedinci úspěšní, o tom, jak úspěch souvisí se schopnostmi a co to skutečně znamená mít schopnosti, o různých typech motivace, jak ji zvýšit a poskytnout podporu.

Fotometrie činitele denní osvětlenosti, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
8.1.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.

Foto © Dmitry Naumov, Fotolia.com
3.1.2024
Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.

Recenzovaný Riziková analýza představuje v problematice ochrany vodních zdrojů účinný a komplexní nástroj. Nejde ovšem jen o rizikovou analýzu systému zásobování vodou, ale velký důraz je nyní kladen i na rizikovou analýzu částí povodí, kde se hodnotí okolí vodního zdroje. Hlavním cílem rizikové analýzy částí povodí je stanovení a zavedení preventivních opatření v částech povodí souvisejících s místy odběru pitné vody, následně zajištění náležitého monitorování relevantních ukazatelů v surové vodě, ale i posouzení potřeby zřídit nebo přizpůsobit ochranná pásma vodních zdrojů.

© Fotolia.com
29.12.2023
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., pplk. Ing. Jiří Matějka

Recenzovaný Příspěvek informuje o výsledcích testů účinnosti specifických aplikačních metod sanace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí staveb, jejichž rozsah a nabídka se významně rozšířily v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2. Testy byly zaměřeny na nejčetněji nabízené postupy tj. na použití otevřených a uzavřených (čističky vzduchu) zdrojů UV-C záření, fumigaci (použití biocidních látek) a ozonizaci. Zvláštní pozornost je věnována naplnění dikce souvisejících zákonů a předpisů EU a dodržování bezpečnostních zásad při aplikaci těchto postupů v pracovním i komunálním prostředí. Uvádíme i příklady četně se vyskytujících problémů a nedostatků při aplikaci těchto technologií.

25.12.2023
Ing. Pavel Dostal, Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., GreenVille service s.r.o.

Recenzovaný Tento odborný článek se zaměřuje na problematiku zelených střech a jejich vztah ke statice staveb. Analyzuje různé typy zelených střech a jejich vliv na výšku vegetačního souvrství a celkové zatížení. Dále zmiňuje vliv zatížení větrem na zelené střechy zahrnující jak lehké skladby souvrství, tak i problematiku biosolárních střech – systémových řešení zelených střech s fotovoltaikou, kdy jsou nosiče FV přitíženy skladbou zelené střechy. Článek diskutuje o výzvách spojených s navrhováním a inženýrským řešením zelených střech s ohledem na jejich stabilitu a bezpečnost a dává doporučení pro spolupráci střešního zahradníka a statika z pohledu dlouholetého realizátora zelených střech.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama