Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změna cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem

Stát chce od ledna firmám zvýšit cenu za přístup k technickým normám. Novela též navrhuje omezení možnosti tisku počtu stran, přičemž pásmuje od 50 stran. Zákonodárce si však evidentně není vědom, že tisk do 50 stran je prakticky nereálný - drtivá většina norem má totiž výrazně větší počet stran.

Takto zní informace ÚNMZ:

Vážení, v současné době se v médiích objevují informace (viz článek v Lidových novinách ze dne 25. 9. 2014), které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte nám proto, abychom vás podrobněji informovali o změnách v cenové politice prodeje Českých technických norem v ČR od roku 2015.

Sdělujeme Vám, že při přípravě rozpočtu ČR pro rok 2015, vzneslo Ministerstvo financí (dále jen „MF“), z důvodu udržení prezentovaného schodku státního rozpočtu ČR, požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem. Tento požadavek se promítl do Usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014 (viz příloha). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) byl tedy povinen uvedené usnesení vlády naplnit konkrétním obsahem, tj. připravit návrh novely Vyhlášky MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování (dále jen „cenová vyhláška“).

Navrhované změny cenové vyhlášky budou spočívat jednak ve zkrácení doby přístupu ke čtení technických norem z 1 roku na 6 měsíců a jednak ve zrušení neomezeného tisku technických norem, spolu se zavedením limitu 1000 stránek za částku 3500 Kč. V případě, že zákazník tiskový limit vyčerpá, bude si moci v příslušném šestiměsíčním období dokoupit další stránky k tisku, a to bez toho, aby bylo nutné opětovně obnovovat (a platit) přístup do databáze jako takové. Tyto změny budou platné pro část Public (jednotlivci) i Profi (firmy).

Cílem změny cenové politiky v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám a současně s tím nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů. Dalším z cílů navrhované novely cenové vyhlášky je omezení nelegálního šíření technických norem v ČR. Z dostupných statistik vyplývá, že neomezený tisk technických norem je využíván uživateli technických norem nejen v souladu s právními předpisy, nýbrž dává široký prostor pro nelegální distribuci takto tištěných technických norem. Omezení tisku na 1000 stránek za částku 3500,-/6 měsíců má mj. zabránit tomu, aby se neomezený tisk nezneužíval k nelegálnímu šíření vytištěných technických norem.

Výše popsané změny samozřejmě u některých uživatelů mohou způsobit nárůst administrativy i nákladů, nicméně výše uvedené změny lze považovat za přijatelný kompromis ve vztahu k požadavku MF. Účinnost novely cenové vyhlášky se předpokládá k 1. 1. 2015, zákazníci, kterým končí přístup či smluvní vztah do tohoto data mohou objednávat přístup podle stávajících podmínek. Pro lepší orientaci uvádíme navrhované změny v níže uvedené tabulce.


zdroj ÚNMZ

Další komentáře odborníků čtěte na portálu ESTAV.cz

Asociace malých podniků a živnostníků ČR: Zásadní zvýšení cen za normy je podpásová rána

Navzdory deklaracím o důležitosti průmyslu a podpoře technických oborů chce stát od ledna v zásadně zvýšit cenu za přístup k technickým normám. Dopad zejména na menší firmy a samostatně výdělečné inženýry a konstruktéry je zřejmý, stejně jako negativní vliv na konkurenceschopnost naší ekonomiky, a v důsledku rozšíření šedé zóny. Cílem by měla být spíše profesionalizace byznysu pomocí dostupnosti legislativy legálními prostředky.

Připravovaná novela obsahuje zdvojnásobení poplatků za užívání ČSN norem tím, že dobu placeného přístupu on-line na web Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zkrátí na polovinu. Výrobní firmy to bude stát tedy podstatně více. Prodraží to významně práci technicky zaměřeným firmám a především jednotlivcům inženýrům a konstruktérům, což v důsledku může zhoršit jejich konkurenceschopnost.

„Minulý rok jsme jen za přístup k běžným technickým normám zaplatili asi 9.000,- Kč, a to nepočítám normy kvality ke statistice hromadné výroby atd. V přesném strojírenství se bez detailů norem neobejde prakticky žádná významnější nabídka na výrobu, zadávání výrobků je ve vyšší strojařině poměrně náročná věc. Týká se to nejčastěji materiálových nebo aplikačních specifikací, ale též uvádění výrobků na trh a podobně. Při zastropování počtu tištěných stran bychom příští rok zaplatili za totéž přibližně 25-30.000,- korun“, uvádí zástupce středně velké strojírenské firmy AUDACIO a současně místopředsedkyně představenstva AMSP Pavla Břečková, a dodává: „Máme-li se soustředit na zvyšování přidané hodnoty a inovační vývoj, což je z hlediska konkurenceschopnosti a přežití jediná cesta pro celou Evropu, podobné kroky ze strany státu jsou jen těžko obhajitelné“.

Zejména výrobní firmy, typicky v průmyslu a stavebnictví, běžně pracují s desítkami, mnohdy až stovkami norem za rok, aby naplnily zákon o technických požadavcích na výrobky. Zdražením přístupu k normám na dvojnásobek je zde též riziko, že by se zvětšila šedá zóna, neboť firmy mají sice zákonnou povinnost dodržovat technické normy ve shodě se EU normami (harmonizace), ale nemají povinnost ty normy fyzicky držet. Jinými slovy, nikdo nepřijde kontrolovat, zda danou normu má firma či konstruktér legálně zakoupenou. Zájmem státu by však spíše měla být profesionalizace byznysu pomocí dostupnosti legislativy legálními prostředky.

Variantou, jež se může nabízet, je pořídit do firmy jedno heslo, které si budou zaměstnanci mezi sebou půjčovat. „To je však cesta komplikovaná, neboť u mnohých norem je heslo automaticky navázáno na IP adresu, tedy je použitelné jen z jednoho počítače, to je u firmy o určitém počtu lidí nemyslitelné. I kdyby tam však tato vázanost nebyla, pak to znamená, že přístup může mít otevřený jen jeden inženýr či technolog. Než problém vyhledá a nastuduje, může trvat i několik hodin, pak se však nikdo další z firmy nemůže připojit a ověřit nebo studovat třeba jinou normu či vytáhnout detail“, uvádí Pavla Břečková.

Novela též navrhuje omezení možnosti tisku počtu stran, přičemž pásmuje od 50 stran. Zákonodárce si však evidentně není vědom, že tisk do 50 stran je prakticky nereálný - drtivá většina norem má totiž výrazně větší počet stran. Například norma k Bezpečnosti strojních zařízení má 84 stran a náleží k těm útlejším. Navíc, jak uvedeno, firmy běžně pracují s desítkami norem. Zastropování na 1000 stranách se zdůvodněním nelegálního šíření je taktéž diskutabilní, protože jakmile je strana jednou vytisknuta, kopií je možno pořídit nespočet. Navíc se normy zpravidla stahují ve formátu pdf.

AMSP ČR považuje zdvojnásobení ceny technických norem za těžko odůvodnitelné v situaci, kdy právě podpora technických oborů je pro naši zemi naprosto klíčová. Česká republika v nich má tradici a stále ještě docela dobrý zvuk, přičemž je to jedna z nemnoha oblastí, na nichž může postavit i budoucí prosperitu. „Rozumím, že se musí šetřit, kde se dá, ale někdy mi to připadá, jako když snaživě naléváme vodu do děravé konve, abychom se po chvíli divili, že nic nezalejeme. Z jedné strany neustále opakujeme potřebu podpořit technické obory a současně jim zbytečnými kroky ztěžujeme život,“ dodává předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček a dodává, že věří, že nakonec zvítězí zdravý rozum: „Doufáme, že se jedná pouze o nedomyšlený krok a že se nám podaří chystanou změnu ještě zvrátit.“

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) odmítá podstatné zdražení ČSN norem, k němuž má dojít od ledna 2015 návrhem novely Vyhlášky MPO č. 486/2008 Sb. (která se týká vydávání a distribuce českých technických norem a úplaty za jejich poskytování (dále jen „cenová vyhláška“).

Návrh z pohledu univerzity a Společnosti pro techniku prostředí, která sdružuje projektanty TZB.

"Návrh vnímám jednoznačně negativně", říká prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze, předseda Společnosti pro techniku prostředí a prezident REHVA a pokračuje podrobně:

Nová pravidla přístupu k normám budou mít několik důsledků. Ti, kteří se živí prací v oboru zahrnou tyto náklady do ceny svých zakázek a budou doufat, že tak učiní všichni, aby ve výběrových řízeních na zakázky uspěli. Kromě toho toto přinese zvýšení administrativní zátěže – dvakrát ročně řešit fakturaci, předvídat kolik stránek budu tisknout je jen dalším obtěžováním klientů a umělým zvyšováním zaměstnanosti vedoucí ke snížení konkurenceschopnosti nejen v rámci Evropy. Zatímco se tady budou technici a inženýři zabývat tím, zda mají předplaceno a věštit z křišťálové koule, kolik stránek norem bude potřebovat příští půlrok tisknout, naši kolegové na jiných kontinentech budou vymýšlet lepší technická řešení pro naše budovy. Ztížení přístupu k normám zvýší též zaměstnanost právníků a soudů, kteří budou řešit spory vyplývající ze situací, kdy inženýr nebo technik zrovna nebude mít předplaceno a bude nucen se při řešení problému rozhodnout dříve, než vyřeší další dokupování této služby.

Pro univerzitu, která není z tohoto podnikatelského záměru ÚNMZ nijak vyjmuta, to znamená, že se zvýší náklady a o to se sníží prostředky na další pomůcky, což bude mít negativní dopad na kvalitu výukového procesu. Omezení tisku je významný zásah do rozpočtu, neboť pro výuku projektů a ateliérů, kdy učitel konzultuje v učebně, je třeba mít tištěnou verzi normy.

Na druhou stranu, pokud zvýšený příjem z poskytování norem povede k jejich zkvalitnění a posílení prosazování našich zájmů v evropské normalizaci, bude to jen dobře. Současný stav, kdy ÚNMZ neposkytuje prostředky na zajištění stálých zástupců v pracovních komisích evropské technické normalizace, vede k současnému neutěšenému stavu, kdy většina českého know-how, vytvořeného za dob existence českých technických norem je nahrazeno evropskými normami na mnohdy nižší technické úrovni.

Další komentáře čtěte ESTAV.cz
  • Ing. Miloslav Mašek, CSc., Generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
  • Karel Vaverka, člen představenstva ČKAIT
  • Václav Veverka, projektant

Situace v roce 2009

  • Informační centrum ČKAIT Praha: Zpoplatnění českých technických norem, z nichž některé jsou v podstatě součástí právního řádu ČR, je často kritizováno, naposledy například úřadem ombudsmana. V roce 2009 nebudou sice stále normy přístupné zdarma, ale dojde k jejich výraznému zlevnění.
  • MPO ČR: Snížení ceny českých technických norem a zlepšení jejich dostupnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje od 1. ledna 2009, v rámci programu podpory podnikatelům, záměr významně změnit systém v oblasti českých technických norem tzn. zajištění tvorby, snížení ceny, zlepšení dostupnosti a distribuce norem.
 
 
Reklama