Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

EPC projekty pro Ústav pro péči o matku a dítě

Rekonstrukce technologického zázemí a realizace úsporných opatření v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (ÚPMD) je dalším příspěvkem na téma využívání projektů EPC. Projekt realizovaný společností Siemens byl zahájen v roce 2003, takže na základě dosažených výsledků lze již hodnotit jeho efektivitu.

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí (ÚPMD) je špičkové české zdravotnické zařízení, které poskytuje základní, specializované a vysoce specializované zdravotnické služby v oborech gynekologie-porodnictví a neonatologie. V oblasti základní poskytované péče působí v pražském a středočeském regionu, u specializované a vysoce specializované péče má ústav celorepublikovou působnost. Je ve vlastnictví státu jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ústav je afilitovaným pracovištěm 3. LF UK, úzce spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání, Světovou zdravotnickou organizací a je klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví. ÚPMD se podílí na grantových projektech, provádí klinická hodnocení a klinické zkoušky zdravotních prostředků.

Zdravotnické obory a spádová oblast vymezují ÚPMD jako jedno z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obor gynekologie, porodnictví a neonatologie. Perinatologické centrum ÚPMD je jedním z 12 perinatologických center v ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně stanovena MZ ČR v roce 1995 za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO.

ÚPMD má 500 zaměstnanců a cca 4 500 pacientů/rodiček za rok.

Popis výchozího stavu

Hlavní komplex budov ÚPMD byl postaven v roce 1914. Budova je půdorysně značně členitá, skládá se z pěti pavilonů A, B, C, D, E a budovy bývalé kotelny. Jednotlivé pavilony se hvězdicovitě rozbíhají z centrálního pavilonu C. Budova bývalé kotelny navazuje na pavilon E. Jednotlivé pavilony jsou pětipodlažní, nad 5. N.P. jsou podkrovní místnosti. Pod 1.N.P. jsou průlezné topné kanály, které probíhají pod jednotlivými pavilony. Účelu areálu také odpovídá rozložení potřeby energie. Nejvýznamnější je potřeba tepla na vytápění a přípravu TV, dále potřeba elektrické energie pro osvětlení, kancelářskou techniku a technologickou potřebu. Potřeba tepla na vytápění a přípravu TV je pokryta vlastní kotelnou na zemní plyn připojenou na středotlaký rozvod. Elektrická energie je nakupována z rozvodu VN, přičemž areál má vlastní trafostanici. Stávající plynová kotelna se nachází v samostatném objektu vedle hlavní budovy.

Vytápění bylo řešeno parou, v centrální kotelně byly 3 parní kotle a centrální přípravu TV. Parní kotelna byla provozována neekonomickým způsobem. Veškeré rozvody tepla byly za hranicí životnosti a vyznačovaly se značným podílem ztrát. V objektech byla i nevyhovující otopná tělesa a dosluhující výměníkové a předávací stanice. Rovněž v objektech byl nekompletní systém měření a regulace a chyběl účinný energetický management. Energetickým auditem zjištěné tepelné ztráty byly značné a spotřeba tepla dosahovala 29 683 GJ za rok.

Po technické stránce bylo zadávací dokumentací požadováno:

  • Náhrada / přestavba stávajících 3 ks parních kotlů vč. příslušenství
  • Demontáž všech stávajících teplovodních i parních a TV rozvodů a montáž nových rozvodů teplovodních ÚT a TV
  • Demontáž stávajících teplovodních rozvodů v objektech A,B,C, D a E a montáž nových rozdělovačů s možností regulace v uvedených částech
  • Výměna stávajících rozvodů ÚT za nové; demontáž stávajících otopných těles a montáž nových otopných těles včetně regulačních hlavic
  • Měření a regulace - vytvoření systému energetického hospodářství, realizace MaR v objektech A,B,C,D a E. V novostavbě F propojit projektovaný systém MaR v rámci prováděné rekonstrukce na systém řízení, který je dodávkou EPC
 
 

Obrázek 1 - Příklad stavu zařízení před realizací projektu

Navržená a následně realizovaná opatření

Na základě zjištěných nedostatků byl pro všechny objekty připraven projekt realizace úsporných opatření, která spočívala v návrhu řešení včetně projektového managementu, dále pak v přestavbě parních kotlů na teplovodní se zrušením výroby páry, vybudování lokálních tlakově nezávislých předávacích stanic s přípravou TV v pavilonech A, B, C a D, kompletní rekonstrukce topného systému, ekvitermní a zónová regulace větví a sekcí, instalace topných těles s termostatickou regulací, instalace řídicího systému Desigo PX s dispečerským pracovištěm, energetický management, včetně dálkového monitoringu a servis systému MaR po celou dobu splácení investice. Dále bylo provedeno zajištění financování investičním úvěrem poskytnutým společností Siemens, splácení z dosažených úspor bez nutnosti vynaložit vlastní prostředky objednatele.

  • výše investice: 17,1 mil. Kč bez DPH
  • zaručené úspory: 12 492 GJ/ rok (2,6 mil. Kč bez DPH)
  • délka výstavby: 04/2004 - 11/2004
  • období úspor a splácení: 1.1.2005 - 30.6.2012 (7,5 roku)


Obrázek 2 - Příklad nového topného tělesa s termostatickou hlavicí,
nový rozdělovač a vizualizace MaR po realizaci projektu

Časový průběh zakázky


Obrázek 3 - Časový průběh projektu

Finanční toky v průběhu projektu

Na obrázku 4 jsou zobrazeny finanční toky projektu, kde sloupec splátka představuje splátku investice včetně finanční služby a ceny energetického managementu a zároveň tato částka představuje úsporu, neboť úspora musí pokrýt splátku investice a další služby s ní spojené. Sloupeček víceúspora zahrnuje smluvní podíl ÚPMD na dosažené víceúspoře (což je dosáhnutá úspora nad rámec garantované úspory).


Obrázek 4 - Graf 1 průběhu "cash flow" v době trvání projektu

Vyhodnocení projektu

Období zaručených úspor započalo prvním lednem 2005 a bude probíhat do poloviny roku 2012. V současné době je systém plně funkční a generuje nejen zaručené úspory, ale i víceúspory. V prvních letech po rekonstrukci byla z víceúspor hrazena technická opatření k dalšímu vylepšení systému. Když bylo prokázáno, že lze víceúspory očekávat za každý rok, mohl ÚPMD pořídit i potřebný zdravotnický přístroj - mamograf - jak mu ustanovení smlouvy umožňovala. Tento diagnostický přístroj je rovněž hrazen z víceúspor.


Tabulka 2 - Energetické úspory v době trvání projektu

Průběh normovaných spotřeb energie v jednotlivých letech (tzn. přepočtených na referenční rok, vzhledem k meteorologickým podmínkám v daném roce) vůči referenčnímu roku a hodnotě zaručené spotřeby energie je patrný z obrázku 5.


Obrázek 5 - Graf 2 Referenční spotřeba energie, zaručená spotřeba energie a průběh
normovaných spotřeb energií v jednotlivých letech

V průběhu projektu jsou vykazovány úspory vyšší než zaručené, což vedlo ke vzniku víceúspor. Celkové doposud dosažené víceúspory projektu dosáhly přes 4000 tis. Kč, Tato částka odpovídá již smluvně danému podílu pro ÚPMD.


Recenze k článku "EPC projekty pro Ústav pro péči o matku a dítě"
Recenzent: Vladimír Sochor

V článku je velmi dobře popsána charakteristika objektu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, ve kterém byl v roce 2004 realizován projekt řešený metodou EPC společností Siemens. Období úspor a splácení úvodní investice trvá v souladu se smlouvou 7,5 roku, což je do konce června 2012.

Podrobná charakteristika objektu ústavu a popis výchozího stavu je doplněn názorným přehledem požadovaných řešení a realizovaných opatření. Po zřejmém graficky znázorněném časovém průběhu projektu následuje graf finančních toků projektu, který je již méně přehledný. Na úvod vyhodnocení projektu je velmi pěkně popsáno využití dosažených víceúspor. Následující jasná a přehledná tabulka obsahuje hodnoty o výsledcích projektu (bohužel se zbytečně podrobnými desetinými čísly). Grafické znázornění je však znovu poněkud méně přehledné a záverečné textové hodnocení projektu je velmi strohé.

Přesto lze uvést, že článek vyjadřuje podobu realizovaného projektu a především jeho úspěšnost, protože přináší velmi pozitivní výsledky. Zajímavé je zjištění, že dodavatel projektu ze svého podílu víceúspor investoval nejen do dalších energeticky úsporných opatření, ale po zjištění, že projekt přináší ještě větší přínosy v nadúsporách, investoval svůj podíl na nadúsporách dále do zdravotnického zařízení.

English Synopsis

Reconstruction of the technological background and implementation of austerity measures at the Institute for Mother and Child in Prague 4 - Podoli (UPMD) is another contribution on the use of EPC projects. This project was launched by Siemens in 2003, so the results can already evaluate its effectiveness.

 
 
Reklama