Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Projekt EPC v budovách v majetku Pardubického kraje - 2007

Cílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění a přípravu TV v patnácti středních a vyšších odborných školách, ve čtyřech zdravotnických zařízeních, ve třech ústavech sociální péče, v jedné speciální základní škole a v jednom domově mládeže v majetku Pardubického kraje. U přibližně dvou třetin uvedených objektů je hlavním kontraktorem společnost ENESA a.s. a pro jednu třetinu objektů společnost EVČ s.r.o.

Ve vybraných objektech došlo k úplné rekonstrukci nebo modernizaci systému výroby a distribuce tepla. Ve většině objektů byl instalován individuální systém regulace vytápění po jednotlivých místnostech DIRC (direct individual room control system). Systém individuální regulace umožňuje nastavovat topné režimy individuálně po jednotlivých místnostech a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buďto lokálně anebo z centrálního dispečinku dodavatele.

Po celou dobu trvání smlouvy bude dodavatel v uvedených objektech provozovat systém energetického managementu a dohlížet na hospodaření s teplem pomocí vzdáleného dispečinku.

Dodavatel garantuje, že veškeré náklady projektu budou za dobu smlouvy splaceny výhradně z úspor a že ani náklady na energii zahrnující splátky projektu nepřevýší v žádném roce smlouvy náklady na energii odpovídající stavu před realizací projektu. Předmětných úspor bude dosaženo jak úsporami energetických, tak i provozních nákladů. Největší podíl na úsporách energií bude mít snížení spotřeby plynu a užitkové vody.

Účastníci projektu a financování

Dodavatelé: ENESA a.s., Praha a EVČ s.r.o., Pardubice
Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11
Financování: zdroje dodavatelů

Časové údaje

Uzavření smlouvy o energetických službách: září 2006
Projektová příprava a realizace: říjen 2006 až září 2007
Zahájení platnosti garancí za úspory a zahájení splácení: leden 2008
Ukončení splácení i platnosti smlouvy prosinec 2019

Ekonomické parametry projektu

Náklady na zajištění energetických potřeb před realizací projektu 56,7 mil. Kč včetně DPH Investice zhotovitelů do energeticky úsporných opatření 97,6 mil. Kč včetně DPH Roční garantovaná úspora 17,4 mil. Kč včetně DPH Dosažené úspory odpovídají 22 % původních nákladů na energii. Těchto úspor je dosahováno zejména:

 • vyšší účinností výroby tepla
 • vyšší účinností klimatizace
 • zpětným získáváním odpadního tepla
 • účinnou regulací
 • frekvenční regulací čerpacího výkonu
 • energetickým řízením

Základní údaje o projektu

Projektem zhodnocené budovy a areály v majetku Pardubického kraje:

 • 15 středních a vyšších odborných škol,
 • 4 zdravotnická zařízení (nemocnice a léčebny),
 • 3 ústavy sociální péče,
 • 1 speciální základní škola,
 • 1 domov mládeže

Energie

 • 162 926 GJ/rok spotřebované tepelné energie před rekonstrukcí (v nakupovaném teple a plynu)
 • 129 664 GJ/rok spotřebované tepelné energie po rekonstrukci

Rozsah poskytovaných služeb

 • rekonstrukce, dozor nad provozem a údržbou energetického hospodářství - topné systémy, TUV, regulace
 • energetický management

Realizovaná opatření

 • náhrada centrálních parních distribučních systémů za lokální teplovodní systémy
 • výměna některých zdrojů tepla za nové s vyšší účinností
 • změna technologie kuchyně
 • rekonstrukce výměníkových stanic a plynových kotelen
 • dodávka a montáž regulačních termostatických ventilů
 • dodávka a montáž termoelektrických a termostatických hlavic
 • kabeláže, dispečerská PC, software
 • rekonstrukce topných systémů v některých budovách
 • zaškolení personálu
 • dodávka oběhových čerpadel, hydraulické zaregulování a elektrorevize

Ekonomické hodnocení projektu:

English Synopsis

The project aims to reduce costs, in particular for heating and hot water in fifteen secondary schools and higher vocational schools, four health care facilities, three social care institutions, in a special primary school and one youth home property of the Pardubice Region. Approximately for two thirds of these objects is the main contractor ENESA and for one third of the objects it'sEVC Ltd. The selected objects achieve complete reconstruction or modernization of production and distribution of heat. In most buildings was installed Direct Individual Room Control System.

 
 
Reklama