Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

EPC projekt pro Odborný léčebný ústav v Žamberku - OLÚ Albertinum v Pardubickém kraji

Objekt OLÚ Albertinum je jedním z objektů spadajícího do balíčku objektů Pardubického kraje, kde se aplikovala metoda EPC. Realizací energeticky úsporného projektu došlo ke zrušení centrální parní kotelny a proběhla výstavba nové plynové centrální kotelny o výkonu 1690 kW v budově stávající výměníkové stanice.

Objekt OLÚ Albertinum je jedním z objektů spadajícího do balíčku objektů Pardubického kraje, kde se aplikovala metoda EPC.

Základní informace o léčebně Albertinum

OLÚ Albertinum se skládá z celkem 13 objektů, plicní oddělení disponuje 106 lůžky, psychiatrické oddělení 36 lůžky, léčebna dlouhodobě nemocných 70 lůžky. Dále pak OLÚ Albertinum má v ambulantní provozy a laboratoře.

Popis výchozího stavu

Na okraji areálu se nacházela centrální předimenzovaná plynová parní kotelna s výkonem 9 tun páry za hodinu. Dodávka páry se realizovala 200 metrů dlouhým parovodem do centrální výměníkové stanice, ve výměníku byla centrálně připravována teplá voda pro celý areál a dále společně s topnou vodou byla topnými kanály distribuována do míst konečné spotřeby v jednotlivých objektech a pavilonech areálu léčebného ústavu.
Areál disponoval jak zastaralým a částečně nefunkčním systém měření a regulace, tak i zastaralým a nefunkčním systém regulace teploty topné vody na patách jednotlivých objektů. Referenční spotřeba tepla činí 20 700 GJ za rok.
Na obrázku je možno spatřit stav technického zařízení před realizací projektu.

Obrázek 1 – Příklad stavu zařízení před realizací projektu

Navržená a následně realizovaná opatření

Realizací energeticky úsporného projektu došlo ke zrušení centrální parní kotelny a proběhla výstavba nové plynové centrální kotelny o výkonu 1690 kW v budově stávající výměníkové stanice. Decentralizovala se příprava teplovodních zdrojů ve třech nerezových ohřívačích o výkonu do 100 kW. Instaloval se parní vyvíječ o výkonu 1000 kg páry za hodinu pro zajištění dodávky pro technologické účely jako prádelna, kuchyně a sterilizace. Dále proběhlo osazení 10 objektů zcela novou předávací stanicí včetně přípravy TV a v jednotlivých objektech byly na radiátory instalovány termostatické hlavice. V areálu bylo instalováno nové dispečerského pracoviště s vizualizačním systémem Desigo Insight a jeho propojení s řídicími podstanicemi PX, dále pak byl instalován nový regulační systém. Probíhá sledování a vyhodnocování spotřeb pomocí EMC (z angl. Energy Monitoring and Controlling)
Výše investice dosáhla 15,8 mil. Kč včetně DPH a smluvně garantovaná zaručená úspora činí 7347 GJ za rok. Doba splácení projektu se je od roku 2009 až do 2018.

Obrázek 2 – Příklad nového rozvaděče, vizualizace MaR, nových kotlů značky Viessman po realizaci projektuObrázek 3 – Časový průběh projektu


Finanční toky v průběhu projektu

Obrázek 4 – Graf 1 průběhu „cash flow“ v době trvání projektu


Na obrázku 4 je možno vidět finanční toky projektu, kde sloupec splátka představuje splátku investice včetně finanční služby a ceny energetického managementu a zároveň tato částka představuje úsporu, neboť úspora musí pokrýt splátku investice a další služby s ní spojené. Sloupeček víceúspora zahrnuje smluvní podíl nemocnice Jeseník na dosažené víceúspoře (což je dosáhnutá úspora nad rámec garantované úspory), graf obsahuje částky včetně DPH.

Vyhodnocení projektu
Tabulka 2 – Energetické úspory v době trvání projektu

Období 2009 2010
Spotřeba před opatřením 20 668 GJ 20 668 GJ
Spotřeba po opatřeních ve sledovaném období 13 397 GJ 13 397 GJ
Dosažená úspora 7 271 GJ 8 903 GJ
Zaručená úspora 7 347 GJ 7 347 GJ
Víceúspora -76 GJ 1 556 GJ
Víceúspora v Kč 73 684 Kč 558 593 Kč

Období zaručených úspor započalo prvního ledna 2009 a bude probíhat do konce prosince roku 2018. V současné době je systém plně funkční a generuje nejen zaručené úspory, ale i víceúspory. Průběh normovaných spotřeb energie v jednotlivých letech (tzn. přepočtených na referenční rok, vzhledem k meteorologickým podmínkám v daném roce) vůči referenčnímu roku a hodnotě zaručené spotřeby energie je vidět na obrázku 5.

Obrázek 5 – Graf 2 Referenční spotřeba energie, zaručená spotřeba energie a průběh normovaných spotřeb energií v jednotlivých letech


V průběhu projektu jsou vykazovány úspory vyšší než zaručené, což vedlo ke vzniku víceúspor. Celkové dosažené víceúspory projektu od počátku období zaručených úspor, tj. od 1. Ledna 2009 do konce prosince 2010, dosáhly víceúspory přes 630 tis. Kč. Tato částka odpovídá již smluvně danému podílu pro OLÚ Albertinum.

O úspěšnosti projektu hovoří i vyjádření zástupce zákazníka (Pardubického kraje) pana JUDr. Michala Votřela vedoucího odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje: „Projekt EPC umožnil Pardubickému kraji v uvedených objektech (OLÚ Albertinum byl součástí balíčku) realizovat potřebnou modernizaci energetických systémů, na kterou by jinak kraj neměl dostatek finančních prostředků. Kromě úspory provozních nákladů zajistil projekt v daných lokalitách také snížení zátěže na životní prostředí. Spolupráce se společností Siemens přinesla Pardubickému kraji výhody v podobě návrhu optimálního technického řešení úsporných opatření, kvalitního řízení jejich výstavby a následně spolehlivého provozu.

English Synopsis
Energy performance contracting in the Professional medical institute in Žamberk

The Professional medical institute in Žamberk is one of the objects in the region of Pardubice in the Czech republic, where the energy performance contracting method was applicated. By implementing energy-saving project the central steam boiler was closed and a new gas boiler (power 1690 kW) was built in the building of the existing heat exchangers.

 
 
Reklama