Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

EPC projekt pro nemocnici Jeseník

V článku je popsána příprava, realizace a předpokládané výsledky EPC projektu, kterým byla vyřešena rekonstrukce tepelného hospodářství objektu nemocnice v Jeseníku. Realizací úsporných opatření došlo ke zrušení stávající parní kotelny a parních rozvodů. Vybudovaly se 4 nové kotelny + 1 stávající (PAPS).

Jesenická nemocnice, spol. s r.o. disponuje 156 lůžky a během roku 2009 hospitalizovala 5954 pacientů a 49 500 pacientů ambulantně ošetřila. Počet zaměstnanců Nemocnice Jeseník se pohybuje v průměru okolo 279.

Popis výchozího stavu

Rozhodnutí využít formu EPC padlo počátkem roku 2009. V té době byly základem tepelného hospodářství areálu tři zdroje. Parní kotelna s výměníkovou stanicí pára-voda se dvěma plynovými parními kotli, VSP 1000 z roku 1977 a VSP 1600 z roku 1985, na které bylo přes výměníkovou stanici pára - teplá voda napojeno vytápění některých objektů, 3 zásobníkové ohřívače teplé vody a rozvod technologické páry pro prádelnu. Pára z kotelny byla vedena do výměníkové stanice pára-voda v suterénu kotelny, kde se centrálně připravovala topná vody pro napojené objekty, dále vedena do technologie prádelny a rovněž k přípravě teplé vody ve stojatých zásobníkových ohřívačích 3 krát 6300 l. Teplota topné vody i vody v zásobnících byla řízena regulačním ventilem na parní straně. Tento systém zásobování teplem byl nejen fyzicky, ale i provozně a ekonomicky nevyhovující.

Další zdroj tepla složený z kaskády 4 teplovodních plynových kotlů VAILLANT 41 kW určený pro objekt ředitelství byl umístěn v jeho podkroví.

Třetí zdroj se čtyřmi závěsnými plynovými teplovodními kotli Thermona Duotherm 48 kW v suterénu objektu Medicentrum zásoboval teplem mj. i ubytovnu. Tato kotelna byla rovněž v nevyhovujícím technickém stavu, na kterém se podepsalo i zaplavení kotelny při povodních.

Objekt rozvodna VN a NN je temperována el. konvektory. Rozvody z parní kotelny a všechny zdroje byly v nevyhovujícím technickém stavu a morálně zastaralé.

Areál má kromě trafostanice SME s rozvaděči VN a NN náhradní zdroj RGI DA 6S 160 PN, 231A, 160 kVA. V areálu je STL plynová přípojka z ulice Lipovská a NTL přípojka z ulice Tyršova. Studená voda je dodávána z Jesenické vodárenské společnosti.

Referenční spotřeba zemního plynu činila v roce 2008 438 918 m3.

 
 

Obrázek 1 - Příklad stavu zařízení před realizací projektu

Navržená a následně realizovaná opatření

Realizací úsporných opatření došlo ke zrušení stávající parní kotelny a parních rozvodů. Vybudovaly se 4 nové kotelny + 1 stávající (PAPS).

První kotelna byla zhotovena v suterénu pavilónu se 120 lůžky, kde bylo v jedné místnosti instalováno 5 ks závěsných kondenzačních kotlů Buderus, každý o výkonu do 100 kW (viz obr. 2). Tato kotelna zásobuje vlastní pavilon + spojovací krček a chirurgii a je zde nově instalována příprava TV pro tyto objekty. Systém přípravy TV kombinuje deskový výměník o výkonu 300 kW + akumulační nádrž o velikosti cca 1000 litrů. Odkouření je provedeno po boční fasádě pavilónu vedle žebříku na střechu.

V prostorách původní centrální kotelny (nyní druhá kotelna) byly instalovány 3 závěsné kondenzační kotle Buderus, každý o výkonu do 100 kW. Tato kotelna zásobuje "starou budovu" + kuchyň + prádelnu a je zde nově instalována příprava TV pro tyto objekty. Systém přípravy TV kombinuje deskový výměník a akumulační nádrž o velikosti 2000 litrů. Zároveň je zde instalován parní vyvíječ Certusspro technologické účely prádelny (viz obr. 2) včetně příslušenství pro prádelnu o výkonu 500 kg/hod (provozní tlak 10 bar).

Dále v prostorách původní kotelny se 4 závěsnými kotli byly nově osazeny 2 závěsné kondenzační kotle Buderus, každý o výkonu 60 kW a vznikal tak třetí kotelna. Systém přípravy TV byl zachován a jsou využity 3 stávající ležaté zásobníky v kotelně.

Odkouření všech spotřebičů vede stávajícím nově vyvložkovaným komínovým průduchem pro použití v kondenzačním režimu kotlů. Nadstřešní část komína byla upravena tak, aby vyhovovala všem požadavkům dle ČSN.

Čtvrtá kotelna vznikla v prostorách technického objektu, kde byly instalovány 2 závěsné kotle, každý o výkonu do 30 kW. Nový zdroj tepla je připojen na stávající otopný systém. Bylo provedeno napojení objektu, který v současnosti není napojen na plyn, na plynovodní rozvody. V tomto objektu nedochází k přípravě TV a odkouření a přívod vzduchu je proveden koncentrickým potrubím skrze střechu.

Pátá kotelna - PAPS zůstala zachována beze změn, pouze byla začleněna do dispečinku tepelného hospodářství, tak aby mohl být prováděn energetický monitoring a management.

Dále v rámci úsporných opatření byla realizována instalace řídicího systému MaR Desigo PX a všechny kotelny jsou napojeny na centrální dispečink přístupem přes internet, jež je doplněno o vizualizační systém Desigo Insight a propojeno s řídícími podstanicemi. Probíhá dálkové sledování a aplikace EMC (Energy Monitoring & Controlling).

Výše investice dosáhla částky 13,96 mil. Kč bez DPH. Zaručené úspory činí 2,01 mil Kč bez DPH za rok. Výstavba probíhala od října 2009 do konce února 2010. Období zaručených úspor a jejich splácení započalo v dubnu 2010 a bude trvat do konce září 2020. Za rok 2010 (9měsíců) dosáhly úspory 3886 GJ.

 
 

Obrázek 2 - Příklad nového rozvaděče, parního vyvíječe Certuss, nový rozdělovač a vizualizace MaR, nových kotlů značky Buderus po realizaci projektu

Časový průběh zakázky


Obrázek 3 - Časový průběh projektu

Finanční toky v průběhu projektu


Obrázek 4 - Graf 1 průběhu "cash flow" v době trvání projektu

V obrázku 4 je možno spatřit finanční toky projektu, kde sloupec splátka představuje splátku investice včetně finanční služby a ceny energetického managementu a zároveň tato částka představuje úsporu, neboť úspora musí pokrýt splátku investice a další služby s ní spojené. Sloupeček víceúspora zahrnuje smluvní podíl Nemocnice Jeseník na dosažené víceúspoře (což je dosáhnutá úspora nad rámec garantované úspory), graf obsahuje částky včetně DPH.

Vyhodnocení projektu

Období 2010
Spotřeba před opatřením 10 406 GJ
Spotřeba po opatřeních ve sledovaném období 6 520 GJ
Dosažená úspora 3 886 GJ
Zaručená úspora 2 197 GJ
Víceúspora 1 690 GJ
Víceúspora v Kč 276 506 Kč

Tabulka 2 - Energetické úspory v době trvání projektu

Období zaručených úspor započalo prvního dubna 2010 a bude probíhat do konce září roku 2020. V současné době je systém plně funkční a generuje nejen zaručené úspory, ale i víceúspory. Průběh normovaných spotřeb energie v jednotlivých letech (tzn. přepočtených na referenční rok, vzhledem k meteorologickým podmínkám v daném roce) vůči referenčnímu roku a hodnotě zaručené spotřeby energie je vidět na obrázku 5.


Obrázek 5 - Graf 2 Referenční spotřeba energie, zaručená spotřeba energie a průběh normovaných spotřeb energií v jednotlivých letech

V průběhu projektu jsou vykazovány úspory vyšší než zaručené, což vedlo ke vzniku víceúspor. Celkové dosažené víceúspory projektu od počátku období zaručených úspor tj. od 1. dubna 2010 do konce prosince 2010 dosáhly víceúspory přes 270 tis. Kč, Tato částka odpovídá již smluvně danému podílu pro Nemocnici Jeseník.

Úspěšnost projektu podtrhuje i vyjádření zástupce investora ředitele nemocnice Jeseník Ing. Jana Jedličky: " Jesenická nemocnice jako soukromé zdravotnické zařízení, realizovala s firmou Siemens rekonstrukci tepelného hospodářství metodou EPC bez počátečního vstupního kapitálu. Projekt. Projekt nám umožnil modernizovat energetické zázemí nemocnice, zajistil spolehlivost dodávek tepla a teplé vody a zajistil přehled o toků energií v areálu nemocnice. Dnes již vidíme, že ušetřené finanční prostředky nad rámec ve smlouvě garantovaných úspor můžeme použít k dalšímu zlepšování prostředí pro naše pacienty i lékaře."

English Synopsis

The article describes the preparation, implementation and expected results of the EPC project, which resolved reconstruction of heat management in the hospital building Jesenik. The implementation of efficiency measures abolished the existing steam boiler and steam distribution systems. Built 4 new boiler houses plus 1 existing (PAPS).

 
 
Reklama