Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Koncepce zavádění metody BIM v ČR

Dne 25. září 2017 vláda ČR svým usnesením č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Materiál vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor pro zavádění BIM v ČR, a to ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Dokument byl předložen na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016.
(2. 11. 2016 vláda ČR schválila materiál "Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení" a jmenovala MPO oficiálně gestorem pro zavádění BIM do praxe v ČR.)

BIM (český ekvivalent "informační modelování staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu.
V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby (tzv. BIM model), obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap.
Stavebnictví vytváří díla dlouhodobé životnosti a užitné hodnoty a je vstupním tvůrčím sektorem pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj státu. Je tedy nutné zajímat se nejen o počáteční investici do projektu, ale klást důraz na náklady celého životního cyklu.
Jedním z hlavních nástrojů, jak dosáhnout vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti sektoru stavebnictví, je široké využívání informačních technologií. Používání metody BIM je proto základní podmínkou digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0.


Koncepce nastiňuje stav zavádění BIM v Evropě a v českém prostředí, uvádí klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a obsahuje Plán postupného zavádění BIM v ČR v letech 2018 - 2027 včetně doporučených opatření, aby tato metoda mohla být běžně a efektivně využívána.

Klíčovým termínem uváděným v materiálu je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace), se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb.

Schválením Koncepce zavádění metody BIM v ČR dala vláda jasný signál, že podporuje zavedení BIM do stavební praxe v České republice.

 
 
Reklama