Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČR se zavázala k prosazování metody BIM nejen ve stavebnictví, aktivně tomu napomáhá czBIM

Co se týče plánů na zavádění BIM a digitalizace, bylo podepsáno Memorandum o DTM, jehož cílem je připravit v průběhu 2 let základy jednotné digitální technické mapy a zároveň umožnit elektronické stavební povolení prostřednictvím portálu občana.

BIM je efektivní investování v rámci celého životního cyklu stavby

BIM v posledních letech zaznamenává obrovský růst, nejedná se již jen o teoretické projekty, ale dochází k razantnímu posunu i v praxi. Tomu přispívá nejen osvěta, ale i podpora ze strany vlády. Česká republika přijala několik podstatných dokumentů, např. koncepci zavádění BIM v ČR, na jejímž naplňování se již aktivně pracuje, koncepci Digitální Česko, která vytváří pro BIM zásadní pozici v oblasti eGovernmentu a propojuje BIM napříč všemi resorty. V neposlední řadě byla také uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Odbornou radou pro BIM, která stvrzuje vzájemnou spolupráci na koordinaci činností při zavádění metody BIM v ČR.

BIM čili Building Information Management je již aktivně v ČR využíván, v posledních letech došlo k velkému posunu, od teoretických debat na konferencích, k implementaci BIM do legislativy, a co je nejdůležitější i k praxi. Dochází k realizaci projektů, jedná se o stavby jak pozemní, tak i dopravní, financované ze soukromých i veřejných prostředků. Důležitým faktem pro BIM je i to, že mnoho investorů si začíná uvědomovat, že BIM není jen pro velké projekty, jako jsou administrativní budovy či infrastrukturní stavby, ale taktéž pro malé projekty, jako jsou např. rodinné domy. BIM je efektivní investování v rámci celého životního cyklu stavby, proto si zaslouží označení, že je budoucností stavebnictví.

BIM na TZB-info

Memorandum o DTM

Co se týče plánů na zavádění BIM a digitalizace, bylo podepsáno Memorandum o DTM, jehož cílem je připravit v průběhu 2 let základy jednotné digitální technické mapy a zároveň umožnit elektronické stavební povolení prostřednictvím portálu občana.
Zároveň se v současné době pracuje na kompletní rekodifikaci stavebního zákona. czBIM je v obou aktivitách zapojen.

Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM, dále jen czBIM, propojuje odborníky z praxe se zákonodárci a státní správou. czBIM je spolek, který se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu staveb, tj. metodě BIM, a především klade důraz na uplatnění a zavádění této metody v České republice.
czBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických či fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM u nás i ve světě. Při zavádění metody BIM jsou brány ohledy na specifika českého prostředí (např. normy, legislativu). Mezi hlavní úspěchy czBIM patří spolupráce při vytváření koncepce zavádění BIM v ČR, Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Odbornou radou pro BIM, Standard negrafických informací v modelu (SNIM), či odborná literatura jako jen např. příručka BIM pro investory, kterou Vám velmi rádi poskytneme na vyžádání. czBIM se také aktivně podílí na vzdělávání v této oblasti, definici a popisu jednotlivých pozic, která nyní u nás chybí.

Konference BIM pro Investory, 29. ledna 2018, Praha

Zveme Vás na první ročník konference BIM pro investory. Cílem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebních projektů, jejich potřeb a požadavků na celý dodavatelský tým. O BIM se často mluví z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicméně role investora je zcela klíčová.
Investorovi může BIM přinést mnoho nesporných výhod, může udělat projekt efektivnější. Proces BIM zachycuje a uspořádává velké množství informací, a to jak během přípravné, tak i realizační fáze, a proto může investor ve fázi provozu stavbu lépe či úsporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zadání, jak má BIM proces a jeho výstupy vypadat.
Konference BIM pro investory 2019 odpoví na otázky: CO je BIM, PROČ ho chtít, JAK a ZA CO jej aplikovat právě na projekt, vyčíslí HODNOTU DAT a ukáže příklady a vzory z praxe.
Svou účast prosíme potvrďte na email: tajemnik@czbim.org