Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Koncepce BIM, zdá se, v roce 2022

MPO chce funkční metodiku pro používání BIM u nadlimitních veřejných zakázek pro realizace i provozování staveb, a to od 1. ledna 2022. Na koncepci BIM se pracuje, v roce 2019 budou realizovány pilotní projekty. Informace zazněly na konferenci BIM ve stavebnictví 5. a 6. června 2018.

Koncepcí BIM pověřena Česká agentura pro standardizaci

Práce na koncepci zavádění metodiky BIM byla schválena usnesením vlády 25. září 2017. Plněním je pověřena Česká agentura pro standardizaci (ČAS), zřízená od 1. 1. 2018. Cílem vytvoření metodiky BIM je podle slov Jaroslava Nechyby (ČAS) dosažení efektivnějšího stavebnictví. V roce 2022 by měla být funkční možnost jednotné komunikace a jednotných dat mezi stranami přípravy stavby, samozřejmostí by měl být standardizovaný formát dat. Funkční by mělo být společné datové prostředí.

Nicméně je jasné, že do roku 2022 nebude funkční povolování staveb v digitální podobě, natož v BIM. Jako kaňku na koncepci BIM to označil Jaroslav Nechyba. K povolování staveb v BIM je třeba nový stavební zákon a vybavení úřadů z hlediska harwaru, softwaru i lidských zdrojů. Předpokládá se termín 2027.

Pilotní projekty koncepce BIM v roce 2019

Plán vytvoření koncepce BIM obsahuje mimo jiné realizaci pilotních projektů v roce 2019 a vytvoření portálu pro komunikaci v rámci koncepce BIM. Na portál by měly být zatím nespecifikovanou formou zveřejňovány "best practice" i z komerční sféry.

Již byly vytvořeny pracovní skupiny, mezi které patří skupina pro pilotní projekty, pro zadávání, projektové řízení a smlouvy, pro datové standardy a informační požadavky, pro podklady a oceňování, pro vzdělávání a propagaci, pro terminologii a normy. Terminologický slovník pro BIM obsahuje již nyní 700 hesel s výkladem (česko-anglicky).

Pilotní projekty budou zaměřeny na veřejné zadavatele. Jejich cílem je ověřování vznikající metodiky a standardů. V první etapě budou podle slov Jaroslava Nechyby realizovány tzv. předpilotní projekty. Samotné pilotní projekty budou vytipovány a připravovány již v roce 2018, rozeběhnuty budou v roce 2019.

Odborná platforma CZ BIM nabízí spolupráci na koncepci BIM

Na konferenci hovořil také Petr Matyáš z odborné rady pro BIM (CZ BIM). CZ BIM je sdružení firem a škol, podle slov Petra Matyáše s širokou členskou základnou. CZ BIM připravovala vládní koncepci BIM před tím, než byla předána nové organizaci ČAS. Petr Matyáš vidí jako riziko prosazení jen některých hráčů na trhu, což by mohlo vést k situaci, kdy koncepce nebude přijata. Proto nabízí připomínkování výstupů, aby koncepce mohla být přijata bez problémů.

Cílem CZ BIM je podle slov Matyáše zůstat odbornou platformou. Stojí o spolupráci na standardizaci. Na podzim mají být vydány standardy BIM pro prvky TZB. Mezi další úkoly, které si CZ BIM vytyčila, je vytvoření certifikace osob – standardizace vědomostí o BIM, dále popsání metodiky pro posuzování a srovnávání BIM projektů (např. také pro soutěž Stavba roku), vybudování informačního centra pro investory – nabídnout investorům plán, jak mají postupovat a nasměrovat jej na firmy (členy CZ BIM). CZ BIM chce spolupracovat s MMR na přípravě nového stavebního zákona, a to ve stejném modelu expertního týmu, jako v případě spolupráce s MPO.

Nové sídlo NKÚ v BIM

Jako příklad realizace veřejné zakázky v BIM popisoval Radek Haubert z Nejvyššího kontrolního úřadu stavbu nového sídla NKÚ. Záměrem NKÚ je vybudovat vzorovou budovu státní správy a využití BIM by mělo tomuto cíli napomoci. Stavbu, která byla již dlouho povolena, bylo nutné přeprojektovat podle platné legislativy. Radek Haubert uvedl, že pro splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) bylo nutné doplnit geotermální vrty. Realizace by měla probíhat od ledna 2019 do prosince 2020. V březnu 2021 se předpokládá certifikace SBToolCZ. Budovu chce NKÚ vlastními silami provozovat s využitím BIM. Stavbu projektovala firma Masák a Partner, která se bude podílet na vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Veřejná zakázka by měla být vypsána na přelomu září a října 2018. Podle slov Jakuba Masáka bude BIM použito v maximální možné míře i při realizaci stavby. „Jinak než v BIMU to neumíme,“ řekl Masák.

Rozhovor s Jaroslavem Nechybou na veletrhu Aquatherm

Oprava: V posledním odstavci byla doplněna informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby a upřesněna informace o podílu společnosti Masák a Partner na této zakázce.

 
 
Reklama