Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečná škola – do jaké míry nacvičovat akce Ozbrojený útočník ve škole a další prevenci?

Bezpečná škola – komentáře a video z konference

Vedle dotačního titulu „Ozbrojený útočník ve škole“ stojí témata jako je kyberšikana, ochrana osobních údajů – „GDPR“, psychologie mimořádných událostí, krizové komunikace a etika, ale i reakce v případě požáru, agresivního rodiče, šikana a zvládání krizové situace obecně. Natáčeli jsme komentáře.

Rozhovory a komentáře k bezpečnosti ve školách

V červnu 2017 se koná již 3. ročník konference Bezpečná škola. Vybrané zajímavosti jsme Vám nabídli v článku Konference Bezpečná škola 2017, ale na konferenci jsme natáčeli i komentáře a rozhovory.

„Otevřená škola nemusí znamenat, že má 24 hodin otevřené dveře. Školy musíme co nejlépe připravit na situace, které moderní doba přináší.“ řekl Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje.
Středočeský kraj získal dotaci 97 tisíc Kč na projekt Ozbrojený útočník ve škole. „Jedná se o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem,“ přiblížil obsah projektu náměstek hejtmanky V. Rakušan a pokračoval: „Skládá se z 5 navzájem propojených aktivit, a to bezpečnostního auditu školy, proškolení bezpečnostního managementu, metodické pomoci školám při tvorbě plánu pro mimořádnou událost, to jest ozbrojeného útočníka v budovách.“

Bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu

Odborníci na konferenci Bezpečná škola 2017 se shodli, že pro školy je vhodná kombinace mechanické, elektro-technické a lidské ochrany (vrátnice) s osvětou a pravidelným nácvikem řešení modelových situací. Ale také zaznělo, že děti musí být informované, ne přestrašené a je třeba vyvážit bezpečnost a komunitní význam škol.

„Je na vás, aby děti, kterým se věnujete, dokázaly rozlišit věrohodné a pravdivé informace a informace zavádějící a dezinformace," řekl zejména směrem k pedagogům na konferenci Ing. Martin Svoboda, ředitel otevřené Národní technické knihovny.
„Život bezpečný není a nikdy nebude. Až bude bezpečný, nebude svobodný. Naším cílem je nezměnit atmosféru školy, zachovat svobodu a přátelskou atmosféru", řekl Mgr. Kupka, starosta města Líbeznice a poukázal na význam prevence: „Je třeba vybavit děti a učitele potřebnými návyky a informacemi. Nácvik, jak se zachovat v nestandardních situacích opakujeme každý rok. Může se jednat o ne zcela výjimečné situace, například jak zvládnout požár."

„Česká školní inspekce hodnotí od školního roku 2015/2016 školy a školská zařízení na základě hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy. Jelikož jedním z velmi důležitých úkolů škol a školských zařízení je zajištění bezpečnosti v tom nejširším slova smyslu pro všechny zúčastněné, má tato problematika v inspekčním modelu své samostatné kritérium. Hodnocení se tak zaměřuje také na fyzickou bezpečnost žáků i učitelů, prevenci školní úrazovosti, prevenci rizikových jevů, psychohygienické aspekty vzdělávání i další formy podpory příjemného a po všech stránkách zdravého prostředí ve škole či školském zařízení," řekl k tématu PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora z České školní inspekce.

Právě s ohledem bezpečnost ve školách v širším kontextu jsme požádali o rozhovor o preventivním programu YMCA i Jiřího Horáka, koordinátora nízkoprahových zařízení YMCA Praha.

V nízkoprahových zařízeních YMCA Praha se mimo jiné věnují i dětské agresi a jejímu zvládnutí v rámci preventivního programu pod názvem Bojovníci v nás. V Praze funguje vedle nízkoprahového klubu holešovického Dixie ještě Ymkárium na Jižním městě, další kluby pracují ve Voticích a Ústí nad Labem. Za dětmi chodí pracovníci klubů i přímo „do terénu“ – jen v Praze tak pokrývají místa jako jsou Opatov, Háje, Roztyly, Chodov, Holešovice či Letná.

Bezpečnost má i jiné stránky

U mnoha budov škol došlo v řadě případů ve snaze o energetické úspory k výměně oken a zateplení fasády, často i v rámci dotačních titulů. Motivace obcí byla jasná - energetické úspory v provozovaných objektech znamenají úspory v rozpočtech. Zapomnělo se však na dodržování požadavků dalších vyhlášek a zákonů, týkajících se lidského zdraví.

Při nedostatečném větrání se v místnosti zvyšuje koncentrace škodlivin, teplota a vlhkost vzduchu. Typickými příznaky nedostatečného větrání jsou bolest hlavy, únava, ospalost, letargie, poruchy soustředění apod. Výskyt znečišťujících látek ve školách může mít vliv na růst dětí a schopnost učit se.

 
 
Reklama