Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Bezpečná škola rozšířila tematiku od tvrdých k měkkým dovednostem

Novinkou letošního ročníku byl odklon, od dříve technické bezpečnosti, k tématům zdravého prostředí a bezpečnosti v tzv. „online“ světě.

5. ročník konference Bezpečná škola, foto M.Randa redakce
5. ročník konference Bezpečná škola, foto autor

23. 5. 2019 se uskutečnil již 5. ročník konference Bezpečná škola, kterou pořádala agentura Mascotte. Již tradičně se konference konala v konferenčním sále Národní technické knihovny v Praze a neoddělitelnou součástí byly i expozice firem, které se problematikou bezpečnosti zabývají.
Novinkou letošního ročníku byl odklon, od dříve technické bezpečnosti, k tématům zdravého prostředí a bezpečnosti v tzv. „online“ světě.
Konference byla určena pro cílovou skupinu zástupců vedení škol a rovněž zástupcům zřizovatelů na úrovni odborů školství.

I. blok „Online agrese“

Po slavnostním zahájení a úvodních slovech JUDr. Tomáše Koníčka (Odbor prevence kriminality MV ČR) a PhDr. Ladislava Spurného (Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje) následoval dopolední blok s názvem „Online agrese“.

Klíčové přednášky tematického bloku „Online agrese“

 • Kombinace technických opatření na minimalizaci rizik v kybernetickém světě a zároveň možnosti komplexní, koncepční a kontinuální edukace uživatelů, a to v podobě nejen pracovníků organizací, ale i studentů, Tomáš Barta, Channel Sales Executive Veracomp s.r.o.
 • Škola: bezpečí je víc než bezpečnost, Pavel Kysilka, 6D Academy
 • Mediální gramotnost a bezpečné chování v online prostředí – znalosti a dovednosti žáků, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora
 • O2 Chytrá škola, Marie Mališková, CSR & Sponzoring O2 Czech Republic a.s.
 • Kriminalita spojená s internetem a sociálními sítěmi, Mgr. Nikola Hendrychová – metodička prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje a Mgr. Hana Nováková - koordinátorka Týmu pro mládež

Nejen tyto přednášky, ale také následující krátký příspěvek zástupkyň Národního úřad pro kybernetickou bezpečnost (Mgr. Petra Sobková a Mgr. et Mgr. Lucie Kosová) na téma „Začleňování kyberbezpečnosti do školní výuky“ ve svém obsahu nesl celkem jasné poselství – tedy fakt, že on-line prostředí je fenomén doby a že nejen školství, ale i státní správa na něj nejsou zcela připraveny. Svědčila o tom nejen výstižná „hesla“ obsažená ve vlastních přednáškách, ale také shrnutí, kterého se ujal PhDr. Ladislav Spurný.

V následné diskusi napříč plénem kromě jiného také zaznělo:
 • Vázne komunikace nejen mezi jednotlivými resorty státní správy, ale také uvnitř nich,
 • informační revoluce nás zastihla v nedbalkách,
 • je nutná nejen kritika, ale také sebekritika a být loajálním státním zaměstnancem někdy nestačí,
 • učitelé přestávají být pro žáky partnery,
 • rodič má práva a ne omezení.

II. blok „Technologie pomáhají“

Obsahem druhého bloku s názvem „Technologie pomáhají“ nebylo na rozdíl od posledních let nosným tématem mechanické a elektronické zabezpečení škol, ale návody na konkrétní vylepšení výuky.

Přednáška pánů Petra Šťastného (Senior Product Manager Y Soft Corporation) a Ing. Lukáše Procházky (zástupce ředitele SPŠ na Proseku) s jednoduchým názvem „Bezpečná 3D tiskárna“ přinesla posluchačům podrobný návod, jak při zachování bezpečnosti (ať již se pod ní v tomto případě skrývá cokoli – například BOZP, elektrická bezpečnost, ale i bezpečný IT dohled nad celým výrobním procesem) využít tolik populární 3D tisk.

Nevyřčenou otázkou ale zůstává, jak se školství vypořádá s nedostatkem IT odborníků v řadách učitelů. Vždyť i zpráva ČŠI z prosince roku 2017 uvádí, že zajištění škol v oblasti Informační a komunikační technologie (ICT) je řešeno převážně externími komerčními subjekty. Konkrétní čísla říkají, že je tomu tak u 70 % základních a u 50 % středních škol.

V následující přednášce „Nadměrný hluk a ozvěna ve školách = zhoršená kvalita výuky“ se Iveta Králová (KAM Office and Education Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon) zaměřila na téma vlivu hluku na zdraví žáků a vyučujících. Příklad z realizovaných terénních prací ve Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích potvrdil, že i přes existující normu ČSN 73 0527 je doba dozvuku ve většině tříd na hony vzdálená od stanovených hodnot. A současně prováděné sledování tepové frekvence učitelů (před i po následně provedených akustických úpravách) doložilo náročnost jejich každodenní práce.
Poznámka: Naměřená doba dozvuku v učebně před akustickou úpravou dosahovala už při 0% obsazenosti učebny trojnásobku doporučené doby dozvuku dle ČSN …. a tepová frekvence vyučujícího 90 tepů/minutu.

5. ročník konference Bezpečná škola, foto M.Randa redakce
5.ročník konference Bezpečná škola, foto autor

III. blok „Zaměřeno na ředitele“ - technická a fyzická bezpečnost

Do obsahu odpoledního bloku s názvem „Zaměřeno na ředitele“ se ve zkrácené podobě vešlo zopakování těch nejpodstatnějších přednášek z minulých ročníků konference.
Technická a fyzická bezpečnost byla obsahem již prvního oficiálního ročníku konference v roce 2016, který se tehdy konal, v rámci doprovodných programů stavebního veletrhu FOR Arch.
Primárním cílem pořadatelů tehdy bylo seznámit posluchače z řad zástupců škol a jejich zřizovatelů s možnostmi financování nákupu bezpečnostních technologií, se souvisejícími normami, ale především s technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení.

Posun, který přineslo loňské rozšíření témat konference o kyberšikanu a rizikovou virtuální komunikaci, letos vyústil v doplnění příspěvků, která by svým obsahem naplnila tři paralelně běžící programy a téma by bylo stále totéž – BEZPEČNOST a POCIT BEZPEČNOSTI.

Například jen rozbor výsledků tzv. Tematické zprávy České školní inspekce „Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018“ o mediální gramotnosti1), který představil náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, by v kontextu s opakovaně prezentovaným přístupem žáků nejen základních a středních, ale také vysokých škol2) (viz závěry průzkumu společností Seznam.cz a ESET) k rizikům online prostředí vydal na samostatný blok konference. Takovouto konferenci by mělo ale uspořádat nebo minimálně zaštítit samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ze závěrů průzkumu společností Seznam.cz a ESET:

 • Smartphone vlastní nebo má k dispozici 96 % studentů (4 % chytrý telefon nemají).
 • Bezpečnostní aplikaci v mobilním telefonu používá pouze 39 % studentů (v roce 2017 to bylo 38 %, v roce 2016 pak 40 %).
 • Vlastní datové tarify využívá 66 % studentů, 3 % se k internetu přes mobil nepřipojují – na otevřené wi-fi sítě tak připadá zbývajících 31 %.
Je totiž otázkou, jestli bez změn, nejen myšlení, v rámci státní správy (viz body z diskuse u prvního bloku konference) budou podněty z konference s takto rozsáhlým záběrem vůbec aplikovatelné v každodenní činnosti učitelů. Školy mají omezené možnosti již několik let a čerpání dotačních programů má svá specifika.

Navíc nelze očekávat, že čerstvý absolvent magisterského studia učitelství3) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v sobě (krátce po nástupu do svého prvního zaměstnání) probudí skryté vlohy pro oblast informačních a komunikačních technologií.

Bude zajímavé si počkat, co bude obsahem příštího ročníku konference i kolik dalších záštit či partnerů si nová témata získají.


1) Mediální výchova a mediální gramotnost: Pojmy mediální výchova a mediální gramotnost jsou v textu této tematické zprávy chápány následujícím způsobem – pojem mediální výchova ve smyslu výchovně-vzdělávacího procesu a pojem mediální gramotnost ve smyslu znalostí a dovedností žáků uplatňovat získané poznatky při standardních životních situacích.
Zdroj: Tematická zpráva České školní inspekce „Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018“ odstavec 1.2 Obecné vymezení mediální výchovy a mediální gramotnosti.

2) Přístup žáků nejen základních a středních, ale také vysokých škol k rizikům online prostředí Zdroj: Výzkum společností Seznam.cz a ESET

3) Magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední. Během navazujícího magisterského studia získává student rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech obou aprobačních předmětů. Současně jsou rozvíjeny jeho kompetence pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické. Systém povinných a povinně volitelných kurzů oborových didaktik je volen tak, aby umožnil organické propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami na straně jedné a s pedagogickou praxí na straně druhé. Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole.
Zdroj: Poslání Pedagogické fakulty UK

 
 
Reklama