Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 352/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2008

se změnami:zrušeno od 1.1.2008 146/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7376
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze]

352/2002 Sb. Nařízení vlády ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"): HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví specifické emisní limity, postup uplatnění obecných emisních limitů, přípustná tmavost kouře a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. (2) Toto nařízení se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje sestávající ze zařízení a) v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování, u kterých jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem, b) pro dodatečné spalování určených k čištění odpadních plynů spalováním, která nejsou provozována jako nezávislá spalovací zařízení, c) pro regeneraci katalyzátorů, d) pro zpracování sulfanu na síru, e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu, f) pro otop koksárenských baterií, g) určených výhradně pro spalování odpadů, h) ohřívačů větru vysokých pecí, i) plynových turbín umístěných na těžebních plošinách. ----------------------------------------------------------------- 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES, o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) spalovacím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší - zařízení nebo soubor zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterém se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla (dále jen "zdroj"). Ke zdrojům náleží i spalovací motory a plynové turbíny, které nejsou součástí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 4 odst. 2 zákona, b) zařízením spalovacích technologických procesů - jakékoliv z hlediska účelu dále nedělitelné technické zařízení, v němž se oxiduje palivo za účelem výroby tepla (dále jen "zařízení"), c) spalováním - technologický proces, při němž je oxidováno palivo za účelem získávání tepla. Ke spalování náleží také technologické operace s ním související, pokud se vykonávají přímo u zdroje znečišťování, v němž spalování probíhá, zejména úprava paliva, zachycování znečišťujících látek, odvod odpadních plynů do ovzduší, měření a regulace, d) spoluspalováním paliva - proces, při němž je v zařízení spalováno současně nebo střídavě více druhů paliv, e) palivem - tuhý, kapalný, nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu splňující požadavky zvláštního právního předpisu,2) f) biomasou - rostlinný materiál, který lze použít jako palivo pro účely využití jeho energetického obsahu, pokud pochází ze zemědělství, lesnictví, nebo z potravinářského průmyslu, z výroby surové buničiny a z výroby papíru z buničiny, ze zpracování korku, ze zpracování dřeva s výjimkou dřevního odpadu, který obsahuje halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, a dřevní odpad pocházející ze stavebnictví, g) stávajícím zvláště velkým zdrojem - zdroj uvedený v § 54 odst. 7 zákona, h) novým zvláště velkým zdrojem - zdroj uvedený v § 54 odst. 8 zákona, i) zvláště velkým zdrojem závazně určeným jeho provozovatelem k útlumu postupem schváleným orgánem ochrany ovzduší - stávající nebo nový zvláště velký zdroj plnící plán útlumu provozování zdroje podle písmene n), j) budoucím novým zvláště velkým zdrojem - zdroj nebo zařízení, u něhož jsou splněny požadavky uvedené v § 54 odst. 6 zákona a pro který bude vydáno stavební povolení po 1. lednu 2003 nebo bude uveden do provozu po 27. listopadu 2003, k) odpadním plynem - plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn nebo který uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování, zejména spaliny, odpadní vzdušina, plyny na výstupech ze zařízení pro zachycování emisí, l) stupněm odsíření - poměr hmotnosti síry odloučené v místě zařízení v daném časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do zařízení přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno, m) plynovou turbínou - jakýkoli rotační stroj, který transformuje kinetickou energii na mechanickou práci, jehož součástí je kompresor a zařízení, ve kterém se oxiduje palivo k ohřevu pracovního média, n) plánem útlumu provozování stávajícího zvláště velkého zdroje určeného k útlumu orgánem kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") - schválený plán vztažený na celý zdroj a doplněný závazným písemným prohlášením provozovatele a podaný České inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") nejpozději do 30. června 2004 se závazkem, že v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 nebude provozovat zdroj déle než 20 000 hodin, o) poruchou zdroje - odchylka vzniklá v důsledku technické závady, která je popsána v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje (dále jen "provozní řád") podle § 11 odst. 2 zákona, včetně lhůty pro její odstranění, při níž souvisle do doby jejího odstranění nemohou být dodržovány emisní limity, p) emisním limitem anorganických kyslíkatých sloučenin síry - emisní limit vztažený na množství anorganických kyslíkatých sloučenin síry vyjádřených jako oxid siřičitý,3) r) emisním limitem anorganických kyslíkatých sloučenin dusíku - emisní limit vztažený na množství oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřené jako oxid dusičitý.3) ----------------------------------------------------------------- 2) Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 3) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. HLAVA II ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE § 3 Emisní limity (1) Emisní limity pro zvláště velké zdroje stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky obsahuje příloha č. 1 k tomuto nařízení. (2) Emisní limity pro zvláště velké zdroje stanovené pro oxid uhelnatý obsahuje příloha č. 2 k tomuto nařízení. § 4 Zvýšení tepelného příkonu Při rozšíření zdroje o nejméně 50 MW tepelného příkonu, nebo jestliže provozovatel zdroje plánuje změnu provozu, která by podle zjištění inspekce mohla mít významně nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo na životní prostředí, orgán kraje stanoví v podmínkách podle § 17 odst. 8 zákona emisní limit pro novou nebo změněnou část podle jmenovitého tepelného příkonu celého zdroje v souladu s termíny a požadavky ustanovení § 54 odst. 6, 7 nebo 8 zákona. § 5 Rozsah sledovaných znečišťujících látek U zvláště velkých zdrojů se zjišťují měřením emise a) tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý, oxidu uhelnatého, b) plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík, plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík a c) dalších znečišťujících látek podle zvláštního právního předpisu.3) ----------------------------------------------------------------- 3) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. § 6 Zjišťování znečišťujících látek (1) U zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 150 MW a vyšším se zjišťují emise znečišťujících látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením. (2) U zvláště velkých zdrojů, případně jejich zařízení, o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 100 MW se zjišťují emise znečišťujících látek podle § 5 písm. a) jednorázovým měřením postupy splňujícími požadavky zvláštního právního předpisu3) na každém zařízení podle § 9 odst. 2 zákona, a to dvakrát za kalendářní rok v intervalu mezi měřeními ne kratším než 3 měsíce. (3) Zjišťování znečišťujících látek kontinuálním měřením se provádí na každém zařízení při splnění podmínek § 9 odst. 2 zákona technickými prostředky splňujícími požadavky zvláštního právního předpisu.3) (4) U zdrojů nebo zařízení se neprovádí měření emisí tuhých znečišťujících látek, jde-li o zařízení spalující výlučně zemní plyn, a emisí oxidu siřičitého, jedná-li se o zařízení spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit. V těchto případech se pro stanovení emisí použije hodnot emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (5) Emise znečišťujících látek podle § 5 písm. b) a c) se zjišťují jednorázovým měřením při obvyklém provozním výkonu zdroje postupy splňujícími požadavky zvláštního právního předpisu3) na každém zařízení podle § 9 odst. 2 zákona, a to po prvním uvedení zdroje do provozu nebo po každé záměně paliva nebo suroviny nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, a to do 6 měsíců od vzniku jedné z výše uvedených skutečností a dále jednou za 3 kalendářní roky. (6) Provozovatel zdroje, který podléhá povinnosti zajistit kontinuální měření emisí podle § 11 odst. 1 písm. j) zákona, prokazuje dodržení hodnot emisních limitů stanovených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení tím, že naměřené hodnoty po dobu provozu zařízení v průběhu kalendářního roku splňují následující podmínky a) roční průměr denních středních hodnot je nižší než hodnota emisního limitu, b) 95 % všech třicetiminutových středních hodnot je nižší než 120 % emisního limitu, c) všechny třicetiminutové střední hodnoty jsou nižší než dvojnásobek hodnoty emisního limitu a d) žádná z kalendářních měsíčních středních hodnot nepřesáhne emisní limit a pro oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky 97 % a pro oxidy dusíku 95 % všech čtyřicetiosmihodinových středních hodnot nepřesáhne 110 % emisního limitu. Čtyřicetiosmihodinovou střední hodnotou se rozumí aritmetický průměr 2 platných po sobě jdoucích denních středních hodnot. Pro výpočet čtyřicetiosmihodinové střední hodnoty se použijí denní střední hodnoty počínaje 1. lednem a konče 31. prosincem kalendářního roku, přičemž každá denní střední hodnota může být pro výpočet použita pouze jednou. Osamocené denní průměry v průběhu roku se pro výpočet čtyřicetiosmihodinové střední hodnoty nesčítají. Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje zjištěné v době uvádění zařízení zdroje do provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování jeho poruchy, popřípadě havárie.3) Délka přípustné doby trvání těchto stavů se řídí provozním řádem. (7) V případech, kdy se vyžadují pouze jednorázová měření, zpracují se výsledky jednorázového měření tak, aby je bylo možno porovnat s emisními limity. Schopnost zdroje dodržovat emisní limit je prokázána, pokud průměr jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky za celé měření, vypočítaný postupy podle zvláštního právního předpisu,3) je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně každá hodnota zjištěné koncentrace jednotlivého měření znečišťující látky je menší než 120 % emisního limitu. (8) Požadované stupně odsíření podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud vyhodnocení provedených měření prokáže, že všechny střední hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly požadovaného stupně. (9) Emisní limity se považují pro zařízení budoucích nových zdrojů za splněné, pokud žádný platný denní průměr nepřesáhne hodnoty emisních limitů uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení a 95 % platných hodinových průměrů nepřesáhne 200 % hodnoty emisních limitů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení. (10) Platné průměrné hodnoty se stanoví postupem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.3) (11) Pokud nejsou u zdroje stanoveny emisní limity oxidu siřičitého nebo organických látek, zjišťují provozovatelé množství emisí výpočtem pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. ----------------------------------------------------------------- 3) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. § 7 Plán snížení emisí u stávajících zvláště velkých zdrojů Plány snížení emisí podle § 54 odst. 7 zákona u stávajících zvláště velkých zdrojů se zpracují pro oxidy dusíku, oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky u zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které byly v provozu v roce 2000. Zásady vypracování plánu snížení emisí u stávajícího zvláště velkého zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 k tomuto nařízení. HLAVA III VELKÉ A STŘEDNÍ SPALOVACÍ ZDROJE § 8 Emisní limity (1) Emisní limity pro velké a střední zdroje stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid uhelnatý jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. (2) Pokud jsou v zařízeních velkých zdrojů spalovány použité oleje, jejichž spoluspalování je povoleno podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo f) zákona, platí pro jejich spalování emisní limity stanovené zvláštním právním předpisem.4) ----------------------------------------------------------------- 4) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. § 9 Zjišťování znečišťujících látek (1) Zjišťování znečišťujících látek se provádí na každém zařízení při splnění podmínek § 9 odst. 2 zákona postupy splňujícími požadavky zvláštního právního předpisu.3) (2) Dodržování emisních limitů se u velkých a středních zdrojů kontroluje jednorázovým měřením, pokud provozovatel nemá povinnost měřit kontinuálně. Hodnoty emisních limitů stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud střední hodnota ze všech jednotlivých měření nepřekračuje emisní limit a současně každá hodnota zjištěné koncentrace jednotlivého měření znečišťující látky je menší než 120 % emisního limitu. (3) U velkých zdrojů se jednorázovým měřením zjišťují emise tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a obsah kyslíku postupy splňujícími požadavky zvláštního právního předpisu3) na každém zařízení, a to jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření, a dále po každé záměně paliva, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. (4) U středních zdrojů se jednorázovým měřením zjišťují emise tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý, oxidu uhelnatého a obsah kyslíku, a to jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření, a dále po každé záměně paliva, nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn, a to u zařízení spalujících tuhá, kapalná nebo plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu rovném nebo vyšším než 1 MW. (5) U středních zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW se jednorázové měření provádí jedenkrát za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření, a dále po každé záměně paliva a po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. (6) U zdrojů se neprovádí měření tuhých znečišťujících látek, jde-li o zdroje spalující výlučně plynné palivo, a oxidu siřičitého, jde-li o zdroje spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit. V těchto případech se pro stanovení emisí použije hodnot emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (7) Pokud nejsou u zdroje stanoveny emisní limity oxidu siřičitého nebo organických látek, zjišťují provozovatelé množství emisí výpočtem pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (8) Jednorázové měření lze nahradit měřením kontinuálním. ----------------------------------------------------------------- 3) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. HLAVA IV ZJIŠŤOVÁNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A ÚČINNOST SPALOVÁNÍ MALÝCH ZDROJŮ § 10 Zjišťování znečišťujících látek u malých zdrojů U malých zdrojů se provádí jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest postupem podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení. § 11 Účinnost spalování Malý zdroj je provozován s požadovanou účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách stanovenou v příloze č. 7 k tomuto nařízení. HLAVA V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 12 Postup stanovení obecných emisních limitů u zdrojů Pokud pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek není stanoven u zdroje specifický emisní limit a dojde-li k vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin k plnění obecných emisních limitů podle § 9 odst. 4 zákona, pak orgán kraje stanoví a) obecné emisní limity látek, jejichž emise lze u zdroje prokazatelně předpokládat a které mají významný vliv na kvalitu ovzduší v místě zdroje, především jedná-li se o oblast podle § 7 odst. 1 zákona, b) obecné emisní limity dalších látek na základě vlastního posouzení, které odůvodní v jím vydaném rozhodnutí, c) obecný emisní limit pro pachové látky a přípustnou tmavost kouře. § 13 Společná ustanovení (1) Zařízení, která jsou provozována pouze v situaci krajní nouze nebo po dobu v úhrnu nepřekračující 700 hodin v kalendářním roce a jsou pro taková použití předem označena a evidována inspekcí, nemusí být kontinuálním měřením vybavena. (2) Odpadní plyny se vypouštějí do ovzduší, je-li to technicky možné, řízeným způsobem komínem, jehož výška se vypočítá postupem podle zvláštního právního předpisu5) tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí. (3) Pro zdroj, ve kterém se současně spaluje více druhů paliv, se hodnoty emisních limitů stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za spalování více druhů paliv není považována stabilizace hoření. ----------------------------------------------------------------- 5) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. § 14 Přechodná ustanovení (1) Pokud provozovatel stávajícího zvláště velkého zdroje poskytne příslušnému orgánu ochrany ovzduší do 30. července 2004 prohlášení, že v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2015 nebude tento zdroj provozovat déle než 20 000 hodin, a pokud zdroj není součástí Národního programu snížení emisí ze stávajících zvláště velkých zdrojů, nebude u tohoto zdroje vyžadováno dodržování emisních limitů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení jako platných pro stávající zvláště velké zdroje počínaje dnem 1. ledna 2008. Provozovatel každoročně předloží orgánu kraje a inspekci informaci o využité a nevyužité provozní době. Platnost emisních limitů stanovených pro tento zdroj pro období přede dnem 31. prosince 2007 není tímto dotčena. (2) Provozovatelé zdrojů, na které se vztahuje povinnost měření podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona, provedou první jednorázové měření emisí a) u zvláště velkých zdrojů do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, b) u velkých zdrojů do 1 kalendářního roku od posledního měření, c) u středních zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 1 až 5 MW včetně do 3 kalendářních let od posledního měření; provozovatelé, kteří provedli poslední měření před datem 1. června 1999, provedou toto měření do 1. června 2003, d) u středních zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW do 5 kalendářních roků od posledního měření; provozovatelé, kteří provedli poslední měření před datem 1. června 1999, provedou toto měření do 1. června 2003. (3) Pro stávající zvláště velké zdroje, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a vyšší a které nejsou v provozu více než 2000 hodin ročně (klouzavý průměr za 5 let), se uplatňuje emisní limit pro emise oxidu siřičitého 800 mg.m-3 do 31. prosince 2015. Od 1. ledna 2016 budou zařízení s emisním limitem oxidu siřičitého 800 mg.m-3 provozována nejvýše 1500 hodin ročně. (4) Vyhodnocení kontinuálního měření se provádí a) u stávajících zvláště velkých zdrojů a u nových zvláště velkých zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem vyšším nebo rovným 150 MW postupem podle § 6 odst. 6, b) u stávajících zvláště velkých zdrojů a u nových zvláště velkých zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem vyšším nebo rovným 100 MW postupem podle § 6 odst. 6 od 1. ledna 2005 a c) u budoucích nových zvláště velkých zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem vyšším nebo rovným 100 MW postupem podle § 6 odst. 9 od 1. ledna 2004. (5) U zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším, na které se nevztahuje § 6 odst. 1, uvedených do provozu od 27. listopadu 2003 se zjišťují emise látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením. (6) U zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW a vyšším, na které se nevztahuje § 6 odst. 1 a ustanovení odstavce 5, se od 1. ledna 2005 zjišťují emise látek podle § 5 písm. a) kontinuálním měřením. (7) Provozovatel zdroje, který zjišťuje množství emisí kontinuálním měřením, eviduje od 1. ledna 2003 jednotlivě každou emisi měřené znečišťující látky za každý den. § 15 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Kužvart v. r. Příl.1 Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity pro oxid siřičitý Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro tuhá paliva A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících tuhá paliva vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý do 50 MW 50-300 MW > 300 MW tepelný výkon ------------------------------------------------------------------ Fluidní 800 500 500 topeniště ------------------------------------------------------------------ Ostatní 2500 1700 500 topeništěx) ------------------------------------------------------------------ x) též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky Poznámka 1. Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní (první - platí i v ostatních případech) stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 2. Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stopy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 3. Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B. B. Hodnoty emisních limitů pro tuhá paliva spalovaná v nových zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý 50 až 100 MW 100 až 500 MW > 500 MW tepelný příkon ------------------------------------------------------------------ Limit 2000 2000 - 400 400 s lineárním poklesem*) ------------------------------------------------------------------ *) tepelný příkon (P v MWt) emisní limit (EL v mg/m3) EL = 2400 - 4P Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. C. Emisní limity pro tuhá paliva pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 6 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva 50 - 100 MW 100 - 300 MW > 300 MW ------------------------------------------------------------------ Biomasa 200 200 200 ------------------------------------------------------------------ Ostatní tuhá 850 200 200 paliva ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro kapalná paliva A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících kapalná paliva vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý Do 50 MW 50 - 300 MW > 300 MW tepelný výkon ------------------------------------------------------------------ Emisní limit (není stanoven) 1700 500 ------------------------------------------------------------------ Poznámka 1. Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 2. Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 3. Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B. B. Emisní limity pro kapalná paliva spalovaná v nových zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý 50 až 300 MW 300 až 500 MW > 500 MW tepelný příkon ------------------------------------------------------------------ Emisní limit 1700 1700 - 400*) 400 (s lineárním poklesem) ------------------------------------------------------------------ *) tepelný příkon (P v MWt) emisní limit (EL v mg/m3) EL = 3650 - 6,5 P Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. C. Emisní limity pro kapalná paliva pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý 50 - 100 MW 100 - 300 MW > 300 MW tepelný příkon ------------------------------------------------------------------ Emisní limit 850 400 - 200*) 200 (s lineárním poklesem) ------------------------------------------------------------------ *) tepelný příkon (/ v MWt) emisní limit (EL v mg/m3) EL = 500 - P Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro plynná paliva A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) spalujících plynná paliva vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva z veřejných distribučních sítí 35 ------------------------------------------------------------------ Pro plynná paliva mimo paliv z veřejných 900 distribučních sítí a koksárenský plyn ------------------------------------------------------------------ Zkapalněný plyn (limit nestanoven) ------------------------------------------------------------------ Poznámka 1. Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k niž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 2. Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 3. Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B. B. Emisní limity pro plynná paliva spalovaná v nových zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva obecně 35 ------------------------------------------------------------------ Zkapalněný plyn 5 ------------------------------------------------------------------ Nízkovýhřevné plyny ze zplynění nebo rafinačních 800 zbytků, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn ------------------------------------------------------------------ Plyn ze zplynění uhlí Emisní limit zatím nestanoven ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje C. Emisní limity pro plynná paliva spalovaná v budoucích nových zdrojích podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva obecně 35 ------------------------------------------------------------------ Zkapalněný plyn 5 ------------------------------------------------------------------ Koksárenský plyn 400 ------------------------------------------------------------------ Vysokopecní plyn, konvertorový plyn 200 ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. 2. Hodnoty emisních limitů pro oxidy dusíku Hodnoty emisních limitů pro stávající zvláště velké zdroje A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) pro NOx (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných (obsah kyslíku 3 %), vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Fluidní topeniště 400 ------------------------------------------------------------------ Výstavné topeniště 1100 ------------------------------------------------------------------ Ostatní topeniště na tuhá paliva 650 ------------------------------------------------------------------ Kapalná paliva 450 ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva 200/300* ------------------------------------------------------------------ * při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí Poznámka 1. Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 2. Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 3. Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin, počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B. B. Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2) při spalování tuhých paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných (obsah kyslíku 3 %) v nových zdrojích podle § 2 písm. h) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva Emisní limity (mg/m3) ------------------------------------------------------------------ Tuhá 50 až 500 MW 600 >500 MW 500 ------------------------------------------------------------------ Od 1. ledna 2016 50 až 500 MW 600 >500 MW(2) 200 ------------------------------------------------------------------ Kapalná 50 až 500 MW 450 >500 MW 400 ------------------------------------------------------------------ Plynná 50 až 500 MW 300 >500 MW 200 ------------------------------------------------------------------ Poznámka 1. Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. 2. Pro zařízení, která po 1. lednu 2016 nebudou provozována déle než 1500 hodin ročně (klouzavý pětiletý průměr), platí emisní limit 450 mg/m3. 3. Při spalování tuhých paliv s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 % platí až do 1.1.2018 emisní limit 1200 mg/m3. C. Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2) pro tuhá paliva (obsah kyslíku 6 %) pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva 50 - 100 MW 100 - 300 MW >300 MW ------------------------------------------------------------------ Biomasa 400 300 200 ------------------------------------------------------------------ Obecně 400 200 200 ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. D. Hodnoty emisních limitů pro NOx (v přepočtu na NO2) pro kapalná paliva - s výjimkou plynových turbín - vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva 50 - 100 MW 100 - 300 MW >300 MW ------------------------------------------------------------------ Kapalná paliva 400 200 200 ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. E. Hodnoty emisních limitů pro NOx (v přepočtu na NO2) pro plynná paliva - s výjimkou plynových turbín - vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh plynného paliva 50 - 300 MW >300 MW ------------------------------------------------------------------ Zemní plyn 150 100 ------------------------------------------------------------------ Jiné plyny 200 200 ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. F. Hodnoty emisních limitů platné pro jednotku s jedinou plynovou turbínou: Emisní limity pro NOx (v přepočtu na NO2) vyjádřené v mg/m3 (obsah kyslíku 15 %), které platí pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j) vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. Následující hodnoty se vztahují pouze na provozní stavy, při kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu: ------------------------------------------------------------------ Palivo >50 MW ------------------------------------------------------------------ Zemní plyn1) 50 2) ------------------------------------------------------------------ Kapalná paliva3) 120 3) ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva (jiná než zemní plyn) 120 ------------------------------------------------------------------ Z těchto limitů jsou vyloučeny plynové turbíny určeno pro použití v mimořádných případech, které jsou v provozu méně než 500 hodin za rok. Provozovatel takových zařízení předkládá každý rok příslušnému orgánu zprávu o využité době. Vysvětlivky: 1) Zemním plynem se rozumí přirozeně se vyskytující methan s obsahem inertních plynů a dalších složek vyjádřeným objemovým zlomkem menším než 20 %. 2) Hodnota emisního limitu oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý při spalování plynných paliv v plynových turbinách vyjádřeného limitní hmotnostní koncentrací oxidu dusičitého v suchých spalinách s 15 % kyslíku vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn je 75 mg/m3 v následujících případech: - plynové turbíny využívané pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny s celkovou účinností vyšší než 75 % - plynové turbíny v zařízeních s kombinovaným cyklem s roční průměrnou celkovou elektrickou účinností vyšší než 55 %; - plynové turbíny pro mechanický pohon (plynové turbíny pohánějící kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti) Pro plynové turbíny, které nespadají do žádné ze shora uvedených kategorií, ale které mají účinnost větší než 35 % (na základě podmínek Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO), je emisní limit oxidu dusičitého (obsah kyslíku 15 %) vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn 50 mg/m3 (35 % v těch případech, kdy je emisní limit vyjádřen procenty a určen na základě podmínek ISO). 3) Tato hodnota emisního limitu se vztahuje jen na plynové turbíny spalující lehké a střední destilační frakce. 3. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky A. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivá zařízení stávajících zdrojů podle § 2 písm. g) při spalování tuhých (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných paliv (obsah kyslíku 3 %) vyjádřené v mg/m3 vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva Jmenovitý tepelný Hodnota emisního limitu (mg/m3) ------------------------------------------------------------------ Tuhá >= 50 100 ------------------------------------------------------------------ Kapalná1 Všechna zařízení 50 ------------------------------------------------------------------ Plynná Všechna zařízení 50 ------------------------------------------------------------------ 1 hodnota emisního limitu pro zdroje tepelným příkonem nižším 500 MW spalujícího kapalné palivo s více než 0,06 % popela činí 100 mg/m3 Poznámka 1. Tyto emisní limity platí pro zařízení stávajících zdrojů, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení před 1. červencem 1987, a vztahují se k tepelným výkonům jednotlivých zařízení. 2. Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje. 3. Provozovatelé zdrojů, kteří obdrželi povolení před 1. červencem 1987, mohou požádat nejpozději do 30. června 2004 kompetentní orgán o to, aby směli provozovat zdroj ne více než 20 000 hodin počínaje 1. lednem 2008 do 31. prosince 2015 bez plnění emisních limitů uvedených pod písmenem B. B. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky při spalování tuhých kapalných a plynných paliv v nových zdrojích podle § 2 písm. h), k nimž bylo vydáno původní stavební povolení 1. července 1987 a nebo později, vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva Jmenovitý tepelný Hodnota emisního limitu (mg/m3) ------------------------------------------------------------------ Tuhá >= 500 50 < 500 100 ------------------------------------------------------------------ Kapalná1 Všechna zařízení 50 ------------------------------------------------------------------ Plynná Všechna zařízení 5 obecně 10 pro vysokopecní plyn 50 pro plyny produkované v ocelářství, které lze použít jinde, a pro koksárenský plyn ------------------------------------------------------------------ 1 hodnota emisního limitu pro zdroje tepelným příkonem nižším 500 MW spalujícího kapalné palivo s více než 0,06 % popela činí 100 mg/m3 Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení, na něž bylo stavební povolení vydáno po 1. červenci 1987, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. C. Emisní limity pro tuhé znečišťující látky pro budoucí nové zdroje podle § 2 písm. j). ------------------------------------------------------------------ Druh paliva Jmenovitý tepelný Hodnota emisního limitu příkon (MW) (mg/m3) vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn ------------------------------------------------------------------ Tuhá 50 - 500 50 (obsah kyslíku 6 %) > 100 30 ------------------------------------------------------------------ Kapalná paliva 50 - 100 50 (obsah kyslíku 3 %) > 100 30 ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva obecně 5 (obsah kyslíku 3 %) Vysokopecní plyn 10 Plyny z výroby oceli, 30 které lze využít jinde ------------------------------------------------------------------ Poznámka Hodnoty emisních limitů se pro každé jednotlivé zařízení vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého zdroje. Příl.2 Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší Emisní limity platí pro všechna zařízení zvláště velkých zdrojů bez ohledu na datum vydání stavebního povolení a jsou vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn. ------------------------------------------------------------------ Druh paliva Jmenovitý tepelný Hodnota emisního limitu příkon (MW) (mg/m3) ------------------------------------------------------------------ Tuhá paliva >= 50 250 (obsah kyslíku 6 %) < 50 400 (obsah kyslíku 6 %) ------------------------------------------------------------------ Fluidní kotle > 50 250 (obsah kyslíku 6 %) ------------------------------------------------------------------ Kapalná paliva > 50 175 (obsah kyslíku 3 %) ------------------------------------------------------------------ Plynná paliva obecně > 50 100 (obsah kyslíku 3 %) ------------------------------------------------------------------ Plynové turbíny > 50 100 (obsah kyslíku 15 %) ------------------------------------------------------------------ Poznámka Tyto emisní limity se vztahují k tepelným příkonům jednotlivých zařízení. Příl.3 Stupeň odsíření Tam, kde není možno splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení vzhledem k vlastnostem paliva, musí zdroje plnit alespoň následující stupně odsíření: Stupeň odsíření spalin pro nové zvláště velké zdroje, k nimž bylo vydáno původní stavební povolení 1. července 1987 nebo později. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý tepelný příkon Stupeň odsíření (MW) (%) ------------------------------------------------------------------ <= 100 60 ------------------------------------------------------------------ > 100 až do 300 včetně 75 ------------------------------------------------------------------ > 300 až do 500 včetně 90 ------------------------------------------------------------------ > 500 94 ------------------------------------------------------------------ Stupeň odsíření pro budoucí nové zvláště velké zdroje, se stavebním povolením po 1. lednu 2004 nebo později. ------------------------------------------------------------------ Jmenovitý tepelný příkon Stupeň odsíření1) (MW) (%) ------------------------------------------------------------------ <= 300 92 ------------------------------------------------------------------ > 300 95 2) ------------------------------------------------------------------ 1) Zařízení, která dosahují koncentrace 300 mg/m3 pro oxid siřičitý s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn, jsou vyjmuta z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření. 2) Pro tato zařízení současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m3 s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn. Příl.4 Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky Pro účely této přílohy nařízení se užívá označení: Označení "vztažné podmínky" pro emisní limit, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0 stupňů), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v nosném plynu (obvykle kyslíku). Označení "nest." u číselných hodnot emisních limitů značí, že pro uvedenou znečišťující látku se emisní limit nestanovuje. 1. Velké a střední zdroje 1.1 Emisní limity spalování paliv ve velkých a středních zdrojích znečišťování ovzduší Jmenovité tepelné výkony velkých a středních zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení emisních limitů sčítají, jestliže jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku, spalují stejný druh paliva a spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů nebo by s ohledem na uspořádání a druh používaného paliva mohly být vypouštěny společným komínem. Emisní limity platí pro vztažné podmínky a obsah kyslíku v nosném plynu uvedeném v posledním sloupci tabulek. Není-li stanoveno jinak, platí obecné emisní limity tmavosti kouře stanovené zvláštním předpisem. 1.1.1 Spalovací zařízení s granulačním, výtavným a roštovým ohništěm1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 nebo větší - - 650 - nest. 6 - - 1100 2) - -"- -"- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 až do 1 včetně - - - 650 -"- -"- ---------------------------------------------------------------------------------------------- > 1 až do 5 včetně - - - 650 -"- -"- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 a větší až do 5 včetně 250 - - - -"- -"- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 a větší, ale jmen. tepelný - 2500 - - -"- -"- příkon menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- > 5, ale jmen. tepelný příkon 150 - - 400 -"- -"- menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky 2) pro výtavná ohniště 1.1.2 Spalovací zařízení spalující dřevo1) nebo biomasu ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % --------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 nebo větší, ale jmen. 250 2500 650 650 50 2) 11 tepelný příkon menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky 2) emisní limit platí pro tepelný výkon nad 1 MW 1.1.3 Spalovací zařízení spalující kapalná paliva ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 nebo větší, ale jmen. - - - 175 nest. 3 tepelný příkon menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 nebo větší až do 5 - 1) 500 - -"- 3 včetně ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 nebo větší, ale jmen. 100 - - - -"- 3 tepelný příkon menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- > 5, ale jmen. tepelný příkon - - 450 - -"- 3 menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- > 5, ale jmen. tepelný příkon - 1700 - - -"- 3 menší než 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) obsah síry v palivu max. 1 % hm. 1.1.4 Spalovací zařízení spalující plynná paliva ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % --------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2 a větší, ale jmen. 50 1) 35 2) 200 100 nest. 3 tepelný příkon menší než 900 3) 300 4) 50 MW ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyny, bioplyny, propan či butan nebo jejich směsi, plyn z rafinerií) 2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí 3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn (viz odst. 1.5) 4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí 1.1.5 Fluidní kotle spalující fosilní paliva ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- >= 5, ale jmen. tepelný příkon 100 800 400 250 nest. 6 menší než 50 MW 17 % 1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- < 5 MW 2) -"- 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) nelze-li při spalování tuzemského paliva dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty 2) emisní limity fluidních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva 1.1.6 Stacionární pístové spalovací motory A. Emisní limity pro stávající stacionární pístové spalovací motory ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- >= 0,2 a menší než 50 MW 130 2) 3) 2000 4) 650 150 7) 5 8) 4000 5) 500 6) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) kogenerační jednotky jsou tříděny podle tepelného příkonu 2) při použití kapalný paliv 3) při použití motorové nafty nesmí celkový obsah síry překročit 0,05 % hm. a v ostatních kapalných palivech 1 % hm.; při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, resp. 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu 4) u vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW 5) u vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně 6) u zážehových motorů 7) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšší než 3 kg/h 8) pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující látky a organické látky platí pro vlhký plyn B. Emisní limity pro NOx pro nové stacionární pístové spalovací motory1) -------------------------------------------------------------------------------- Kapacita, technický typ, specifikace paliva emisní limit2) (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) -------------------------------------------------------------------------------- zážehové (Ottovy) motory, 4taktní, nad 1 MW jmenovitého tepelného příkonu 250 - motory spalující chudou směs 500 - ostatní motory -------------------------------------------------------------------------------- vznětové (Dieselovy) motory palivo: zemní plyn (motory se vstřikovacím 500 zapalováním) 600 palivo: těžký topný olej 500 palivo: dieselový nebo plynový olej -------------------------------------------------------------------------------- 1) tyto emisní limity platí od 1. ledna 2008 2) tyto emisní limity se nevztahují na motory provozované méně než 500 h/r. Vztažný obsah kyslíku je 5 %. C. Zařízení zdrojů podle podskupiny 1.1.6, která jsou používána výhradně jako náhradní zdroje elektrické energie v rozsahu do 300 provozních hodin v kalendářním roce, se zařazují do kategorie malých zdrojů. Jejich provozovatelé jsou povinni plnit veškerá příslušná ustanovení vyplývající z tabulek A. a B. 1.1.7 Přímotopné teplovzdušné systémy pro vytápění1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný výkon Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční (MW) stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- >= 0,2 2) 2) 2) 2) nest. 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) systémy, v jejichž zařízení dochází k přímému styku plamene, resp. míchání horkých spalin s ohřívaným vzduchem, jehož část současně slouží jako zdroj kyslíku pro spálení paliva; spalovat se smějí jen plynná paliva, která jsou dodávána z veřejných distribučních sítí, a dále propan, butan nebo jejich směsi a dále bezolovnatá kapalná paliva s obsahem síry do 0,05 % hm., a to v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem 2) číselné hodnoty emisních limitů pro kotle podle spalovaného paliva 1.1.8 Plynové turbíny ---------------------------------------------------------------------------------------------- Objemový tok spalin (m3/h) Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální Referenční stavové podmínky a suchý plyn) pro obsah kyslíku % ---------------------------------------------- O2 Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické zneč. siřičitý dusíku uhelnatý látky jako látky jako NO2 suma uhlíku ---------------------------------------------------------------------------------------------- < 60 000 100 1) 1700 350 100 nest. 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------- >= 60 000 50 2) 1700 300 100 nest. 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Z těchto limitů jsou vyloučeny plynové turbíny, které jsou v provozu méně než 150 hodin za rok. Odkazy: 1) při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti dýmu podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň 2) při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti dýmu podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu 2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň 1.2 Integrace kotle s plynovou turbínou a) Je-li za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel bez přitápění nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, platí pro tuto konfiguraci stejné emisní limity a referenční podmínky jejich stanovení jako pro plynové turbíny příslušného objemového toku. b) V případě, že je za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel s přitápěním jiným palivem nebo jeho tepelný příkon ve stejném palivu překračuje 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, stanoví se emisní limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem hodnot platných pro samotnou plynovou turbínu a samotný kotel podle podílů tepelného příkonu turbíny a přitápění kotle. c) Tepelný příkon zařízení je stanoven výpočtem z výhřevnosti a množství spalovaného paliva. K tomu účelu se použije hodnota minimální výhřevnosti paliva zaručovaná jeho výrobcem v technických normách či podmínkách. Není-li udána, stanoví se jako součet výhřevností složek paliva, jejichž průměrný obsah v palivu je stanoven rozborem. Příl.5 Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druh paliva Druh Tepelný výkon Tuhé látky SO2 NOx CO Org. Jednotka topeniště kotle látky* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- všechna jakýkoliv 1,0.Ap 19,0.Sp 3,0 45,0 8,90 kg/t tuhá mimo černého uhlí a spáleného koks pevný rošt paliva -------------- ------------------------------------------------------------------------- černé uhlí a jakýkoliv 1,0.Ap 19,0.Sp 1,5 45,0 8,90 koks --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hnědé uhlí, <= 3 MW 1,9.Ap 19,0.Sp 3,0 5,0 1,29 proplástek > 3 MW 1,9.Ap 19,0.Sp 3,0 1,0 0,43 lignit, brikety -------------- ------------------------------------------------------------------------- černé uhlí pásový rošt <= 3 MW 1,7.Ap 19,0.Sp 3,0 5,0 1,29 tříděné a prachové, > 3 MW 1,7.Ap 19,0.Sp 7,5 1,0 0,43 jiná tuhá paliva --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- všechna 5,0.Ap 19,0.Sp 3,0 1,0 0,40 tuhá paliva mimo černé uhlí a koks pás. rošt s pohazov. ---------- ------------------------------------------------------- pohyblivý 3,5.Ap 19,0.Sp 3,0 1,0 0,40 rošt (přesuvný, vratný aj.) a komb. rošt + olej jakýkoliv rošt + plyn ------------ ------------------------------------------------------- granulační a 8,5.Ap 19,0.Sp 6,0 0,5 0,14 a komb. rošt + práš. práš. + plyn ------------ ------------------------------------------------------- výtavné 5,5.Ap 19,0.Sp 15,0 0,5 0,14 ------------ ------------------------------------------------------- 1,5.Ap 19,0.Sp 27,5 0,5 0,14 cyklonové --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- černé uhlí a 5,0.Ap 19,0.Sp 7,5 1,0 0,42 kg/t koks pásový rošt s pohazov. spáleného paliva ------------ ------------------------------------------------------- pohyblivý 3,5.Ap 19,0.Sp 7,5 1,0 0,40 rošt (přesuvný, vratný aj.) a kombinace rošt + olej jakýkoliv rošt + plyn ------------ ------------------------------------------------------- granulační a 8,5.Ap 19,0.Sp 9,0 0,5 0,14 kombin. rošt + práš. prášek + plyn ------------ ------------------------------------------------------- tavicí 5,5.Ap 19,0.Sp 15,0 0,5 0,14 ------------ ------------------------------------------------------- cyklon 1,5.Ap 19,0.Sp 27,5 0,5 0,14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dřevo <= 3 MW 12,5 1,0 3,0 1,0 0,89 jakékoliv > 3 MW 15,0 1,5 3,0 1,0 0,89 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jakékoliv <= 100 MW 2,91 20.S 10,0 0,53 0,29 kg/t těžký a stř. topný olej > 100 MW 1,06 20.S 13,4 0,42 0,20 spáleného paliva lehký topný jakékoliv jakýkoliv 2,13 20.S 10,0 0,59 0,34 olej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nafta a jakékoliv jakýkoliv 1,42 20.S 5,0 0,71 0,34 podobná paliva --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jakékoliv <= 3 MW 0,45 0,02.S 2,4 0,46 0,09 (0,004) propan a > 3 MW 0,42 0,02.S 2,8 0,37 0,04 butan (0,004) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jakékoliv <= 3 MW 302 2,0.S 1920 320 64 kg/10E6 m3 (9500) spáleného plynu > 3 MW až 290 2,0.S 3700 270 24 do 100 MW včetně (9500) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- koksárenský plyn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jakékoliv <= 3 MW 302 2,0.S 1920 320 64 kg/10E6 m3 (6500) spáleného plynu > 3 MW až 290 2,0.S 3700 270 24 generátorový do 100 MW plyn včetně (6500) 240 2,0.S 9600 270 8 (6500) > 100 MW --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jakékoliv <= 3 MW 302 2,0.S 1920 320 - (150) kg/10E6 m3 > 3 MW až 290 2,0.S 3700 270 - spáleného vysokopecní do 100 MW plynu plyn včetně (150) 240 2,0.S 9600 270 - > 100 MW 150 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zemní plyn jakékoliv <= 0,2 MW 20 2,0.S 1600 320 64 (9,6) > 0,2 až do 20 2,0.S 1920 320 64 5 MW včetně (9,6) 20 2,0.S 3300 270 24 > 5 až do (9,6) 50 MW včetně 20 2,0.S 4200 270 24 > 50 až do 20 2,0.S 5000 270 8 100 MW včetně (9,6) > 100 MW --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Organické látky vyjádřené jako suma org. C Poznámka: Pokud není znám obsah síry v palivu S, používají se čísla v závorkách. Ap - obsah popela v původním vzorku tuhých paliv (% hm.) Sp - obsah síry v původním vzorku tuhých paliv (% hm.) S - obsah síry v původním vzorku paliva pro: - kapalná paliva (% hm.) - propan-butan (g/kg) - plynná paliva (mg/m3) Příl.6 Emisní limity při spalování více druhů paliv 1. U zařízení používajícího současně 2 nebo více druhů paliv se stanoví hodnoty emisních limitů takto: a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zařízení, b) za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, c) za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou. 2. U jednotek spalujících více druhů paliv, ve kterých se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení bodu 1 předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu zařízení činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %. Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech paliv takto: a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zařízení, b) za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu, c) za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, d) za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva sečtou. 3. Jako alternativu k bodu 2 lez použít následující průměrné hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci paliv): a) pro zařízení uvedená do provozu před 1. lednem 2004 v průměru 1000 mg/m3 pro všechna taková zařízení v rámci rafinerie; b) u nových zařízení uvedených do provozu po 1. lednu 2004 v průměru 600 mg/m3 pro všechna taková zařízení v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín. 4. Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zařízení spalujících tuhá paliva se nepovažuje za spoluspalování paliv podle § 2 písm. d). Příl.7 Zjišťování znečišťujících látek a kontrola účinnosti malých zdrojů 1. Kontrola účinnosti spalování 1) Každý malý zdroj musí spalovat palivo alespoň s účinností spalování podle § 11 a bodu 2 této přílohy. 2) Účinnost spalování se vypočte nepřímou metodou. Výpočet vychází ze souboru naměřených a vypočítaných údajů uvedených v tabulce. ------------------------------------------------------------------------------------------------- měřené veličiny vypočtené údaje ------------------------------------------------------------------------------------------------- název značka jednotka metoda měření název značka jednotka metoda výpočtu ------------------------------------------------------------------------------------------------- obsah Výpočtem obsah elektrochemický oxidu fí(CO2) [%] z max. obsahu kyslíku fí(O2) [%] článek uhličitého CO2 v palivu ------------------------------------------------------------------------------------------------- Poměrem [ml/m3] elektrochemický přebytek lambda skutečného obsah CO fí(CO) [ppm] článek vzduchu - vzduchu k teoretické spotřebě ------------------------------------------------------------------------------------------------- Z teploty spalin, nasávaného teplota komínová vzduchu, spalin t [st.C] termočlánek ztráta ksí [%] kyslíku a parametrů paliva ------------------------------------------------------------------------------------------------- teplota t(sv) [stupňů] termočlánek spalovacího vzduchu ----------------------------------------------- statický tlak ve p [Pa] membránové spalinové čidlo cestě ----------------------------------------------- Při měření veličin nutných pro výpočet účinnosti spalovacího procesu u malých zdrojů se postupuje podle těchto zásad: - měření je možno zahájit teprve v okamžiku, kdy je zdroj v ustáleném provozním stavu, - měřicí sonda se umísťuje do otvoru, který je u nově instalovaných malých zdrojů součástí spalinového hrdla zdroje. Je nutné dodržovat zásadu, aby měřicí místo bylo v blízkosti spalinového hrdla zdroje a nedocházelo tak k ředění spalin a zkreslení naměřených hodnot. U atmosférických hořáků (zdroje s atmosférickými hořáky) může být pro měření využit otvor přerušovače tahu, - vlastní měření se provádí opakovaně, nejméně třikrát v intervalu nejméně 10 minut při jmenovitém výkonu zdroje nebo zařízení. Účinnost spalování se vypočte z následujícího vztahu éta = 100 - ksí éta .......... účinnost spalování ksí .......... komínová ztráta Při hodnocení účinnosti spalování se uvažuje pouze komínová ztráta. Další ztráty, jako jsou poměrná ztráta mechanickým a plynným nedopalem a poměrná ztráta sdílením tepla do okolí, se neuvažují. 3) Každý spalovací zdroj musí spalovat palivo tak, aby koncentrace CO ve spalinách nepřekročila maximální hodnotu 1000 ml/m3 (ppm) při referenčním obsahu kyslíku (O2). Hodnota koncentrace CO se vypočítá se z následujícího vztahu COmax = CO x lambda COmax < 1000 (ppm) COmax .............. maximální hodnota CO [ppm] CO .............. CO naměřené [ppm] lambda .............. přebytek vzduchu Hodnoty referenčního obsahu kyslíku (O2): Pro plynná paliva ................3 % Pro tuhá paliva ..................6 % 2. Limity účinnosti spalování Každý malý zdroj musí spalovat palivo alespoň s limitní účinností spalování podle § 11 tohoto nařízení uvedenou v tabulce, nebo s účinností vyšší. Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah ---------------------------------------------------------------------------- jmenovitý tepelný výkon datum uvedení spotřebiče do provozu ---------------------------------------------------------------------------- [kW] do 31.12.1982 do 31.12.1985 od 1.1.1990 ---------------------------------------------------------------------------- 11 až 25 85 % 86 % 88 % ---------------------------------------------------------------------------- 25 až 50 86 % 87 % 89 % ---------------------------------------------------------------------------- větší 50 87 % 88 % 90 % ---------------------------------------------------------------------------- Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah ---------------------------------------------------------------------------- jmenovitý tepelný výkon datum uvedení spotřebiče do provozu ---------------------------------------------------------------------------- [kW] do 31.12.1982 do 31.12.1985 od 1.1.1990 ---------------------------------------------------------------------------- 15 až 20 68 % 69 % 70 % ---------------------------------------------------------------------------- 20 až 50 70 % 71 % 72 % ---------------------------------------------------------------------------- větší 50 72 % 73 % 74 % ---------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče na tuhá paliva v závislosti na výkonu zdroje jsou převzaty z přílohy D.1 ČSN 070240 po změně Z8. 3. Kontrola spalinových cest Kontrolou spalinových cest prováděnou samostatně nebo při jednorázovém měření účinnosti spalování malých zdrojů znečišťování ovzduší se rozumí ověřování, zda a) je zajištěn dostatečný a bezpečný odvod a rozptyl spalin ze spotřebiče do volného ovzduší, b) je ve spalinové cestě dostatečný počet vhodných kontrolních, čisticích a měřicích otvorů, c) nejsou ohroženy životy a zdraví obyvatel objektu možným únikem spalin netěsnostmi kouřovodů a komínů, d) je zajištěn bezpečný průchod pro vymetací a čisticí nástroje v celé účinné i neúčinné výšce průduchu komína, e) je zajištěn přístup k místům kontroly a čištění komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a větracích průduchů umožňující, aby při jejich kontrole a čištění byly dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrola spalinových cest se provádí podle schválených technologických postupů. Tyto postupy jsou stanoveny pro jednotlivé typy spalinových cest v závislosti na druhu připojeného spalovacího zdroje a použitého paliva. Na základě výsledků kontroly je posouzeno, zda aktuální stav spalinových cest odpovídá požadavkům stavebního zákona a příslušným technickým normám; případně je stanoven postup k odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolou spalinových cest se zjišťuje shoda konstrukce příslušné spalinové cesty s platnými zvláštními právními předpisy1) a technickými předpisy1). Odkazy: 1) Zákon č.50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. ČSN EN 1443 - Komínové konstrukce - všeobecné požadavky a ČSN 734201/2002 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Platná Technická pravidla, která jsou v ČSN uvedena jako předpisy související 4. Lhůty provádění kontroly spalinových cest a účinnosti spalování --------------------------------------------------------------------------------------- Druh paliva Kontrola spalinových cest a) Kontrola účinnosti spalování Výkon v kW Lhůty Výkon v kW Lhůty --------------------------------------------------------------------------------------- Plynná a kapalná 0 až 50 1x za 6.měsíců 11 až 50 1x za 2.roky paliva nad 50 1x za 3.měsíce nad 50 1x za 2.roky --------------------------------------------------------------------------------------- Tuhá 0 až 50 1x za 6.měsíců 15 až 50 1x za 2.roky paliva nad 50 1x za 6.měsíce nad 50 1x za 2.roky --------------------------------------------------------------------------------------- a) Lhůty provádění kontrol spalinových cest jsou stanoveny vyhláškou č. 111/1981 Sb. Příl.8 Zásady vypracování Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů a plánu snížení emisí u stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje 1. Podle ustanovení § 54 odst. 7 zákona musí od 1. ledna 2008 stávající zvláště velké zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje (dále jen "plán") jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen "program"). Součástí opatření plánu jsou emisní stropy stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uváděných v příloze č. 1 k tomuto nařízení pod písmeny B a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odst. 7 zákona. 2. Cílem programu je splnění požadavku dodržovat nejpozději od 1. ledna 2008 v České republice množství emisí na úrovni odpovídající emisním limitům pro nové zvláště velké zdroje stanovené pro NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky v bodu 1 písm. B, bodu 2 písm. B a bodu 3 písm. B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Program stanovuje cíl snížit celkové roční emise oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2) a tuhých znečišťujících látek ze všech stávajících zvláště velkých zdrojů na území České republiky na úroveň, které by bylo dosaženo uplatněním emisních limitů pro nové zdroje na stávající zdroje v provozu v roce 2000 na základě průměrných hodnot skutečné roční doby provozu, použitého paliva a tepelného příkonu za posledních 5 let provozu do roku 2000 včetně. Takto vypočtené roční emise uvedených znečišťujících látek u zdroje jsou stanoveny provozovateli podle § 5 odst. 6, 7, 9 a 11 zákona při schvalování plánu jako emisní stropy, které představují cíl plánu. V důsledku uzavření zdroje zařazeného do programu nesmí dojít ke zvýšení celkových ročních emisí zbývajících zdrojů, které jsou součástí programu. V rámci programu nesmí za žádných okolností dojít k osvobození zařízení od povinnosti dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší. I po datu 1. ledna 2008 jsou provozovatelé povinni plnit emisní limity platné u zdrojů ke dni 31.12.2007 podle příloh č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení. 3. Cíl plánu zdroje stanovený postupem uvedeným v bodu 2 slouží pouze ke stanovení cíle programu v České republice. Pokud je vypočtená hodnota cíle plánu u zdroje nižší než emise znečišťující látky, stanoví cíl plánu zdroji orgán ochrany ovzduší. 4. Hodnoty emisních stropů podle bodu 2 jsou základem pro vypracování plánu u konkrétního stávajícího zvláště velkého zdroje. 5. V plánu provozovatel zohlední výchozí a cílovou úroveň znečišťování, koncentraci znečišťujících látek v odpadních plynech ze zdroje nebo jeho zařízení, roční hmotnostní toky emisí, způsob jejich snižování a provozní hodiny v budoucím kalendářním roce. 6. Plán bude veden jako součást národního nebo krajského programu snižování emisí podle § 6 odst. 2 a 5 zákona; emise zdroje musí být zahrnuty do emisních inventur a v rámci citovaných programů vyhodnocovány. 7. Do plánu musí být zařazen projekt a harmonogram rekonstrukci nebo jiných investičních činností zajišťujících nejpozději od 1. ledna 2008 u zdroje plnění emisních stropů stanovených orgánem ochrany ovzduší. 8. Kontrola plnění plánu u zdroje bude prováděna nejméně jedenkrát za rok. 9. Zpřísnění emisních stropů a emisních limitů u zdrojů plnících plán bude provedeno k datu 1. ledna 2016 a dále k datu 1. ledna 2018. 10. Podrobnou metodiku vypracování plánu uveřejní Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 1. ledna 2003.

 
 
Reklama