Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2012

se změnami:475/2009 Sb., 294/2011 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 191/2006 Sbírky zákonů na straně 8064
schváleno:20.12.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]


615/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Změna: 475/2009 Sb. Změna: 294/2011 Sb. Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona: § 1 Předmět úpravy (1) Toto nařízení^1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^2) a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "zdroj") do jednotlivých kategorií zdrojů. (2) Toto nařízení se nevztahuje na a) spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu^3), b) zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu^4). § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) přímým procesním ohřevem ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší technologickým procesem, b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci^6). § 3 Kategorizace zdrojů (1) Kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů. (2) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za velký zdroj a) zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW, b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství 1. 200 t tuhých znečišťujících látek, 2. 300 t oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý, 3. 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor, 4. 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík, 5. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý, 6. 1 t sulfanu, 7. 2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor, 8. 50 t oxidu uhelnatého, 9. 10 t amoniaku, nebo c) zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu^5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu^5) desetinásobek roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin. (3) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za střední zdroj a) zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je od 0,2 MW do 5 MW včetně, b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu^5) pohybuje v rozmezí následujících množství 1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek, 2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého, 3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor, 4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík, 5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý, 6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu, 7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor, 8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého, 9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo c) zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu^5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu^5) roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin. (4) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3, považuje se za malý zdroj. (5) Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně^8) a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů. § 4 Emisní limity a podmínky provozování zdrojů (1) Emisní limity a podmínky provozování zdrojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Součástí podmínek provozu vyjmenovaných zdrojů jsou požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které emisní limity doplňují nebo nahrazují. (2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až 5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví zvláštní právní předpis^5). § 5 Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe Provozovatelé středních zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Náležitosti a způsob zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. § 6 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje. § 7 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r. Ministr životního prostředí: Ing. Kalaš v. r. Příl.1 Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů Část I Použitá označení a vysvětlení zkratek a) vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen "normální podmínky") v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku, b) vztažné podmínky B pro emisní limit - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku, c) vztažné podmínky C pro emisní limit - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek, d) NO2 - oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý, e) TZL - tuhé znečišťující látky, f) SO2 - oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý, pokud text této přílohy neuvádí jinak, g) HCl - plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, vyjma chloru, h) HF - plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, i) O2R - referenční obsah kyslíku, j) EL - emisní limit, k) PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky, l) VOC - těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík. Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. 1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako a) havarijní výpust plynů do novějšího ovzduší, b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů. 2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování. Část II Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů 1. Energetika 1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny ------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------- podmínky TZL VOC PAH [%] ------------------------------------------------------------------------------------- Třídění a jiná studená úprava uhlí střední zdroj ---------------------------------------------------------------------- 100 C ------------------------------------------------------------------------------------- Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 100 50 0,2 C ------------------------------------------------------------------------------------- 1) v rozsahu podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 1.2. Výroba koksu - koksovací baterie ------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------- podmínky TZL NO2 PAH [%] ------------------------------------------------------------------------------------- Otop koksárenských baterií velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 500 5 B ------------------------------------------------------------------------------------- Příprava uhelné vsázky střední zdroj ---------------------------------------------------------------------- 50 C ------------------------------------------------------------------------------------- Koksování velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 0,2 C ------------------------------------------------------------------------------------- Vytlačování koksu velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 50 0,2 B ------------------------------------------------------------------------------------- Chlazení koksu velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 1) B ------------------------------------------------------------------------------------- Třídění koksu střední zdroj ---------------------------------------------------------------------- 50 B ------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky: l) 0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu při mokrém chlazení koksu. 2) V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťováníemisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Technické podmínky provozu: a) Pro otop koksárenských komor lze použít pouze odsířený koksárenský plyn. b) Plnicí plyny při plnění koksárenských komor jsou odváděny do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cyklu stanoví provozní řád. c) Zařízení chemických provozů koksoven jsou zabezpečena proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším. d) Obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením. e) Vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu. f) Těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu. g) Při vytlačování koksu z komor musí být odpadní plyny jímány a zaváděny do odprašovacího zařízení. h) Hasicí věže musí být vybaveny přepážkami na snižování emisí. U nových hasících věží bude jejich minimální výška alespoň 30 m. i) Při poruše na odsávání surového koksárenského plynu z baterií a při nutnostispalovat jej na flérách musí být zastaveno vytlačování a plnění komor. 1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace minerálních olejů, výroba a rafinace plynů, výroba energetických plynů. ------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie ---------------------------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 CO sulfan amoniak ------------------------------------------------------------------------------------- 150 2 500 500 800 10 50 A velký zdroj ------------------------------------------------------------------------------------- 1.4. Výroba bioplynu Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu: Využití všech dostupných opatření k zabránění nebo omezení vzniku zapáchajícíchlátek a opatření k jejich likvidaci, obsažených ve Věstníku MŽP. 2. Výroba a zpracování kovů 2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy ------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 CO plynné [%] sloučeniny ------------------------------------------------------------------------------------- Příprava vsázky ---------------------------------------------------------------------- střednízdroj 50 C ------------------------------------------------------------------------------------- Spékací pásy aglomerace ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 400 400 60001) 1 19 A 8000 ------------------------------------------------------------------------------------- Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 C ------------------------------------------------------------------------------------- Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace) ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 25 C ------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: 1) Platí pro karbonátové rudy. 2.2. Výroba surového železa nebo oceli Z prvotních nebo druhotných surovin. 2.2.1. Výroba surového železa ------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 CO [%] ------------------------------------------------------------------------------------- Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou ---------------------------------------------------------------------- střednízdroj 50 C ------------------------------------------------------------------------------------- Odlévání (vysoká pec) ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 A ------------------------------------------------------------------------------------- Ohřívače větru ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 2500 400 6000 7 A ------------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2. Výroba oceli ----------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie -------------------------------------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 CO PAH4) ----------------------------------------------------------------------------------------- Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1) -------------------------------------------------------------------------- střední zdroj 50 C ----------------------------------------------------------------------------------------- Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem -------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 400 400 2) 0,2 B ----------------------------------------------------------------------------------------- Kyslíkový konvertor -------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 503) 400 400 2) 0,2 A ----------------------------------------------------------------------------------------- Elektrické obloukové pece -------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 20 400 1000 0,2 A ----------------------------------------------------------------------------------------- Pánvové pece -------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 400 400 1000 0,2 A ----------------------------------------------------------------------------------------- Elektrické indukční pece s hodinovým projektovaným výkonem nad 2,5 t/nad 5 tun2) -------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 400 1000 0,2 C ----------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu. 2) Emisním limitem je hodnota 16 kg CO/t tekuté oceli pro celkový hmotnostní tok pro nístějové pece s intenzifikací kyslíkem a 8 kg CO/t tekuté oceli pro kyslíkové konvertory. 3) Konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší. 4) v rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťováníemisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 2.3. Zpracování železných kovů 2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelnézpracování Kategorie: velký zdroj - válcovna o projektovaném výkonu větším než 10 t zpracované oceli za hodinu, střední zdroj - válcovna o projektovaném výkonu menším nebo rovném 10 t zpracované oceli za hodinu. ----------------------------------------------------- EL2) [mg/m3] ---------------------------------- Vztažné podmínky SO2 NO2 CO ----------------------------------------------------- 5001) 400 800 A ----------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn. 2) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, kterýnení přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu). 2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování Kategorie: velký zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem větším než 5 MW, střední zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem 1 až 5 MW včetně --------------------------------------------------------------------------- EL2) [mg/m3] ---------------------------------------------- O2R [%] Vztažné podmínky TZL NO2 SO2 CO --------------------------------------------------------------------------- 50 400 5001) 800 5 A --------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn. 2) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, kterýnení přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu). 2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů Kategorie: velký zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu, střední zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem menším nebo rovným 1 t pokovené oceli za hodinu. Technologický ohřev procesních van ------------------------------------------ EL1) [mg/m3] ---------------------- Vztažné podmínky TZL NO2 ------------------------------------------ 50 400 A ------------------------------------------ Poznámka: 1) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu). Žárové pokovování zinkem --------------------------------------- EL [mg/m3] ---------------------- Vztažné podmínky Zn --------------------------------------- 10 C --------------------------------------- 2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) --------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] ---------------------------------- Vztažné podmínky Kategorie TZL NO2 CO --------------------------------------------------------------------- Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1) ---------------------------------------------------- střední zdroj 100 C --------------------------------------------------------------------- Tavení v elektrické obloukové peci ---------------------------------------------------- velký zdroj 20 400 1000 A --------------------------------------------------------------------- Tavení v elektrické indukční peci ---------------------------------------------------- velký zdroj 20 A --------------------------------------------------------------------- Kuplovny ---------------------------------------------------- velký zdroj 20 400 10002) A --------------------------------------------------------------------- Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva ---------------------------------------------------- velký zdroj 30 400 300 A --------------------------------------------------------------------- Tavení v ostatních pecích - plynná paliva ---------------------------------------------------- velký zdroj 20 400 200 A --------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovací operace. 2) Platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven. Technické podmínky provozu: a) Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box. b) U studenovětrných kuploven omezování emisí CO běžně dostupnými prostředky např. zlepšením tepelné účinnosti kuplovny, řízením jakosti koksu na vstupu, dodatečným spalováním, použitím biofiltru. 2.5. Metalurgie neželezných kovů 2.5.1. Úprava rud neželezných kovů ----------------------------------------------------------- EL pro TZL [mg/m3] Vztažné podmínky Kategorie ----------------------------------------------------------- 50 A velký zdroj 101) ----------------------------------------------------------- Poznámka: 1) Platí při zpracování rud na získání olova. 2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slitin ------------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie -------------------------------------------------------------------- podmínky TZL NO2 Zinek HF HCl ------------------------------------------------------------------------------------------- Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem1) -------------------------------------------------------------------- střední zdroj 50 C ------------------------------------------------------------------------------------------- Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů -------------------------------------------------------------------- velký zdroj 102) 400 A 203) ------------------------------------------------------------------------------------------- Elektrolytická výroba hliníku -------------------------------------------------------------------- velký zdroj 30 2 C ------------------------------------------------------------------------------------------- Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin velký zdroj5) -------------------------------------------------------------------- střední zdroj6) 10 400 107) C8) A9) ------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracování hliníku válcováním -------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 10 50 A ------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod. 2) Platí při výrobě olova. 3) Platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting. 4) Platí pro ostatní výroby. 5) Tavení a odlévání hliníku a jeho slitin; tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem větším než 100 t/rok. 6) Tavení a odlévání neželezných kovů s výjimkou hliníku s projektovaným výkonem 1 až 100 t/rok včetně. 7) Platí pro tavení a odlévání zinku a jeho slitin. 8) Vztažné podmínky platné do 31. prosince 2014. 9) Vztažné podmínky platné od 1. ledna 2015. Technické podmínky provozu: a) Při elektrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku. b) Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader např. minimalizacíspotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box. c) Při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor. 2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace. Kategorie: velký zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3, střední zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) od 3 do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní. --------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] ------------------------------------------- Vztažné podmínky TZL4) NO21) Hcl2) --------------------------------------------------------------- B3) 50 1500 10 C3) -------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení. 2) Platí při použití HCl u povrchových úprav. 3) Vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje. 4) Platí pro procesy bez použití lázní. 2.7. Obrábění kovů Obrábění a broušení kovů, mimo třískového obrábění. Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo větší než 100 kW, mimo třískového obrábění. EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C. Tento EL platí pouze pro obrábění za sucha. 2.8. Svařování kovových materiálů Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo větší než 1000 kVA. EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C. 3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů 3.1. Výroba a skladování cementářského slínku a vápna ------------------------------------------------------------------------------------ El [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 CO [%] ------------------------------------------------------------------------------------ Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice ---------------------------------------------------------------------- střední zdroj 50 C ------------------------------------------------------------------------------------ Výroby cementářského slínku v rotačních pecích ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 30 400 800 10 A ------------------------------------------------------------------------------------ Ostatní technologická zařízení výroby cementu ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 30 A ------------------------------------------------------------------------------------ Výroby vápna v rotačních pecích ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 30 1200 A ------------------------------------------------------------------------------------ Výroby vápna v šachtových a jiných pecích ---------------------------------------------------------------------- velký zdroj 50 1200 1) A ------------------------------------------------------------------------------------ Poznámka: 1) Při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadníchplynech více než 3 % obj. 3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken. EL pro azbest je 0,1 mg/m3. 3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------------------------------------- [%] podmínky TZL SO2 NO2 CO jiné ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování ---------------------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 1001) 5003) 25005) 8009) 510),11) 814) A 502),20) 16004),20) 11006) 5012) 16007),8) 3013) 136),15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroby skleněných vláken s požitím organických pojiv ---------------------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 5016) 5018)C 7517) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.) ---------------------------------------------------------------------------------------- střední zdroj 10019) 50019) 80019) 712)C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí při hmotnostním toku menším než 2,5 kg/h. 2) Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 2,5 kg/h. 3) Platí při spalování zemního plynu. 4) Platí pro ostatní paliva. 5) Platí pro regenerační kontinuální tavicí agregáty. 6) Platí pro diskontinuální tavicí agregáty. 7) Platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty. 8) Při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot. 9) Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 5 kg/h. 10) Platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,05 kg/h. 11) Platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,01 kg/h. 12) Platí pro HF při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h. 13) Platí pro HC1 při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h. 14) Platí pro kontinuální tavicí agregáty. 15) Při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu, se neprovádí přepočet na O2R,přepočet na O2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito mísení spalin se vzduchem. 16) V odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL. 17) V odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy. 18) Platí pro VOC. 19) Platí pro tavení z polotovarů nebo střepů. 20) Platí pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle jiného právního předpisu6), platí pro provedení generálních oprav. 3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken ----------------------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie ----------------------------------------------------------------------------- podmínky TZL SO2 NO2 VOC HF HCl ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. ----------------------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 20 4001) 15001) A ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích ----------------------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 20 2500 10 50 A ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv ----------------------------------------------------------------------------------------- velký zdroj 20 50 A ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: 1) Platí z výpalu hmoty. 3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu. Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu od 5 do 75 t/den včetně, velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den. ------------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3]Vztažné -------------------------------------------------------------------------------podmínky TZL SO2 NO2 CO VOC HF1) HCl1) ------------------------------------------------------------------------------------------- 150 2500 500 800 50 10 50 B ------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: 1) Emisní limit platí pro velké zdroje znečišťování ovzduší. Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Vnášení TZL do ovzduší z volných ploch musí být snižováno např. budováním zdí, clon, vysazováním vegetačních pásů, zkrápěním, zakrytováním dopravních cest a pravidelným úklidem okolních prostor. 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úpravaa zpracování kameniva - přírodního i umělého Technologické linky pro zpracování kamene a zpracování kameniva o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den. Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu: Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně. 3.7. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Technologické linky pro přípravu stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den. Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu: Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně. 3. 8. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů ---------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R [%] Vztažné Kategorie ---------------------------------- podmínky TZL NO2 CO ---------------------------------------------------------------------- 20 500 800 17 A velký zdroj ---------------------------------------------------------------------- 4. Chemický průmysl 4.1. Výroba vybraných organických látek 4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC ------------------------------------------------------------------------------ EL [mg/m3] Měrná výrobní Vztažné podmínky Kategorie 1,2-dichlorethan vinylchlorid emise [g/t] ------------------------------------------------------------------------------ Výroba 1,2-dichlorethanu velký zdroj 5 C ------------------------------------------------------------------------------ Výroba vinylchloridu velký zdroj 5 5 C ------------------------------------------------------------------------------ Výroba PVC velký zdroj 5 101) 1002) C ------------------------------------------------------------------------------ Poznámky: 1) Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na jednotku PVC. 2) Platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na jednotku PVC. 4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu ------------------------------------------------------------------------------ EL pro akrylonitril [mg/m3] ------------------------------------------------ Vztažné podmínky Kategorie za zařízením na snižování emisí ze sušáren ------------------------------------------------------------------------------ 0,21),2) 52),3) C velký zdroj 104) 204) 105),6) 357),5) 258) ------------------------------------------------------------------------------ Poznámky: 1) Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním. 2) Platí pro výrobu vláken. 3) Platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí. 4) Platí pro výrobu a zpracování ACN polymerů. 5) Platí u spřádání vláken. 6) Platí při mokrém procesu zvlákňování. 7) Platí při suchém procesu zvlákňování. 8) Platí pro výrobu ABS polymerů (hmot). Technická podmínka provozu: Odvádění všech plynů s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plynů z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien do zařízení k omezování emisí. 4.1.3. Výroba a zpracování viskózy ---------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie ---------------------------------------------------- podmínky sulfan sirouhlík sulfan a sirouhlík celkem ---------------------------------------------------------------------------- 10 100 2002) C velký zdroj 501) 4001) ---------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí pro výrobu kordového hedvábí. 2) Platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí. Technické podmínky provozu: a) Měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200 000 g/t. b) Odvádění odpadních plynů z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací do zařízení k omezování emisí, uzavření zvlákňovacích strojů při kontinuálním způsobu zvlákňování, odsávání vznikajících plynů a jejich odvedení do zařízení k omezování emisí. 4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků -------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie --------------------------- [%] podmínky TZL NO2 -------------------------------------------------------------------------- 20 7001)2) 112) B velký zdroj -------------------------------------------------------------------------- Poznámka: 1) Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I.této přílohy. 2) Neplatí pro technologická zařízení výroby sazí. Technická podmínka provozu: Výroba sazí musí být vybavena kontinuálně provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů. 4.2. Výroba vybraných anorganických látek 4.2.1. Výroba chloru Kategorie: velký zdroj EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 3 mg/m3, při vztažných podmínkách A. Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru je1 g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobnérozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t. 4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové Kategorie: velký zdroj EL pro HCl je 25 mg/m3, při vztažných podmínkách C. Měrná výrobní emise HCl zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t. 4.2.3. Výroba síry (Clausův proces) Emisní limity a podmínky provozu platné do 31. prosince 2012: ---------------------------------------------------------------------- EL pro sulfan [mg/m3] Měrná výrobní emise Vztažné Kategorie sloučenin síry podmínky ---------------------------------------------------------------------- 10 41) C4) 22) A5) velký zdroj 1,53),4) ---------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem menším než 20 t/den síry včetně. 2) Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně. 3) Platí u zařízení s projektovaným výkonem větším než 50 t/den síry. 4) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002. 5) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002. Technické podmínky provozu: a) Výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru. b) Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují. Emisní limity a podmínky provozu platné od 1. ledna 2013: ---------------------------------------------------------------------- EL pro sulfan [mg/m3] Měrná výrobní emise Vztažné Kategorie sloučenin síry podmínky ---------------------------------------------------------------------- 10 41) 22) A velký zdroj 1,53) ---------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně. 2) Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně. 3) Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry. Technické podmínky provozu: a) Výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru. b) Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují. 4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého Kategorie: velký zdroj Technická podmínka provozu: Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je zaváděn ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení. 4.2.5. Výroba kyseliny sírové Kategorie: velký zdroj Měrná výrobní emise SOX je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100% kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C. 4.2.6. Výroba amoniaku Kategorie: velký zdroj Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C. 4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí ----------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Měrná výrobní Vztažné Kategorie ---------------------- emise podmínky NO2 amoniak ----------------------------------------------------------------- 3001) 3002) 1,63) A4) Velký zdroj ----------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné. 2) V případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem. 3) Měrná výrobní emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou. 4) Vztažné podmínky A platí pro NO2, vztažné podmínky C platí pro amoniak. 4.3. Výroba hnojiv ----------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné ------------------------------ podmínky Kategorie TZL SO2 NO2 amoniak ----------------------------------------------------------------- 50 2 500 500 50 B velký zdroj ----------------------------------------------------------------- 4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů Kategorie: velký zdroj EL pro TZL je 5 mg/m3 při hmotnostním toku rovném nebo větším než 25 g/h, při vztažných podmínkách B. 4.5. Chemické výroby výbušnin Kategorie: velký zdroj - při projektované roční produkci výbušnin větší než 10 t, střední zdroj - při projektované roční produkci menší nebo rovné 10 t. ----------------------------------------------------------------- EL pro TZL [mg/m3] Vztažné podmínky ----------------------------------------------------------------- 50 B ----------------------------------------------------------------- 4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů Kategorie: velký zdroj 4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti) ------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Měrná výrobní emise Vztažné ---------------------------------- podmínky TZL SO21) chlor ------------------------------------------------------------------- Sulfátový proces ------------------------------------------------------------------- 50 5004) 106) B ------------------------------------------------------------------- Chlorový proces ------------------------------------------------------------------- 50 405) 67) B ------------------------------------------------------------------- 4.6.2. Výroby ostatních pigmentů výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti) -------------------------------------------------------------------- Znečišťující látka EL [mg/m3] Vztažné podmínky -------------------------------------------------------------------- TZL 1501) C 1002) 503) -------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Vedlejší výpusti výroby oxidu titaničitého. 2) Platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení. 3) Za látkovým filtrem při konečné úpravě produktu (mletí, třídění a balení). 4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných těkavých kapalných organických látek Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků, střední zdroj - skladování petrochemických výrobků o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče rovném nebo větším než 10 000 m3. 4.7.1. Skladování a manipulace Technické podmínky provozu: a) Uspořádání a vybavení skladovacích nádrží o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovacích nádrží s ročním obratem rovném nebo větším než 10 000 m3 při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K: 1. Skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy. 2. Nádrže s pevnou střechou 2.1 musí být vybaveny vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo 2.2 musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedenýchkapalin s účinností nejméně 99 %; k dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné; spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění. 3. Nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací. V případě, že povrch izolace nádrženedostatečně odráží sálavé teplo, nebo izolace nebyla provedena, pak i reflexním nátěrem světlého odstínu za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty. Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu menším než 1 000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem menším než 10 000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu. b) Podmínky provozu při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, zejména při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží: 1. Musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 %. 2. Musí být používána čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou. 3. Alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků musí být uzpůsobeno k plnění mobilních zásobníků spodem; tento požadavek se netýká manipulačníchzařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínekbezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek). 4. Manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem musí být zajištěno tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku. Poznámka: Technická podmínka provozu podle písmene a) bodu 3 je platná od 1. ledna 2017. 4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení Technická podmínka provozu: Odvádění odpadních plynů, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadních plynů, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využití jiného účinného opatření ke snížení emisí; to se netýká zařízení pro řešení havarijních situacík tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávislé na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce. 4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě ------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné ---------------------------------- [%] podmínky TZL SO2 NO2 ------------------------------------------------------- 50 1700 700 17 A ------------------------------------------------------- 4.8. Výroba expandovaného polystyrenu Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu: Použití minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu. 4.9. Výroba acetylenu mokrou metodou Kategorie: střední zdroj EL pro VOC je 200 mg/m3, při vztažných podmínkách B. 5. Nakládání s odpady a opatření k předcházení vzniku odpadů 5.1. Skládky, které přijímají 10 t nebo více odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu rovnu nebo větší než 25000 t, včetně skládek inertního odpadu Kategorie: střední zdroj Technické podmínky provozu: Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází kemisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, budování zástěn a pásů izolační zeleně. 5.2. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů Kategorie: střední zdroj - zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu zakládku a zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně. Technické podmínky provozu: a) Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů. b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li použití této vody zvyšovat pachovou zátěž okolí. c) Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů. d) Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 5.3. Biodegradační a solidifikační zařízení Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Snižovat vnášení TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. odprašovací nebo mlžící zařízení. V případě zpracovávání materiálů při jejichž zpracování dochází k emisi pachových látek musí být zajištěno technicko organizační opatření ke snížení pachových emisí např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení na čištění odpadních plynů. 5.4. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) - " ex situ " Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOCvčetně, velký zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem větším než 5t VOC. EL pro VOC je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C. 6. Ostatní zařízení 6.1. Výroby buničiny, papíru,lepenky a jiných vláknitých materiálů 6.1.1. Výroby buničiny ----------------------------------------------------------------------- Měrná výrobní emise [g/t] Vztažné Kategorie ---------------------------------------------- podmínky SO2 sloučeniny síry vyjádřené jako síra ----------------------------------------------------------------------- 20001) 3502) C velký zdroj ----------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny. 2) Platí u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny. Technická podmínka provozu: Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech místa při operacích, kde dochází k emisím těchto látek při výrobě buničiny, např. z varny, z odparky, vyvařovací kolony a to např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí. 6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1. Platí pro výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru. Kategorie: střední zdroj 6.2. Průmyslové zpracování dřeva Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů). Kategorie: střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 m3, třídění a mletí dřevních třísek, doprava a manipulace dřevních třísek a dřevního prachu při výrobě dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek, velký zdroj - sušení dřevních třísek a vláken a lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek. Emisní limity a podmínky provozu platné do 31. prosince 2017: --------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné ---------------------------------- podmínky TZL TOC --------------------------------------------------- 501) 102) 3003) C --------------------------------------------------- Poznámky: 1) Neplatí pro broušení. 2) Platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku. 3) Platí při sušení třísek a dřevních vláken. Technická podmínka provozu: Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání. Emisní limity a podmínky provozu platné od 1.ledna 2018: -------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné ------------------------------------- podmínky TZL TOC formaldehyd -------------------------------------------------------- 301)3) 2503) 154) C2)4) 102) B3) -------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Neplatí pro broušení. 2) Platí pro broušení. 3) Platí při sušení třísek a dřevních vláken. 4) Platí pro lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek, kde je využíváno pryskyřic na bázi formaldehydu. Technická podmínka provozu: Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání. 6.3. Výroba dřevěného uhlí Kategorie: střední zdroj EL pro CO je 800 mg/m3, při vztažných podmínkách A. 6.4. Předúpravy (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně, velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den. Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech místa při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí. 6.5. Vydělávání kůží a kožešin Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší nebo rovna 12 t hotových výrobků denně, velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně. Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech místa při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí. 6.6. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů ---------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] Vztažné Kategorie ------------------------------------ podmínky TZL VOC PAH4) ---------------------------------------------------------------------- 50 1001) 2002) 0,2 C velký zdroj 503) ---------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Platí z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě. 2) Platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly. 3) Platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecíz impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu. 4) V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťováníemisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Technická podmínka provozu: Odvádění emisí VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů do zařízení k omezování emisí. 6.7. Krematoria Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí. Kategorie: střední zdroj ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EL [mg/m3] O2R Vztažné Kategorie ---------------------------------------------------------------- podmínky TZL NO2 CO VOC HF HCl [%] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 350 100 15 30 30 17 A ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Technická podmínka provozu: Udržování takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s. 6.8. Veterinární asanační zařízení Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod. Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech místa při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, skladování v uzavřených zásobnících (minimalizovat skladování v otevřených meziskladech) a čištění přepravních zásobníků v uzavřených prostorech. 6.9. Potravinářský průmysl Kategorie: střední zdroj a) jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 50 t denně, b) technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z 1. živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 75 t hotových výrobků denně, 2. rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), 3. zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je rovno nebo větší než 200 t denně (v průměru za rok), 4. udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovným nebo větším než 1000 kg výrobků denně, 5. Pražírny kávy, kávových náhražek, obilí, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení o projektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den. Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013: Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech místa při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např.: a) Jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 50 t denně: Vykládky, nahánění, porážková linka, zařízení k úpravě vedlejších produktů a odpadů v uzavřených prostorách, při vyprazdňování nádrží s krví používat odsávání plynů, zajistit pravidelné čištění zásobníků krve, jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn ze skladování jatečního odpadu a vedlejších produktů v uzavřených zásobnících, odpadní plyn zvýrobních zařízení a ze zařízení k úpravě a skladování vedlejších jatečních produktů a odpadů. b) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 75 t hotových výrobků denně: Surové produkty a meziprodukty skladovat v uzavřených zásobnících a prostorách,jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn z technologických zařízení. c) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí): V případě výskytu emisí vlhkého prachu např. při úpravě semen, na úsekusušení, u sila na šrot, při peletizaci, překládky šrotu, odvádět odpadní plyn na zařízení ke snižování TZL. Při výrobě olejů a tuků používat biofiltry ke snížení emisí pachových látek. d) Udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovné nebo větší než 1000 kg, výrobků denně: Jímat odpadní plyny v místě vzniku a odvádět je do zařízení na čištění odpadních plynů. Výrobní odpad skladovat v uzavřených zásobnících za dané teploty. e) Pražírny kávy, kávovinových náhražek, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení oprojektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den: Provádět vykládku v uzavřených prostorech hal, jímání odpadních plynů v místě vzniku např. u pražících zařízení včetně chladícího vzduchu, vakuových zařízení, sile a odvádění odpadních plynů s intenzivně zapáchajícími látkami do zařízení na čištění odpadních plynů. 6.10. Čistírny odpadních vod Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 10 000 a víceekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství rovném nebo větším než 50 m3/den. Část III zrušena Příl.2 Kategorie zemědělských zdrojů, plány zavedení zásad správné zemědělské praxe a výpočet roční emise amoniaku včetně emisních faktorů 2. PLÁN ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE 2.1. V plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je předkládán příslušnému orgánu ochrany ovzduší podle § 5 odst. 9 zákona, provozovatel uvede a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence, b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, d) způsob odvádění amoniaku do vnějšího ovzduší, e) provozní řád, který je součástí plánu, jedná-li se o velký zdroj, f) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky, g) referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány; nebo jiné technologie snižující emise amoniaku, h) porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií, i) další související technickoorganizační opatření, j) vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu, k) termín zahájení plnění plánu, l) jméno, adresu a podpis provozovatele. 2.2. Orgán ochrany ovzduší poskytne v elektronické podobě schválený plán České inspekci životního prostředí a ministerstvem zřízené právnické osobě (Český hydrometeorologický ústav). 3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK U ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ Při výpočtu emisí se použijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.1. a 3.2. a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené v tabulce 3.3. K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje. Tabulka 3.1. Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje ---------------------------------------------------------------------------------------------------- KATEGORIE ZVÍŘAT Emisní faktory [kg NH3.zvíře-1.rok-1] ----------------------------------------------------------------- Stáj Hnůj, Kejda, Zapravení Pastva podestýlka trus dopůdy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Skot - stelivové ustájení ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dojnice optimální 10,0 2,5 0 12,0 2,4 způsob ----------------------------------------------------------------------------------- zastaralý 12,0 2,5 0 12,0 2,4 způsob ---------------------------------------------------------------------------------------------------- telata, býci, optimální 6,0 1,7 0 6,0 1,8 jalovice způsob ----------------------------------------------------------------------------------- zastaralý 9,5 1,7 0 6,0 1,8 způsob ---------------------------------------------------------------------------------------------------- bezstelivové ustájení ---------------------------------------------------------------------------------------------------- telata, jalovice, býci 5,5 0 2,5 5,0 1,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ovce a kozy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ovce a kozy 0,3 0,03 0,1 0,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Prasata ---------------------------------------------------------------------------------------------------- selata 2,0 0 2,0 2,5 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice březí 7,6 0 4,1 8,0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasata výkrm a odchov 3,2 0 2,0 3,1 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Králíci ---------------------------------------------------------------------------------------------------- králíci výkrm 0,45 0,02 0,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- samice 0,80 0,01 0,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Drůbež ---------------------------------------------------------------------------------------------------- kuřice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- brojleři 0,10 0,01 0 0,10 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- husy, kachny a krůty 0,35 0,03 0 0,35 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koně ---------------------------------------------------------------------------------------------------- koně 2,9 0,9 2,2 2,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí 1) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací, 2) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací. Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací. Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií hospodářských zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů. Tabulka 3.2. Emisní faktory pro zemědělské zdroje podle objemu statkových hnojiv ------------------------------------------------------------------ Kategorie zvířat Emisní faktor [kg NH3.zvíře-1.rok-1] ------------------------------------------------------------------ Skot ------------------------------------------------------------------ dojnice 2,27 ------------------------------------------------------------------ jalovice 2,27 ------------------------------------------------------------------ telata 4,55 ------------------------------------------------------------------ býci 2,33 ------------------------------------------------------------------ Prasata ------------------------------------------------------------------ selata 1,59 ------------------------------------------------------------------ prasnice 1,51 ------------------------------------------------------------------ březí prasnice 1,78 ------------------------------------------------------------------ prasata výkrm 0,99 ------------------------------------------------------------------ Drůbež ------------------------------------------------------------------ nosnice 3,85 ------------------------------------------------------------------ brojleři 4,35 ------------------------------------------------------------------ krůty 2,83 ------------------------------------------------------------------ kachny a husy 9,01 ------------------------------------------------------------------ Tabulka 3.3. Referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skot - Stelivové ustájení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané ve stájovém prostředí -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- boxové ustájení odkliz mrvy několikrát denně 50% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- betonové nebo ocelové jímky zakrytí povrchu jímek fólií 60% na kejdu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pevné víko nebo zastřešení jímky 80% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% slámou, olejem nebo jiným materiálem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ponechání chlévského hnoje ponechání v klidu do vytvoření 35- 50 % volně na statkovém hnojišti přírodní krusty -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zastřešení hnoje 80% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na pole zapravení do půdy při orbě 80% - orná půda do 12 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě 60% - orná půda do 24 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozstřik kejdy pásový postřik 30% - orná půda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vlečená botka 40% - trávní porost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - otevřená štěrbina 60% - trávní porost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - uzavřená štěrbina 80% - orná půda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prasata -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané ve stájovém prostředí -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- technologie suchého krmení technologie krmení 40% s biotechnologickými přípravky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- plně roštová podlaha částečně roštová podlaha (50 %) 20% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- částečně roštová podlaha - kovové rošty 40% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hluboká podestýlka ošetření hluboké podestýlky 60% biotechnologickými přípravky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- betonové nebo ocelové jímky zakrytí povrchu jímek fólií 60% na kejdu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pevné víko nebo zastřešení jímky 80% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% slámou, olejem nebo jiným materiálem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- biotechnologické přípravky 40% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na pole zapravení do půdy při orbě 80% - orná půda do 12 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě 60% - orná půda do 24 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozstřik kejdy pásový postřik 30% - orná půda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vlečená botka 40% - trávní porost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - otevřená štěrbina 60% - trávní porost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - uzavřená štěrbina 80% - orná půda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Drůbež -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- technologie krmení a napájení technologie krmení a napájení 40% bez biotechnologických přípravků s biotechnologickými přípravky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- větrání bez rekuperačních větrání s rekuperačními výměníky 25% výměníků -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- klecový chov nosnic hnojový pás s nuceným sušením, 80% uskladnění mimo budovu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- odkliz nejméně dvakrát týdně 90% do uzavřených jímek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- stáje s hlubokou podestýlkou ošetření hluboké podestýlky 70% biotechnologickými přípravky -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách hnoje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- betonové nebo ocelové jímky zakrytí povrchu jímek fólií 60% na chlévský hnůj -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pevné víko nebo zastřešení jímky 80% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% slámou, olejem nebo jiným materiálem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- biotechnologické přípravky 40% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na pole zapravení do půdy při orbě 80% - orná půda do 12 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě 60% - orná půda do 24 hodin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského zdroje se určuje ve vztahu na projektovanou kapacitu chovu hospodářských zvířat. Kategorii zdroje určuje celková roční emise amoniaku z provozovny, která je rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie zdroje znečištění a vypočítá se jako součin projektované kapacity kategorie zvířat a součet dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3. 1. přílohy č. 2. Celkové emise z jednotlivých kategorií zvířat se sčítají. Do celkové roční emise amoniaku z provozovny náleží i emise z ploch rostlinné výroby a z činností pokud jsou spojeny s nakládáním s látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje. Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku na a) střední zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku větší než 5 t, b) malý zdroj znečišťování- celková roční emise amoniaku je menší nebo rovna 5 t 2. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe 2.1. V plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je předkládán krajskému úřadu podle § 5 odst. 9 zákona, provozovatel uvede a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence, b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, d) způsob odvádění amoniaku do ovzduší, e) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky, f) referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pozemek, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány, nebo jiné technologie snižující emise amoniaku, g) porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií, h) další související technickoorganizační opatření, i) vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu, j) termín zahájení plnění plánu, k) jméno, adresu a podpis provozovatele. 2.2. Krajský úřad poskytne v elektronické podobě schválený plán České inspekci životního prostředí a ministerstvem zřízené právnické osobě (Český hydrometeorologický ústav). 3. Způsob výpočtu roční emise amoniaku u zemědělských zdrojů a emisní faktory Pro výpočet celkové roční emise amoniaku za účelem kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se použijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.1. Emise amoniaku ze zdroje znečišťování pro vykazování roční emisní bilance amoniaku se vypočítají jako součin průměrného ročního počtu zvířat a součtu dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3. 1. přílohy č. 2. a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené ve Věstníku MŽP. K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje. Tabulka 3.1. Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje ---------------------------------------------------------------------------------------------------- KATEGORIE ZVÍŘAT Emisní faktory [kg NH3.zvíře-1.rok-1] ----------------------------------------------------------------- Stáj Hnůj, Kejda, Zapravení Pastva podestýlka trus dopůdy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Skot ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dojnice 10,0 2,5 2,5 12,0 2,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- telata, býci, 6,0 1,7 2,5 6,0 1,8 jalovice, krávy bez tržní produkce mléka ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ovce a kozy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ovce a kozy 0,3 0,03 0,1 0,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Prasata ---------------------------------------------------------------------------------------------------- selata 2,0 0 2,0 2,5 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice březí 7,6 0 4,1 8,0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- prasata výkrm a odchov 3,2 0 2,0 3,1 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Králíci ---------------------------------------------------------------------------------------------------- králíci výkrm 0,45 0,02 0,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- samice 0,80 0,01 0,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Drůbež ---------------------------------------------------------------------------------------------------- kuřice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- brojleři 0,10 0,01 0 0,10 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- husy, kachny a krůty 0,35 0,03 0 0,35 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koně ---------------------------------------------------------------------------------------------------- koně 2,9 0,9 2,2 2,9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií hospodářských zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů.". 1) Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády. 2) Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů. Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem. Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého. 3) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 4) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. 5) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb. 6) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 7) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 8) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama